نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری سیستماتیک گیاهی،گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی،گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در طی سال‌های گذشته، گونه‌های متعددی به کشور ایران معرفی شده است که اطلاعات مدونی پیرامون آن‌ها وجود ندارد. به واسطه فقدان بانک اطلاعات اکولوژی-جغرافیایی پیرامون گونه‌های بیگانه و معرفی‌شده به ایران انجام یک مطالعه جهت تدوین و تحلیل اطلاعات آن‌ها جهت برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه پایگاه اطلاعاتی مربوط به تاکسونهای گیاهی معرفی‌شده به ایران شامل داده های انتشار، تهدیدها و اطلاعات اکولوژیکی گونه ها با استفاده از دادههای حاصل از مطالعات میدانی و بررسی منابع موجود تهیه گردید. نقشه‌های انتشار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی 10.3 ver. Arc-GIS رسم گردید. همچنین با استفاده از خانهگریدهای (Grid cells) °25/0×°25/0در محیط نرم-افزار Diva-GIS ver. 7.3 نقشههای غنای گونه‌ای رسم شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که 28 گونه معرفی‌شده شاخص در مناطق هیرکانی، ایران مرکزی و سودانو زامبزین در ایران یافت می‌شود و پروانس جغرافیایی هیرکانی از غنای بالاتری برخوردار است. بنابراین این مطالعه ضمن معرفی اولویت‌های مدیریتی گونه‌های معرفی‌شده راهکارهای کلی جهت مدیریت اکولوژیکی آن‌ها را معرفی نموده است تا بتواند به‌عنوان یک منبع علمی پایه جهت برنامه‌های مدیریت تنوع‌زیستی ایران به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution patterns of introduced plants to natural ecosystems of Iran with a conservation approach

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Mehrabian 1
  • Farzaneh Khajoei Nasab 2
  • Siavash Naghizadeh 3
  • laleh malekmohammadi 3

1 Assistant Professor, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the past decades, several plant species have been introduced to Iran wich there is no compiled data about them. Due to the lack of an ecological-geographical database on introduced plant species to Iran, a study to compile and analyze their information for management planning seems necessary. In this study, a databace related to mentioned plant taxa introduced to Iran was prepared using data from field studies and review of available resources. Dissemination maps using Arc-GIS ver. 10.3 was drawn. Also using 0.25° × 0.25° Grid cells in Diva-GIS software environment ver. 7.3 species richness maps was drawn. The results of this study showing that 28 introduced species of the index are found in Iran and the Hyrcanian geographical province has a higher richness. Therefore, this study, while introducing the management priorities of the introduced species, has introduced general strategies for their ecological management so that it can be used as a basic scientific resource for biodiversity management programs in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytogeography
  • SW Asia
  • Alien species
  • Invasive plants
 اسدی، م. (1398 -1363). فلور ایران (شماره 1تا 144)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اعلایی طالقانی، م. (1384). ژئومورفولوژی ایران. انتشارات قومس، 360 ص.
امینی اشکوری، ط.، جلیلی، ع. و زارع، ح. (1399). بررسی گونه‌های مهاجم و خطرات تهاجمی و زیستی آنها برتنوع زیستی رویش‌های هیرکانی و معرفی گونه Ipomoea indica به عنوان گونه مهاجم برای اولین بار از ایران. نشریه طبیعت ایران، دوره 5(3): 48-35.
آخانی، ح. (1395). گیاهان و پوشش گیاهی شمال غربی خلیج فارس: سواحل و جزایر خور موسی، ماهشهر و مناطق مجاور، انتشارات دانشگاه تهران، 512 ص.
جلیلی، ا. و گنج آبادی، ف. (1396). مطالعه اثر برهمکنش علفکش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa). مجله دانش علفهای هرز، 13 : 145-135.
جهانی، ح. ، تدین، م.س. و معاف پوریان، غ. (1397) . تاثیر کودهای زیستی جلبک دریا و آزولا بر گیاه زینتی اطلسی. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، 10: 9-1.
 حافظیه، م. ، صیدگر، م.، قائی، ع.، محمدی، م. و آبکنار، ع.م. (1399). استفاده از پودرآزولا  (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به­عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis). فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 12: 339-331.
خاتم ساز، م. (1377). فلور ایران تیره سیب زمینی جلد (24)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
رحمانیان، س.، اجتهادی، ح.، فرزام، م. و معماریانی، ف. (1398). لزوم تجدید نظر در کاربرد واژه "مهاجم" توسط محققان اکولوژی ایران. نشریه علمی پژوهشی مرتع، سال سیزدهم، شماره چهارم، 690-637.
ساجدی، س. و امینی راد، م. (1393). نخستین گزارش علف هرز مهاجم Araujia از ایران. رستنیها 15: 74-71.
سلطانی پور، م.ا. (1372). بررسی ویژگی های بوم شناختی کهور آمریکایی در استان هرمزگان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان.
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس. (1397). گزارش ارزیابی اکولوژیکی رودخانه کن. شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس.
