نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه الزهرا،

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا

چکیده

تیره Solanaceae، یکی از تیره‌های بسیار مهم نهاندانگان با کاربردهای مختلف غذایی و دارویی است. جنس Lyciumاز این تیره حاوی ترکیبات شیمیایی مختلفی مانند کربوهیدرات‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست. گونه دارویی این سرده، L. barbarumدارای پلی ساکاریدهایی با خواص ضد سرطانی است. این پژوهش با هدف مطالعه کربوهیدرات‌های گونه‌های سرده Lyciumدر ایران و مقایسه آن با گونه دارویی          L. Barbarumانجام شده است. قندهای محلول، قندهای احیاکننده و پلی ساکاریدهای 6 گونه L. ruthenicum,L. kopetdaghi,L. depressum L. edgworthii,L.shawii,L.makranicum  از نظر کمی و کیفی با یکدیگر و با گونه L.barbarumمقایسه شدند. درگیاهان رشد یافته درایران، محتوای قندهای محلول، قندهای احیاکننده و پلی ساکاریدهای برگ در L.markranicumاز سایر گونه‌ها بیشتر بود. محتوای پلی ساکاریدهای میوه در L.ruthenicum[M1] و محتوای قندهای محلول و قندهای احیاکننده میوه L.edgworthiiاز همه گونه‌ها بیشتر بود. قندهای محلول برگ و میوه گونه‌های مختلف به جز گونه L.shawiiاز نظر کیفیت شباهت زیادی به هم داشتند. مقایسه کیفی پلی ساکاریدهای برگ بین گونه‌های مختلف، تفاوتی نداشت. مقایسه کیفی پلی ساکاریدهای میوه، بیشترین شباهت را بین گونه‌های  L.ruthenicum و  L.kopetdaghiبا               L. barbarumنشان داد. بنابراین، گیاهان رویش یافته در ایران، منابعی بالقوه برای تولید انواع کربوهیدرات و قابل رقابت با L.barbarumهستند.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carbohydrate analysis of Lycium species in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Bokaii 1
  • Khadigeh Kiarostami 2
  • Razieh Rahchamani 3

1 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Alzahra University

2 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Alzahra University

3 M.Sc Student Department of Biology, Faculty of Sciences, Alzahra University

چکیده [English]

Solanaceae,
is one of the most important families of Angiosperm which has various edible and medicinal usages. Lycuim genus of this family contains different compounds such as carbohydrates and anti-oxidants. A medicinal species of this genus, L.barbarum, is proposed to have some polysaccharides with anti-cancer properties. This study was carried out to detect and analyze the carbohydrate content of Lycium species grown in Iran and compare it with its medicinal sp., L.barbarum. Amount and quality of soluble sugars, reducing sugars and polysaccharide content of 6 species- L. ruthenicum, L. kopetdaghi, L. depr-essum sub sp. Turcomanicum and sub sp. angustifolium, L. edgworthii, L. shawii, L. makranicum were compared with each other and with L. barbarum. Amongst the studied species, L. markranicum had the highest amount of soluble leaf sugars, reducing sugars and polysaccharide content. The fruit polysaccharide content was highest in L. ruthenicum, and L. edgworthii had the highest soluble sugars and reducing sugar amounts. The studied species had close similarity in their leaf and fruit soluble sugar quality except L. shawii. No difference was seen in the quality of leaf polysaccharide content of the studied species. Fruit polysaccharide content of L. ruthenicum and L. kopetdaghi showed the most similarity with the L. barbarum. The results indicate that the Lycium species grown in Iran have the potential to produce various carbohydrates and are competitive to L. babarum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbohydrate
  • polysaccharide
  • soluble sugars
  • Lycium
  • Iran
ابراهیم‌زاده، ح.، عباسی، م  و فخر طباطبائی ، س.م ( 1384 )، بررسی وضعیت گالاکتوز و قندهای محلول قطعات جداکشت سه گونه اکالیپتوس بعنوان یک نشانگر شرایط رشد بافت‌ها. مجله زیست‌شناسی ایران، جلد 18 ص 280-294.
 
