نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد . تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

3 استادیار، گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

با وجود تاریخچه‌‌ای طولانی در استفاده‌ی دارویی گیاه Lepdium vesicarium، مطالعه ترکیبات فنولی و خواص بیولوژیکی اندام‌های مختلف آن صورت نگرفته است. بدین منظور، بعد از به دست آوردن عصاره تام متانولی اندام‌های مختلف گیاه، محتوای کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی با روش اسپکتروفتومتری و خاصیت‌های آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی به ترتیب با روش های DPPH و MTT مورد بررسی قرار گرفتند و در ادامه، فنولیک اسیدهای آزاد و استری آنها با دستگاه HPLC اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج، عصاره‌‌های متانولی ساقه و برگ گیاه دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولی بودند و بیش‌‌ترین میزان ترکیبات فلاونوئیدی مربوط به عصاره‌ی ساقه و بذر گیاه بود. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و سمیت سلول بر علیه سلول‌های سرطانی MCF-7 نشان داد که بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی مربوط به عصاره متانولی بذر گیاه بود و عصاره‌های ساقه و بذر بیشترین خاصیت سمیت سلولی را داشتند. نتایج حاصل از آنالیز فنولیک‌اسیدها نیز نشان داد که کافئیک اسید به عنوان عمده ترین فنولیک اسید آزاد موجود در عصاره های برگ و شاخه می باشد. همچنین، سالیسیلیک و m-کوماریک اسید فنولیک اسیدهای استری عمده موجود در عصاره های ریشه و شاخه گیاه به ترتیب با مقادیر 07/0 ± 98/0 و 07/0 ± 95/0 میلی گرم بر گرم وزن خشک بودند. بنابراین،بذر گیاه دارای بیشترین ترکیبات فنولی از جمله کافئیک اسید، فرولیک اسید و گالیک اسید می باشد و با توجه به پتانسیل بالای آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی می‌تواند در صنعت داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of phenolic compounds and biological properties of vegetative organs of Lepdium vesicarium L.

نویسندگان [English]

  • Saeed Mollaei 1
  • Mahnaz Eslami 2
  • Mostafa Ebadi 3

1 Assistant Professor, Tabriz, Shahid Madani University of Azerbaijan, Faculty of Basic Sciences, Department of Chemistry,

2 Masters student . Tabriz, Shahid Madani University of Azerbaijan, Faculty of Basic Sciences, Department of Chemistry

3 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz

چکیده [English]

