1. مطالعه فیلوژئوگرافی سگ‌های اهلی (Canis lupus familiaris) استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری

صفحه 5-18

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی


2. بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران

صفحه 19-32

زهرا ناظم بکایی؛ خدیجه کیارستمی؛ راضیه راه چمنی


3. مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

صفحه 33-47

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مهسا رزاز؛ علیرضا نقی نژاد؛ آرمان محمودی اطاقوری


4. مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز . Phaseolus vulgaris , L مسعود

صفحه 49-59

مسعود حیدری زاده؛ فریبا حسن وند


5. بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.)

صفحه 61-74

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسان پور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده


6. ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تالاب میقان اراک

صفحه 75-94

فائزه فاضلی؛ ساجده شعبانی فرد جهرمی


7. بررسی تجزیه زیستی آکریلونیتریل و الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره- تیتانیوم

صفحه 95-111

فرانک ماوندادنژاد؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید ممهد هروی