نویسندگان

دانشکده شیلات

چکیده

  انجماد جنین ماهیان، نیازمند ورود مقادیر و غلظت های مناسبی از مواد ضد انجماد به قسمت های مختلف جنین می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر سمیت مواد ضد انجماد، جنین ماهی قره برون (در دو زمان 24 و 48 ساعت پس از لقاح) مورد بررسی قرار گرفت و از متانول، اتیلن گلیکول و 1و2- پروپان دی اُول (در غلظت 1 تا 6 مولار)، ساکارز و عسل (در غلظت های 15،10و20 درصد) و پلی ونیل پیرولیدون (با غلظت های 10،5و15 درصد) به عنوان مواد ضد انجماد استفاده گردید. جنین ها در دو زمان 5 و 10 دقیقه در این مواد غوطه ور، سپس آبکشی شدند و تا زمان تفریخ در داخل انکوباتورها قرار گرفتند.نتایج نشان داد در میان مواد ضد انجماد مورد بررسی در این تحقیق ، اتیلن گلیکول بیشترین سمیت را داشت. جنین ماهی قره برون غلظت های مختلف متانول را نسبت به اتیلن گلیکول بهتر تحمل کرد. ا و2- پروپان دی اُول نسبت به متانول و اتیلن گلیکول در غلظت های مورد استفاده، دارای درصد تفریخ بالاتری بود و جنین ماهی قره برون در هر دو مرحله 24 و 48 ساعت پس از لقاح، حساسیت کمتری نسبت به غلظت های مختلف این ماده از خود نشان داد. با افزایش غلظت و زمان غوطه وری، درصد تفریخ کاهش یافت و با افزایش زمان غوطه وری در تیمار های مربوط به ساکارز و عسل درصد تفریخ افزایش یافت. کاهش درصد تفریخ می­تواند در اثر شوک اسمزی، عدم تعادل یونی و یا اثر سمیت مواد ضد انجماد باشد. در نهایت در میان مواد مورد آزمایش در این تحقیق، با پیشرفت روند تکاملی از 24 به 48 ساعت پس از لقاح، حساسیت جنین قره برون نسبت به غلظت های مختلف 1و2- پروپان دی اُول و پلی ونیل پیرولیدون کاهش یافت در حالی که، با پیشرفت مراحل تکاملی، حساسیت جنین قره برون نسبت به غلظت های مختلف متانول، اتیلن گلیکول، ساکارز و عسل افزایش یافت و اثرات سمی این مواد بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different cryoprotectant toxicity on Persian sturgeon (Acipenser persicus) embryos by bath treatment method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sodagar
  • Saiedeh Kivanlou

چکیده [English]

  Cryopreservation of fish embryos requires an optimal concentration of cryoprotectants inside all embryo compartments.In order to study the effects of cryoprotectants toxicity, two Persian sturgeon (Acipenser persicus) embryons (24 and 48 h after fertilization) were investigated using Methanol (MeOH), Ethylen glycol (EG) and 1,2- propandiol (PROH) (1 to 6 M), sucrose and honey (10,15 and 20%) and polyvinyl pyrolidon (PVP) (5, 10 and 15 %). Embryos were exposed using these cryoprotectants for 5 and 10 min. Embryos were then washed and incubated until hatching. EG was found to be the most toxic cryoprotectant. Persian sturgeon embryos tolerated MeOH better than EG compared to MeOH and EG, 1,2- propandiol gave the highest hatching rate and Persian sturgeon showed lower sensitivity in two embryonic development stage (24 and 48 h after fertilization). The hatching rate decreased with increasing concentration and exposure time in all treatments except sucrose and honey. Reduced hatching rate may be a result of osmotic shock, ionic imbalance or consequence of cryoprotectants toxicity. Finally with the progress of embryonic development among various cryoprotectants, sensitivity decreased in 1,2- propandiol and polyvinyl pyrolidon compared to MeOH, EG, sucrose and honey.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity
  • Cryoprotectant
  • Acipenser persicus embryos
  • bath method