ضعیفی، م. (1375). بررسی محدودیت‌های گونه کهور آمریکایی در استان هرمزگان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان.
طهماسبی، م.ر. (1379). ارزیابی بوم شناختی کهور پاکستانی و بررسی قابلیت های آن برای تهیه کمپوست در استان هرمزگان. اقتصاد کشاورزی: 8: 19-1.
عرب سلمانی، م.، فراهانی، ا. و سعیدی، ح.ر. (1393). معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره ای در مزارع پنبه. پژوهش های پنبه ایران. 2: 54-35.
فقیهان جویباری، م. و بارانی، ح.(1394). بررسی تاثیر دندانه ها و کسب شید قرمز با گیاه سرخاب کولی، دانشگاه بیرجند.
فیلی زاده، ی. (1381). بررسی اکولوژیکی رشد بیش از اندازه آزولا درتالاب انزلی و چگونگی کنترل آن. مجله منابع طبیعی ایران. 55: 81-65.
قادری فر، ف.، گرزین، م. و عالیمقام،  م. (1396). بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال.  نشریه تولید گیاهان زراعی، 50 :33 -10.
کوچکی، ع.، قربانی، ر.، اسدی، ق.، ملتی، ف و فلاح پور، ف. (1393). شناسایی و ارزیابی گونه های مهاج در بوم سازگان های زراعی و طبیعی استان های خراسان با توجه به تغییرات اقلیمی جهانی. مجله بوم شناسی کشاورزی 4(2): 93-81. 
محرابیان، ا.ر. (1392). مبانی حفاظت از گیاهان: چالش ها و روش ها، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مصلح آرانی، ا.، سلیمانی، ز. و سودایی زاده، ح. (1391). بررسی تاثیر تنش خشکی در سه گونه کهور در مراحل جوانه زنی، دانه رست و بلوغ. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 20: 136-123.
مظفریان، و. (1382). رده بندی گیاهی
Abramovitz, J.N. (1983). Pueraria lobata Willd. (Ohwi) Kudzu: Limitations toSexual Reproduction. Master’s Thesis, University of Maryland, College Park, MD.
Afshar Harb, A. (1979). The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh region, Northern Iran.
Aikio, S., Duncan, R.P. and Hulme, P.E. (2010). Herbarium records identify the role of long distance spread in the spatial distribution of alien plants in New Zealand. Journal of Biogeography. 37:1740–1751.
Akhani, H., Djamali, M., Ghorbanalizadeh, A. and Ramezani, E. (2010). Biodiversity of Hyrcanian Relict Forests, N. Iran: An Overview of the Flora, Vegetation, Paleoecology and Conservation. Pakistan Journal of Botany, 42: 231–258.
Akomolafe, G.F. and Rahmad, Z.B. (2018). A Review on Global Ferns Invasion: Mechanisms, Management and Control. Journal of Research in Forestry, Wildlife & Environment, 10: 42–54.
Alban, L., Matorel, M., Romero, J., Grados, N., Cruz, G. and Felker, P. (2002). Cloning ofelite multipurpose trees of the Prosopis juliflora/pallida complex in Piura, Peru. Agrofor. Syst, 54: 173–182.
Amini, T., Zare, H., and Pakravan, M. (2003). Sida rhombifolia L. (Malvaceae), a new Record for the flora of Iran. Iranian Journal of Botany, 10 (1): 55–57.
Andersen, M.C., Adams, H., Hope, B. and Powell, M. (2004). Risk Assessment for Invasive Species. Risk Analysis, 24: 1–7.
Badalamenti, E. and LaMantia, T. (2013). Stem-injection of herbicide for control of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle: a practical source of power for drilling holes in stems. IFOREST, 6:123–126.
Balogh, L., Dancza, I., Király, G. (2004). Actual list of neophytes in Hungary and their classification according to their success. In: Mihály B, Botta-Dukát Z, editors. Biological invasions in Hungary: Invasive plants. Budapest: Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó. pp. 61–92.
Banihashemi, Z. (2014). Rhizoctonia Blight of Azolla filicoluides in rice paddy fields in Northern Iran. Irnian Journal of Plant Pathology, 50:189–190.
Baracho, G.S. (1998). Taxonomy of the genus Sida L. section cordifolia (DC.) Fryxell (Malvaceae) in Brazil. Dissertation (Master in Botany), Recife-PE.
Barreto, R., Charudattan, R., Pomella, A. and Hanada, R. (2000). Biological control of neotropical aquatic weeds with fungi. Crop Protection, 19: 697–703.
Bassett I.J. and Munro D.B. (1985). The biology of Canadian weeds: Solanum ptycanthum Dun, S. nigrum L. and S. sarrachoides Sendt. Canadian Journal of Plant Scince, 65: 401–414.
Batten, A. and Bokelmann, H. (1966). Wild flowers of the Eastern CapeProvince. Cape and Transvaal Printers Limited Cape town p.129.
