نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ااستادیار مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

2 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران .

چکیده

میزان صید بی رویه در آب های جنوب کشور (سال های 1376 الی 1396) براساس مدل صید- محصول حداکثر پایدار (CMSY) و نرم افزار R و رویکرد وضعیت بیزی و شبیه سازی روش مونت کارلو انجام گرفت. میانگین صید کفزیان در آب های جنوب کشور برای این دوره مورد مطالعه 141221 تن با 95% فاصله اطمینان 141315-141126 تن بوده و میانگین صید بصورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش یافته (R = 0.90, P < 0.05) و میانگین صید کفزیان استان سیستان و بلوچستان برای این دوره مورد مطالعه 38776 تن با 95% فاصله اطمینان 38845 -38706 تن بوده و میانگین صید بصورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش (R = 0.94, P < 0.05) نشان می دهد. میزان صید بی رویه وزنی کل در آب های جنوب کشور بیش از31 درصد می باشد. در مورد میزان صید بی رویه وزنی کل کفزیان آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان این ارقام به ترتیب بیش از 45 درصد و بیش از 75 درصد رسیده است. با توجه به شرایط و وضعیت موجود، بنظر می رسد میزان صید کفزیان در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بایستی در جهت کاهش صید این آبزیان اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of demersal fish catch in Iranian Southern Waters (Persian Gulf and Oman Sea) with emphasis on the Sistan and Baluchestan province's waters

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmadreza Hashemi 1
  • mastooreh doustdar 2

1 Assistant Professor, Far-Water Fisheries Research Center, Iran Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Iran.

