نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 مربی گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

مقادیر ترکیب شیمیایی (پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) در بدن آبزیان به نوع تغذیه، محیط زندگی، سن و جنس موجود زنده بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ترکیب لاشه (پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) در ماهیان قزل آلای رنگین کمان با وزن، طول (گروه های وزنی10±50، 10±250 و 10±600 گرم و گروههای طولی 5±12، 5±22 و 5±38 سانتیمتر) و جنسیت های مختلف انجام پذیرفت. نتایج مقایسه گروههای وزنی و طولی نشان داد مقادیر پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر لاشه ماهیان در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری داشت (P<0.05)بطوریکه در ماهیانی که دارای بیشترین طول و وزن بودند، مقدار پروتئین و چربی در بالاترین مقدار قرار داشت (P<0.05)و رابطه عکس بین خاکستر و رطوبت مشاهده گردید و بین گروههای 50 و 250 گرمی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(P>0.05). نتایج جنسیت‌های مختلف، نشان داد مقادیر پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت لاشه ماهیان در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) بطوریکه در جنس نر بطور معنی‌داری بیشتر از جنس ماده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در ماهی قزل آلای رنگین کمان تاثیر طول، وزن و جنسیت بر ترکیبات لاشه، معنی‌دار بوده است و ماهیان با اندازه 600 گرمی و طول متوسط 38 سانتیمتری کیفیت بهتری داشته اند. همچنین مقدار پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در جنس نر بطور معنی داری بیشتر از جنس ماده ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different sex, length and weight on carcass quality in Onchorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Nejad 1
  • Raha Fadaee Rayni 2

1 Associate Professor of Fisheries Department, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

2 Instructor, Department of Fisheries Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, Jiroft University, Jiroft, Iran

چکیده [English]

The amount of chemical composition in the body of aquatic animal depends on the type of nutrition,,environment, age and sex of the living organism. The aim of this study was to investigate the carcass composition (protein, fat, moisture and ash) in rainbow trout with weight, length (50 ± 10 g, 250 ± 10 g and 600 ± 10 g weight groups and 12 ± 5 cm, 22 ± 5 and 38 ± 5 cm) and different genders were performed. The results of comparing the weight and length groups showed that the amounts of protein, fat, moisture and ash of fish carcasses were significantly different between different groups (P <0.05), the fish that had the highest length and weight, the amount of protein and fat was in the highest amount (P <0.05) and the inverse relationship between ash and moisture was observed and no significant difference was observed between the 50 and 250 g groups (P> 0.05). The results of different gender showed that the amounts of protein, fat, ash and carcass moisture of fish were significantly different between different groups (P <0.05) so that in males it was significantly higher than females. The results of the present study showed that in rainbow trout, the effect of length, weight and gender on carcass composition was significant and fish with 600 g and an average length of 38 cm had better quality. Also, the amount of protein, fat, ash and moisture in males is significantly higher than females of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Fat
  • Ash
  • Moisture
  • Rainbow trout
 
