نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق ، سویه هایی از جنس باسیلوس جدا شده از خاکهای قلیایی استان گیلان با توانایی تولید آنزیم پروتئاز غربالگری و شناسایی گردیدند. سپس تولید آنزیم در انواع بسترهای جامد با تغییر فاکتورهای تأثیرگذار در تولید ، مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین بستر تولید بستر ترکیبی کاه گندم و سیب زمینی و بهترین شرایط تولید به ترتیب زمان انکوباسیون h 96، محتوی رطوبت اولیه %250 و منبع کربن کمکی گلوکز بود. در میان منابع ازت سولفات آمونیوم بیشترین تأثیر را در افزایش تولید آنزیم داشت. در شرایط بهینه حداکثر تولید آنزیم( U/g 6800) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of alkaline protease production in solid state fermentation by Bacillus spp. with the new combination substrate potato and wheat straw

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shahriarinour
  • Zeinab Ahmadi
  • Ghoalam Khayati
  • Maasoumeh Anvari

چکیده [English]

  In this survey, the strains of bacillus sp. isolated from alkali solid with ability to produce alkaline protease were screened and identified .Then the enzyme production was assayed in different production affecting factors. The best solid substrate was combination of wheat straw and potato wastes .Also the best production incubation time, moisture content and co-carbon sources .were 96h, 250% and Glucose respectively. Ammonium sulfate was the best nitrogen source for enzyme production enhancement.   The maximum enzyme yield in the upper optimum condition was 6800u/g.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline protease
  • Bacillus spp
  • solid state fermentation
  • potato
  • wheat straw