نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

2 استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر،

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس شیراز

4 فارغ التحصیل دکتری جنگلداری، کارشناس جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

چکیده

پژوهش‌های اخیر اثرات مثبت نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رشد گونه‌های گیاهی را تایید کرده‌اند. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثر نانولوله‌های کربنی با غلظت‌های مختلف بر صفات مورفولوژیکی، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در برگ دو گونه‌ پسته‌ وحشی و مقایسه آن‌ها با تیمار‌های سرمادهی و اسید سولفوریک 65% در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و 10 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد نانولوله‌های کربنی با غلظت‌های 25 و 75 میلی‌گرم در لیتر به‌صورت معنی‌داری باعث بهبود خصوصیات موفولوژیکی و زی‌توده در دو گونه پسته‌ وحشی شامل بنه و خینجوک در مقایسه با تیمار‌های اسید، سرمادهی و شاهد شده است. بیشترین افزایش در طول ریشه، ارتفاع ساقه و طول یقه در گونه بنه در تیمار 25 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. در گونه خینجوک، بیشترین میزان طول ریشه و وزن خشک و تر ریشه در تیمار 75 میلی‌گرم در لیتر نانوکربن ثبت شد. بالاترین غلظت منیزیم برگ در گونه بنه در تیمار 10 و در گونه خینجوک در تیمار100 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. غلظت فسفر در برگ دو گونه پسته وحشی در تمام تیمار‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت. پتاسیم برگ در گونه بنه در تیمار‌های 10، 25 و 50 و در گونه خینجوک در تیمار 75 میلی‌گرم در لیتر بیشترین مقدار بود. این تحقیق با تایید اثرات مثبت نانولوله‌های کربنی در غلظت‌های پایین بر صفات مورفولوژیکی بنه و خینجوک، تحقیقات بیشتر در زمینه راهکار‌هایی برای افزایش رشد گونه‌های پسته وحشی به‌منظور تجاری‌سازی محصولات این گونه‌های با ارزش را پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of seed pretreatment with carbon nanotubes on growth performance of two wild pistachio species (P .khinjuk Stocks & Pistacia atlantica Desf)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Mohammadpour 1
  • Farhad Ghasemi Aghbash 2
  • Mehrdad Zarafshar 3
  • Ehsan Ghanbary 4

1 Master student of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University

2 2- Assistant Prof., Department of Nature Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran

3 Research Assistant , Research Division of Natural Resources, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran

4 Ph. D graduated, expert of forest and range, Department of Natural Resources and Watershed Management in Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effect of carbon nanotubes on morphological traits of two wild pistachio species and compare them with common treatments including cold and acid sulfuric 65% in a completely randomized design with eight treatments and 10 replicates. The results showed that application of carbon nanotubes with concentrations of 25 and 75 mg / L significantly improved the morphological and biomass traits of the two species of wild pistachio including (Pistacia atlantica Desf ) and (P. khinjuk Stocks) in comparison with the acid and cold treatments. The highest increase in root, stem height and collar diameter was observed in the 25 mg / L treatment. The highest root length and dry and fresh root biomass were observed in Khinjuk under 75 mg/L nano carbon treatment. The highest concentration of leaf magnesium was observed in P. atlantica after 10 and in P. Khinjuk after 100 mg/L treatments. The phosphorus content in leaves of the two wild pistachio species was stable under the all treatments. The leaf potassium in P. atlantica was the highest under 10, 25, and 50 mg/L treatment and it was the highest in leaves of P. Khinjuk under 75 mg/L treatment. Although the current research proved the positive impacts of carbon nanotubes on growth of the wild Pistachio species, the further research can be suggested to find strategies for enhancing the growth of wild pistachio species to commercialize the products of these valuable species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild Pistachio
  • Fresh and dry biomass
  • Cold treatment
  • Nutrient elements
  • Morphology
بهداد، ا. (1389). بررسی تاثیر آللوپاتی درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl.) در مراحل مختلف رشد و نمو بر جوانه­زنی، رشد و برخی فرآیند­های فیزیولوژیکی در گیاهچه بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
چراغی، م.، عرفانی مقدم.، ج.، مهرابی، ع.ا. (1394). واکنش­های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش تیمار بذر، خراش دهی و تیمارهای شیمیایی. بومشناسی جنگلهای ایران 3(6): 45-36.
ریگی کارواندری، ذ.، سحرخیز، م. ج.، رئوف فرد، ف.، زرافشار، م. (1398). اثر نانولوله­های کربنی چندجداره بر تحریک ریشه­زایی قلمه­های به­لیمو (Lippia citriodora L.). نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی 14(54): 21-31.
محمدپور، ف.، زرافشارف م،. قاسمی آقباش، ف. (1398). تأثیر تیمار نانولوله­های کربنی بر جوانه­زنی بنه (Pistacia atlantica Desf.) و خینجوک (Pistacia khinjuk Stocks) و مقایسه آن با تیمار­های رایج. نشریه علمی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 27(4): 464- 474.   
Bahrani, M., Yeganeh, M. and Heidari, B. (2010). Distribution of Pistacia mutica F & M as influenced by topographical factors and soil properties in mountian areas of western Iran, Journal of Ecology and Environmental Sciences, 36: 37-43.
Begum, P., Ikhtiari, R., & Fugetsu, B. (2014). Potential impact of multi-walled carbon nanotubes exposure to the seedling stage of selected plant species. Nanomaterials, 4(2), 203-221.
Behboodi, B. (2003). Ecological distribution study of wild pistachios for selection of rootstock. Options Mediterraneennes Series A, 63: 61-67.      
Cañas, J.E., Long, M., Nations, S., Vadan, R., Dai, L., Luo, M. and Olszyk, D. (2008). Effects of functionalized and nonfunctionalized single‐walled carbon nanotubes on root elongation of select crop species. Environmental Toxicology and Chemistry, 27(9): 1922-1931. ‏
Ghodake, G., Seo, Y.D., Park, D. and Lee, D.S. (2010). Phytotoxicity of Carbon Nanotubes Assessed by Brassica Juncea and Phaseolus Mungo. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 5(2): 157-160.
Gruyer, N., Dorais, M., Bastien, C., Dassylva, N. and Triffault-Bouchet, G. (2013). Interaction between sliver nanoparticles and plant growth. In: International symposium on new technologies for environment control, energy-saving and crop production in greenhouse and plant factory-greensys, Jeju, Korea, 6-11.
Haghighi, M. and da Silva, J. A.T. (2014). The effect of carbon nanotubes on the seed germination and seedling growth of four vegetable species. Journal of Crop Science and Biotechnology, 17(4): 201-208. ‏
Inagaki, M. (2000). Old but new material: New carbons-control of structure and functions. Amsterdam, Elsevier: 1-29.
Jackson, P., Jacobsen, N.R., Baun, A., Birkedal, R., Kühnel, D., Jensen, K.A. and Wallin, H. (2013). Bioaccumulation and ecotoxicity of carbon nanotubes. Chemistry Central Journal, 7(1): 154.
Jiang, Y., Hua, Z., Zhao, Y., Liu, Q., Wang, F. and Zhang, Q. (2013). The effect of carbon nanotubes on rice seed germination and root growth. In Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB), 250: 1207-1212.
Khodakovskaya, M., Dervishi, E., Mahmood, M., Xu,Y., Li, Z., Watanabe, F. and  Biris, A.S. (2009). Carbon Nanotubes Are Able to Penetrate Plant Seed Coat and Dramatically Affect Seed Germination and Plant Growth. ACS NANO, 10: 3221-3227.
Khodakovskaya, M.V., De Silva, K., Biris, A.S., Dervishi E. and Villagarcia, H. (2012). Carbon nanotubes induce growth enhancement of tobacco cells, ACS Nano, 6: 2128-2135.
Khot, L.R., Sankaran, S., Mari Maja, J., Ehsani, R. and Schuster, E.W, (2012). Applications of nanomaterials in agricultural production and crop protection: A review, Crop Protection, 35: 64-70.
Lahiani, M.H., Chen, J., Irin, F., Puretzky, A.A., Green, M.J. and Khodakovskaya, M.V. (2015). Interaction of carbon nanohorns with plants: Uptake and biological effects. Carbon, 81: 607-619.‏
Lin, D. and Xing, B. (2007). Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination and root growth. Environmental Pollution, 150(2): 243-250.
‏Mazahernia, S. (2009). Comparison of conventional iron oxide nanoparticles with municipal solid waste compost and granulated sulfur in iron and other nutrients in soil and wheat. Masters thesis, Ferdowsi University of Mashhad, (in Farsi).
Srinivasan, C. and Saraswathi, R. (2010). Nano-agriculture-carbon nanotubes enhance tomato seed germination and plant growth. Current science, 99(3): 274-275.
Thakkar, K.N., Snehit, S., Mhatre, M.S., Rasesh,Y. and Parikh, M.S. (2009). Biological   synthesis   of   metallic nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology Biology and Medicine, 6(2): 257-262.
Tripathi, S. and Sarkar, S. (2015). Influence of water soluble carbon dots on the growth of wheat plant, Applied Nanoscience, 5: 609-616.
Tripathi, S., Sonkar, S.K. and Sarkar, S., (2011). Growth stimulation of gram (Cicer arietinum) plant by water soluble carbon nanotubes. Nanoscale, 3: 1176-1181.
Wang, X., Han, H., Liu, X., Gu, X., Chen, K. and Lu, D. (2012). Multi-walled carbon nanotubes can enhance root elongation of wheat (Triticum aestivum) plants. Journal of Nanoparticle Research, 14(6): 1-10.