جهانی، ص.، لاهوتی، م و عباسی، ف ( 1390 ). اثر برهمکنش Ca+- Na+ بر تغییرات قندهای محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو  )Hordeum vulgare L. CV.Reyhan). اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.
خاتم ساز،م ( 1377 ). فلور ایران تیره سیب زمینی شماره 36، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
فلاحی، ج.، رضوانی مقدم، پ و سفیری محلاتی، م. ( 1388 ). اثر تاریخ برداشت بر شاخص‌های کمی و کیفی میوه زرشک بی‌دانه. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران،جلد 8 (2)ص 225-234.
صداقت، ر. روغنی، م و حسین‌آبادی، س. ( 1388 ). بررسی اثر مصرف خوراکی میوه آسه ( Lycium barbarum) بر میزان گلوکز، لیپیدها و کسترول HDL و LDL خون در موش صحرایی دیابتی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. جلد 18 ص13-23.
 
نارنجی ، ز ( 1375 ) ، سیتولوژی، مورفولوژی و الکتروفورز جنس Lyciumایران، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی.
 
Amagase, H and  Fasworth, N. (2011). A review of botanical characteristics, photochemistry, clinical relevance in efficacy and safety of Lycium barbarum fruit ( Goji ). Food Research Inernational, 44 : 1702-1717.
 
Chao, J. C., Chang, S. W., Wang, C.C., Tsai, Y. H. and Wu, M. S. (2006). Hot water-extracted Lycium barbarum and Rehmanhia glutinosa inhibit proliferation and induce apoptosis of hepatocellular carcinoma cells .World Journal of Gastroenterology, 12 ( 28 ): 4478 – 4484.
 
Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. k., Rebers, P. A. and Smith, F. (1956) Colorimetric method for the determination of sugars and related substances Analitical Chemistry, 28: 350 -356.
 
Huie, C.W and Di, X.(2004).Chromatographic and electrophoretic methods for Lingzhi pharmacologically active components. Journal of Chromatography. B, 812(2):241 – 257.
 
Ke,M., Zhang, X. J., Han, Z. H., Yu, H. Y., Lin, Y., Zhang, W. G., Sun, F. H and  Wang, T. J. ( 2011 ). Extraction, purification of Lycium barbarum polysaccharides and bioactivity of purified fraction, Journal of carbohydrate polymers, http:// www.elsevier.com/ locate/ carbpol.
 
Santesteban, L. G. and Royo, J. B. ( 2006 ). Water status, leaf area and fruit load influence on berry weight and sugar accumulation of CV. Tempranillo under semiarid condition. Scientia. horticulture. 109(9): 60-65.
.
Smogy, M.(1952) . Note on sugar determination. Biological chemistry, 195:19-23.
Sun, Y., Tang, J., Gu, x. and Li, D.(2005) .Water – soluble polysaccharide from Angelica sinesis (Oliv) Diels: Preparation, characterization and bioactivity. International Journal of Biological .macromoleculs, 36(5): 283 – 289.
Wang, C. C., Chang, S. C., Lnbaraj, S. and Chen, B. H. ( 2011). Isolation of carotenoids, flavonoids and polysaccharides from Lycium barbarum polysaccharides and bioactivity of purified fraction .journal of Carbohydrate Polymers.http:// WWW.elsevier. Com / locate / carbpol.
 
Wang, Y., Kairong, C., Gengsheng, X., Xinamin, L. and Gengmei, X. ( 1999 ). Effect of hydrogen peroxide on somatic embryogenesis of Lycium barbarum. Plant.science, 146 : 9-16.
 
Suleiman,M.K.,  Bhat.N.r., Jacob.S and Thomas.R.R. (2011). Germination Studies in Lycium shawii Roem. And Schult.World  Journal of Agricultural Sciences, 7 (1): 26-28, 2011
 
Jalali,G.A.,Akbarian,H.,Rhoades,C.Yousefzadeh,H.( 2012). The effect of the halophytic shrub Lycium ruthenicum( mutt) on selected soil properties of a desert ecosystem in central Iran.polish .journal of ecology. 604 : 845-850.