نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  الیاف آکریلیک حاوی نانو ذره نقره و تیتانیوم از کومنومر آکریلونیتریل و نانوذره نقره و تیتانیوم ساخته شده و دارای کاربردهایی در زمینه های مختلف مانند نساجی می باشند. خاک یکی از مهمترین زیستگاه های میکروارگانیسم هایی می باشد که نقش اساسی در چرخه عناصر را بر عهده دارند. از مهمترین این میکروارگانیسم ها می توان به ریزوبیوم های موجود در چرخه تثبیت ازت و برخی از باسیلوس ها که با داشتن آنزیم سلولاز در چرخه کربن نقش اساسی را ایفا می کنند، اشاره نمود. در همین راستا در این پژوهش Bacillus sp. و R.cicil در معرض الیاف حاوی نانوذرات نقره و تیتانیوم قرار داده شدند تا اثر ضد میکروبی این الیاف مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با روش شیک فلاسک انجام شد و در فاصله های زمانی 0و6 و24 ساعت به روش قطره پلیت بر روی پلیت ها جهت شمارش باکتری های زنده توسط شمارش کلنی ها تلقیح گردید.   نتایج این مطالعه نشان داد که الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره و تیتانیوم بر روی باکتری های ریزو بیوم و باسیلوس اثر ضد میکروبی داشته است، به طوری که پس از سپری شدن 24 ساعت باعث کاهش 61/72 درصدی میزان رشد R.cicil و09/78 درصدی Bacillus sp. شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Antibacterial Effect Of Nano-silver and Nano-TiO2 Acrylic Fibers On Some Of The Bacterial Flora Of Soil

نویسندگان [English]

  • Rouha Kasra kermanshahi
  • Faranak Mamoundad nezhad

Al-Zahra University

چکیده [English]

  Acrylic fibers contain nano-silver and Nano-TiO2, are made of co-monomer of acrylonitrile .These fibers can be used in many different bases such as loom. Soil is one of the most important habitats of microorganisms which have vital role in different nutrient cycling. Some of these important microorganisms are Rhizobia which play an important role in cycle of nitrogen fixation and some bacilli which have cellulose enzymes and are essential in carbon cycle.   In this study, R. cicil and Bacillus sp. were exposed to the acrylic fibers that contain nano-silver and Nano-TiO2, to investigate the effect of these fibers on these bacteria. Shake flask was the method used in this process and in different periods of time (0, 6, 24 hours) the colonies of bacteria were counted by drop plate method.   The results showed that after 24 hours acrylic fibers which consist of nano-silver and nano-TiO2, have antibacterial effect on R. cicil and Bacillus sp. and decreased the growth of these bacteria to 72.61% and 78.09% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acrylic fibers
  • Nano
  • silver
  • Flora bacteria of soil
  • shake flask method