2 Assistant Professor of Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Fish species overexploited (overfished) level of Iran (Southern waters from 1997 to 2017) was assessed based on the catch maximum sustainable yield (CMSY), R-software, Bayesian approach and Monte-Carlo simulation. Average of demersal fish catch in Iranian southern waters during this period was 141221 tons (95% Confidence interval (C.I) = 141131 to 141612 tons) and mean catch was significantly increased over the past two decades (R = 0.90, P <0.05). Also, for this study period, average of demersal fish catch in the northern waters of the Oman Sea (Iran, Sistan and Baluchestan province) was 38776 tons (95% Confidence interval (C.I) = 38845 to 38706 tons) and mean catch significantly increased over the past two decades (R = 0.94, P <0.05). Total overfished (weight) level of southern water was more than 31 percent. Demersal fish overfished in Iranian southern water and in the northern waters of the Oman Sea (total weight level) were exceeded 45 percent and 75 percent, respectively. Due to the existing situation, it seems that the amount of overexploited (overfished) is not in favorable condition and further decrease in exploitation ratio and fishing effort are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demersal
  • Catch-maximum sustainable yield (CMSY)
  • Overfished
 دریانبرد، غ.، حسینی، ع. و ولی نسب، ت.، 1383. تعیین میزان توده زنده کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان). مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 161 صفحه.
محمدخانی، ح.، تقوی مطلق، ا.، عطاران، گ.، خدامی، ش. و دریانبرد، غ.، 1380. ارزیابـی ذخایـر کفزیـان تـور تـرال کف به روش مساحت جاروب شده در آب های دریای عمـان (100ـ10 متر) آب های استان سیستان و بلوچستان. مـرکـز تحقیقـات شیلاتـی آب هـای دور. 208 صفحه.
دهقانـی، ر.، ولی نسب، ت.، کمالـی، ع.، درویشـی، م.، بهـزادی، س.، اسدی، ه. و اکبری، ح.، 1383. پایش ذخـایـر کفـزیـان آب هـای استـان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده؛ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. 89  صفحه.
سازمان شیلات ایران 1397. سالنامه آماری سازمان شیلات ایران 1396-1376. سازمان شیلات ایران، معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، دفتر برنامه و بودجه. 65 صفحه.
عباسپور نادری، ر.، 1396. بررسی روند تغییرات ده ساله آبزیان کفزی دریای عمان و پیش بینی الگوی بهره برداری (سواحل استان سیستان و بلوچستان). پایان نامه دکترا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 141 صفحه.
ولی نسب، ت.، خورشیدیان، ک .، پارسامنش ،. ا.، کامرانی، ا.، و دهقانی پشترودی، ر. 1380. برآورد کفزیان خلیج فارس (اعماق10 تا50 متر) با روش مساحت جاروب شده (1375-1373)، موسسه تحقیقات شیلات ایران، 121 ص.
ولی نسب، ت.، دریانبرد، ر.، آژیر، م.ت.،  مومنی، م.، مبرزی، ع.، و صفی خانی، ح. 1389. تعیین توده زنده کفزیان به روش مساحت جاروب شده در آب های خلیج فارس و دریای عمان. گزارش نهایی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، 384 ص.
ولی نسب، ت.، آژیر، م. ت.، صدقی، ن.، و کمالی، ع. 1389. پایش ذخایر کفزیان تجاری آبهای خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده، فصلنامه محیط زیست جانوری، 2(3):  56-45 ص.
ولی نسب، ت.، 1390. تعیین میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده (1387ـ1383). مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 356 صفحه.
ولی نسب، ت.، 1394. تعیین میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده(1390ـ1388). مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 356 صفحه.
Arias-Gonzales EJ, Nunes-Lara E, Gonzales-alas C, Galzin, R. 2004. Trophic models for investigation of fishing effect on coral reef ecosystems. Ecol Model 172:197–212.
Anderson, S. C., Branch, T. A., Ricard, D., and Lotze, H. K. 2012.  Assessing global marine fishery status with a revised dynamic catch-based method and stock-assessment reference points. Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fss105.
Branch, T. A., Jensen, O. P., Ricard, D., Ye, Y., and Hilborn, R. 2011. Contrasting global trends in marine fishery status obtained from catches and from stock assessments. Conservation Biology, 25: 777–786.
Froese, R., Demirel, N., Sampang, A. 2015. An overall indicator for the good environmental status of marine waters based on commercially exploited species. Marine Policy 51, 230–237.
Froese, R., Demirel, N., Gianpaolo, C., Kleisner, K.M., Winker, H. 2016. Estimating fisheries reference points from catch and resilience. Fish and Fisheries 18(3):506-526, doi:10.1111/faf.12190.
Froese, R. Pauly, D. eds. 2015. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version. (10/2015), accessed at www.fishbase.org in November/December 2015.
Ganga, U. and Pillia, N. 2000. Field identification of Scombroids from Indian sea. Ln.Pillai,N.G.K., Menon,N.G., Pillai,P.P and Ganga,U. (Eds.) Management Scombroids Fisheries. Central Marine Fishery Research Institute, Kochine.1-13 p.
Mashjoor, S. and Kamrani, E. 2015. Evaluation of the “fishing down marine food web” process in the north-west of Persian Gulf (Khuzestan Province) during the period of 2002–2011. Acta Oceanologica Sinica, doi: 10.1007/s13131-015-0726-4.
Martell, S.; Froese, R. 2013. A simple method for estimating MSY from catch and resilience. Fish and Fisheries 14 (4): 504–514.
Pauly, D., and Lam, V. W. Y. 2016. Chapter 6.1: The Status of fisheries in large marine ecosystems, In IOC-UNESCO and UNEP (2016). Large marine ecosystem: Status and trends. United Nations Environmental Programme, Nairobi, PP 113-137.
Razzaghi, M. Mashjoor, S. and kamarani, E. 2017. Mean trophic level of coastal fisheries landings in the Persian Gulf (Hormuzgan Province), 2002–2011. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. http://dx.doi.org/10.1007/s00343-017-5311-6.  
Sivasubramaniam, K. 1981. Demersal resources of the Gulf and Gulf of Oman. Regional Fishery Survey and Development Project.UNDP/FAO. Rome, 122p.
Travers, M, Watermeyer, K. Shanon, LJ. and Shin, YJ.2010. Changes in food web structure under scenarios of overfishing in the southern Benguela: comparison of the Ecosim and OSMOSE modelling approaches. J Marine Syst 79:101–111.
Zhou, S., Chen, Z., Dichmont, C. M., Ellis, A. N., Haddon, M., Punt, A. E., Smith, A. D. M., Smith, D.C., Ye, Y. 2016. Catch-based methods for data-poor fisheries. Report to FAO. CSIRO, Brisbane, Australia. 74 P.
Zhou, S., Punt, A. E., Smith, A. D. M., Ye, Y., Haddon, M., Dichmont, C. M.,Smith, D. C. 2017.  An optimized catch-only assessment method for data poor fisheries. – ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsx226.