Despite a long history of medicinal use of Lepdium vesicarium, the phenolic compounds and biological activity studies have not been performed on different organs of the plant. So, after obtaining methanolic extract of the different organs (root, leave, stem, branch, and seed), the total phenolic and flavonoid contents were assayed by spectrophotometric methods, and antioxidant and cytotoxic properties were evaluated by DPPH and MTT methods, respectively, and then free and esterified phenolic acids were analyzed by HPLC. According to the results, the methanolic extracts of seed and leaf had the highest total phenolic content, and the maximum flavonoid content was related to the stem and seed extracts. The investigation of antioxidant and cytotoxic activity against MCF-7 cells showed that the highest antioxidant activity was related to the methanolic extract of seed, and the extracts of stem and seed had the highest cytotoxic activity. The results of phenolic acids analysis indicated that caffeic acid with the amounts of 1.44±0.16 and 1.11±0.09 mg/g dry weight was the main free phenolic acids in the leaf and branch extracts, respectively. Also, salycilic acid and m-coumaric acid with the amounts of 0.98±0.07 and 0.95±0.07 mg/g dry weight were the predominant esterified phenolic acid in the root and branch extracts, respectively. Therefore, based on the results, the seeds have the highest phenolic compounds, including caffeic, ferulic and gallic acids and due to its high antioxidant potential and cytotoxicity, it can be used in the pharmaceutical and food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Caffeic acid
  • Cytotoxic activity
  • Gallic acid
  • L. vesicarium
کشاورز، س.د.، اثنا عشری, س.، دل آذر, ع.، اصغریان، پ. (1396). بررسی فیتوشیمیایی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه Lepidium vesicarium. پایان نامه دکترای عمومی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Abdelhady, M.I., and Aly, H.A.H. (2012). Antioxidant antimicrobial activities of Callistemon comboynensis essential oil. Free Radicals and Antioxidants, 2(1): 37-41.
Al-Shehbaz, I.A. (2012). A generic and tribal synopsis of the Brassicaceae (Cruciferae). Taxon 61: 931-954.  
Asnaashari, S., Delazar, A., Safarzadeh, E., Tabibi, H., Mollaei, S., Rajabi, A. and Asgharian, P. (2019). Phytochemical analysis and various biological activities of the aerial parts of Scrophularia atropatana growing in Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(3): 1543-1555.
Asnaashari, S., Keshavarz, S., Delazar, A., Sarvari, Y., and Asgharian, P. (2018). GC-MS analysis, antioxidant and antimicrobial screening of volatile oil of Lepidium vesicarium: Pharmaceutical Sciences, 24(3): 246-249.
Blois, M. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181, 1199–1200.
Bolatito, A.F.C. (2010). Antibacterial and phytochemical evaluation of three medicinal plants. Journal of Natural Products, 3: 27-34.
Bramara, B.V.B., Vasavi, H.S., Sudeep, H.V., and Prasad, S. (2017). Hydroalcoholic extract from Lepidium meyenii (Black Maca) root exerts wound healing activity in Streptozotocin-induced diabetic rats. Wound Medicine, 19, 75-81.
Cassiem, W., and Kock, M. (2019). The anti-proliferative effect of apricot and peach kernel extracts on human colon cancer cells in vitro. BMC Complementary and Alternative Medicine, 19(1): 32.
Djeridane, A., Yousfi, M., Nadjemi, B., Boutassouna, D., Stocker, P., Vidal, N. (2006). Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. Food Chemistry, 97(4): 654–660.
El-Refaei, M.F., El-Naa, M.M. (2011). Antioxidant and Apoptotic Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester Induced Marked Inhibition on Human Breast Cancer Cell Line. Asian Journal of Biochemistry, 6: 82-89.
Fresco, P., Borges, F., Marques, M.P., and Diniz, C. (2010). The anticancer properties of dietary polyphenols and its relation with apoptosis. Current Pharmaceutical Design, 16(1): 114-34.
Hazrati, S., Ebadi, M.T., Mollaei, S. and Khurizadeh, S. (2019). Evaluation of volatile and phenolic compounds, and antioxidant activity of different parts of Ferulago angulata (schlecht.) Boiss. Industrial Crops and Products, 140: 111589.
Kakate, K. (1997). Practical Pharmacognosy, Vallabh Prakashan, Delhi, India, 4th edition.
Karami, Z., Mirzaei, H., Emamdjomeh, Z., Sadeghimahoonak, A.R., and Khomeiri, M. (2013). Effect of harvest time on antioxidant activity of Glycyrrhiza glabra root extract and evaluation of its antibacterial activity. International Food Research Journal, 20: 2951-7.
Karimi, S., Farzaneh, F., Asnaashari, S., Parina, P., Sarvari, Y., and Hazrati, S. (2019). Phytochemical analysis and anti-microbial activity of some important medicinal plants from North-west of Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(4): 1871.
Korekar, G., Stobdan, T., Arora, R., and Yadav, A. (2011). Antioxidant capacity and phenolics content of apricot (Prunus armeniaca L.) kernel as a function of genotype. Plant Foods for Human Nutrition. 66(4): 376–83.
Lin, D., Xiao, M., Zhao, J., Li, Z., Xing, B., Li, X., Kong, M., Li, L., Zhang, Q., Liu, Y., Chen, H., Qin, W., Wu, H. and Chen, S. (2016). An overview of plant phenolic compounds and their importance in human nutrition and management of type 2 diabetes. Molecules, 21(10): 1374.
Mondiale de la Santé, O. (2013). Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014–2023, Organisation mondiale de la Santé, Geneva, Switzerland.
Montoro, P., Braca, A., Pizza, C., and De Tommasi, N. (2005). Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids isolated from different plant species. Food Chemistry 92(2): 349–355.
Shimi P. and Termeh F. (2004). Weeds of Iran. Ministry of Agriculture, Tehran.
Siddique, N.A., Mujeeb, M., Najmi, A.K., and Akram, K. (2010). Evaluation of antioxidant activity quantitative estimation of phenols and flavonoids in different parts of Aegle marelos. International Journal of Plant Physiology and Biochemistry, 4: 1-5.
Singleton, V.L., Rossi, J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16 (3), 144–158.
Velioglu, Y.S., Mazza, G., Gao, L., and Oomah, B.D. (1998). Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables and grain products. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46(10): 4113–4117.
Verma, S., Singh, A., and Mishra, A. (2013). Gallic acid: Molecular rival of cancer. Environmental Toxicology and Pharmacology, 35(3): 473-85.
Wang, S., and Zhu, F. (2019). Chemical composition and health effects of maca (Lepidium meyenii). Food chemistry, 288, 422-443.
Wannes, W.A., Mhamdi, B., Sriti, J., Jemia, M.B., Ouchikh, O., Hamdaoui, G., Kchouk, M., and Wood, J.L. (1970). Biochemistry of mercapturic acid formation. In: Fishman, W.H. (Ed.), Metabolic Conjugation and Metabolic Hydrolysis. Academic Press, London and New York, pp. 261–299.
Zarlaha, A., Koupkoumelis, N., and Stanojkovik, T. (2014). Cytotoxic activity of essential oil and extract of Ocimum basilicum against human carcinoma cells. Molecular docking study of isoeugenol as a potent cox and lox inhibitor. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 10: 907-917.