 ذوالفقاری، م. شعبانپور، ب. شعبانی، ع. و قربانی، ر. (1389). رابطه بیوشیمیایی و بازدهی فیله با اندازه ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio). نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، 2: 84-71.
رضوی شیرازی، ح. (1380). تکنولوژی فرآورده های دریایی. (علم فرآوری جلد دوم)، انتشارات نقش مهر، چاپ اول، تهران، 292 ص.
زکی پور رحیم آبادی، ا. ارشدی، ع. زارع، پ. و حیدری، م. (1388). بررسی مقایسه ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarodny) و انجک (Schizothorax altidorsalis) در فصول و جنس های مختلف در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی شیلات ایران،  3: 7-1.
ستاری، م. (1386). ماهی شناسی 2 (سیستماتیک). انتشارات حق شناس، 188-178.
شریفیان، م. (1393). بررسی ترکیبات بدن ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در محدوده گروه های طولی مختلف درمنابع آبی استان خوزستان. نشریه توسعه آبزی پروری، 8(3): 76-65.
شیرمحمدلی، ح.م. و محمدنژاد، م. (1399). تاثیر وزن بر تغییرات پروتئین، چربی، خاکستر و ماده خشک گوشت ماهی کپور معمولی. مجله علوم و فنون شیلات، 9(1): 129-120.
عسکری ساری، ا. و ولایت زاده، م. (1390). اندازه گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی ماهیچه دو گونه میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) پرورشی ایران. مجله دامپزشکی و آزمایشگاه، 3(2): 124-117.
کوچکیان صبور، ا. و یاسمی، م. (1390). فناوری تولید فرآورده های شیلاتی. انتشارات موسسه آموزش عالی علمی  کاربردی جهاد کشاورزی. چاپ اول،  595 ص.
میرزایی، ح. (1388). روشهای آزمون شیمیایی مواد غذایی. انتشارات علم کشاورزی. چاپ اول. تهران، 84 ص.
نوروزی، م. و باقری توانا، م. (1395). تعیین ترکیبات بیوشیمیایی و ارتباط آن با برخی شاخصهای زیستی و فیزیولوژی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دریای خزر. مجله علمی- پژوهشی زیست شناسی دریا. 8(31): 60-45.
 ولایت زاده، م. (1392). بررسی میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در عضله میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) استان هرمزگان. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 69.
Alemu, L.A., Melese, A.Y. and Gulelat, D.H. (2013). Effect of endogenous factors on proximate composition of Nile tilapia (Oreochromis Niloticus L.) fillet from Lake Zeway. American Journal of Research Communication, 1(11): 405-410.
Hernández-López, C., Calderón-Robles, R., Villa-Godoy, A., Iván Román-Ponce, S., González-Padilla, E. (2021). Relationships between seasonality, body characteristics and leptin at the beginning of puberty in Bos taurus taurus and Bos taurus indicus heifers in the Mexican tropics. 1025 https://doi.org/10.22319/rmcp.v12i4.5796
Ali, M., Salam, A. and Iqbal, F. (2001). Effect of environmental variables on body composition parameters of Channa punctata. Journal of Research (science), 12:86-96.
AOAC (Association of Official Analytical Chemists International), (2005). Official methods of analysis. 18th ed. Maryland: AOAC INTERNATIONAL.
Coban, O.E. (2012). Evaluation of essential oils as a glazing material for frozen rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Journal of Food Processing and Preservation, 37(5):759-765.
Cui, Y. and Wootton, R. J. (2015). Effects of ration, temperature and body size on the body composition, energy content and condition of the minnow, Phoxinus phoxinus (L.), Journal of Fish Biology, 32 (5): 749–764.
Eliassen, J, E. and Vahl, O. (1982). Seasonal variations in the gonad size and the protein and water content of cod, Gadus morhua (L.), muscle from Northern Norway, Fish biology, 20(5): 509- 527.
Fajmonova, E., Zelenka, J., Komprda, T., Kladroba, D. and Sarmanova, I. (2003). Effect of sex, growth intensity and heat treatment on fatty acid composition of common carp (Cyprinus carpio) fillets. Czech Journal of Animal Sciences, 2:85-92.
Fauconneau, B., Alami-Durante, H., Laroche, M., Marcel, J. and Vallot, D. (1995). Growth and meat quality relations in carp. Aquaculture, 129(1):265-297.
Gioacchini, G., Dalla Valle, L., Benato, F., Fimia, G.M., Nardacci, R., Ciccosanti, F., Piacentini, M., Borini, A. and Carnevali, O. (2013). Interplay between autophagy and apoptosis in the development of Danio rerio follicles and the effects of a probiotic. Reproduction, Fertility and Development, 25: 1115-1125.
Grigiraskis, K., Alexis, M.N., Talor, K.D.A. and Hole, M. (2002). Comparison of wild cultured gilthead sea bream (Sparus aurata): composition, appearance seasonal variations. Journal of Food Science and Technology, 37: 77-484.
Javaheri Baboli, M. and Velayatzadeh, M. (2013). Determination of heavy metals and trace elements in the muscles of marine shrimp, Fenneropenaeus merguiensis from Persian Gulf, Iran. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23 (3): 786-791.
Komova, N.I. (2001). Dynamics of the biochemical composition of tissue in (Abramis brama) (Cyprinidae) at gonad maturation. Journal of Ichthyology, 41(4): 334-342.
Love, R.M. (2007). The chemical biology of fishes, London, UK, pp. 299.
Lovell, R.T. (2013). Nutrition and feeding of fish, Van Nostrand Reinhold, New York, 267.
Oraei, M., Motallebi, A., Hoseini, E. and Javan, S. (2012). Effect of gamma irradiation and frozen storage on chemical and sensory characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Journal of Food Science and Technology, 47:977–984.
Ramseyer, L. (2002). Predicting whole-fish nitrogen content from fish wet weight using regression analysis. North American journal of Aquaculture, 64:190-204.
Rasmussen, R.S., Morrissey, M.T. and Carroll, S. (2006). Effect of seasonality, location, size on lipid content in North Pacific Troll-Caught Albacore Tuna (Thunnus alalunga). Journal of Aquatic Food Product Technology, 15: 73-86.
Rohani, A.C., Normah, O., Zahrah, T., Utama, C.C. and Saadiah, I. (2009). Quality of fish fillet from pond-raised red tilapia and its utilization in the development of value-added product. Journal of Tropical Agriculture and Food Science, 37(2):153-161.
Salam, A. and Davies, P.M.C. (2009). Body composition of northern pike (Esox Lucius L) in relation to body size and condition factor. Journal of Fisheries Research (Amsterdam), 19: 193-204.
Shearer, K.D. (2012). Factors affecting the proximate composition of cultured fishes with emphasis on Salmonids. Aquaculture, 119: 63-88.
Sorvachev, K.F. (2017). Changes in Protein of Blood Serum of Car during Wintering. Biochemistry, 22: 872-877.
Tzikas, Z., Amvrosiadis, I., Soultos, N. and Georgakis, S.P. (2007). Seasonal variation in chemical composition of Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus) muscle from North Aegean Sea (Greece). Food Control, 18: 251-257.
Yeannes, M.I. and Almandos, M.E., (2003). Estimation of fish proximate composition starting from water content. Journal Food Composition and Analysis, 16: 81-92.
Zaboukas, N., Miliou, H., Megalofonou, P. and Moraitou-Apostoloulou, M. (2006). Biochemical composition of the Atlantic bonito Sarda sarda from the Aegean Sea (Eastern Mediterranean Sea) in different stages of sexual maturity. Journal of Fish Biology, 69: 347–362.