Bidarlou, M., jalili, A. and Zamamani, R. (2019). First record of Pistia stratiotes (water lettuce) from Gilan province (North of Iran). Rostaniha, 20(2):182–187.
Boericke, W. (1927). Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica IX Ed., Boericke and Runyon, N.Y. 598 pp.
Bouhache, M. (2010). Solanum elaeagnifolium Cav.: a threat to agriculture and environment in mediterranean region. Moroccan Journal of Plant Protection 1: 1–11.
Boyd, J.W. and Murray, D.S. (1982). Growth and development of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium). Weed Science, 30:238–243.
Boyd, J.W., Murray, D.S. and Tyrl, R.J. (1984). Silverleaf nightshade, Solanum elaeagnifolium, Origin, Distribution, and Relation to Man. Economic Botany, 38: 210–217.
Brunel, S. (2011). Pest risk analysis for Solanum elaeagnifolium and international management measures proposed. EPPO Bull, 41:232–42.
Buchmann, S.L., Jones, C.E. and Colin, L.J. (1977). Vibratile pollination of Solanum douglasii and S. xanti (Solanaceae) in southern California. Wasmann Journal of Biology, 35: 1–25. Sandra Knapp1, Eva Sagona1, 2.
Byrne, M.J., Currin, S. and Hill, M.P. (2002). The influence of climate on the establishment and success of the biocontrol agent Gratiana spadicea, released on Solanum sisymbriifolium in South Africa. Biological Control, 24: 128–134.
Cardoso, V.J.M. (1990). Germination studies on dispersal units of Sida rhombifolia L. Revista brasileria de Botanica, 13(2): 83–88.
Celesti‐Grapow, L., Alessandrini, A., Arrigoni, P.V., Banfi, E., Bernardo Bovio, M., Brundu, G., Cagiotti, M.R., Camarda, I., Carli, E., Conti, F. and Fascetti, S. (2009). Inventory of the non‐native flora of Italy, Plant Biosystems, 143: 386–430.
Charudattan, R., Labrada, R. Center, T.D. and Kelly-Begazo, C. (eds.) (1996). Strategies for Water Hyacinth Control. FAO, Rome, Italy.
Chiej, R. (1984). Encyclopaedia of Medicinal Plants. MacDonald, ISBN 0–356–10541–5 Covers plants growing in Europe. Also gives other interesting information on the plants. Good photographs.
 Clout, M.N. and  Williams , P.A. (2009). Invasive Species Management: A Handbook of Principles and Techniques (Techniques in Ecology & Conservation) 1st Edition, Oxford University Press Pp 320.
Coleman, E. (1935). Pollination in Australia of Araujia sericifera Brothero. The Victorian Naturalist 52: 3–7.
Consta´n-Nava, S., Bonet, A., Pastor, E. and Jose´ Lledo´, M. (2010). Long-termcontrol of the invasive tree Ailanthus altissima: insights from Mediterranean protected forests. Forest Ecology and Management, 260:1058–1064.
Coppock, D.L., Aboud, A.A. and Kisoyan, P.K. (2005). Agro-pastoralists’ Wrath for the Prosopis Tree: the Case of the Il Chamus of Baringo District, Kenya. Research Brief 05–02–PARIMA. Global Livestock Collaborative Research Support Program. University of California Davis, 3 pp.
Cox, G.W. (2004). Allien Species nad Evolution: The Evolutionary Ecology of Exotic Plants, Animals, Microbes, and Interacting Native Species. Island Press Pp 400.
D'arcy, W.G. (1974). Solanum and Its Close Relatives in Florida. Annals of the Missouri Botanical Garden, 61 (3): 819–867.
De Barros, N.A.M.T, Bai, C.A.G.  and Fonseca, F.C.E. (1988). Use of Prosopis juliflora (Sw) DC and cassava (Manihot utilissima Pohl) for confined sheep feeding during the dry season. In: Mario A. Habit and Julio C. Saavedra (eds): The current state of knowledge on Prosopis juliflora. 1988. II International Conference on Prosopis. 25th-29th August (1986), Recife, Brazil. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Plant Production and Protection Division.
De Pauw, E., Ghaffari, A. and Ghasemi, V. (2004). Agroclimatic Zones Map of Iran. Explanatory notes. Technical Report, ICARDA, Syria and DARI, Iran, p 45. (Link https://dl.dropboxusercontent.com/u/33140444/Publications/ACZ_Map_Iran_explanatory%20notes.pdf)
Degaga, A.H. (2018). Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) Biology and its Impacts on Ecosystem, Biodiversity, Economy and Human Well-being. Journal of Life Science and Biomedicine, 8: 94–100.
Dereje, T., Erkie, A., Wondie, Z. and Brehan, M. (2017). Identification of impacts, some biology of water hyacinth (Eichhornia crassipes) and its management options in Lake Tana, Ethiopia. Net Journal of Agricultural Science, 5: 8–15.
Dewan, M.L. and Famouri, J. (1961). The soils of Iran. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Didham, RK, Tylianakis, JM and Hutchison, MA. (2005). Are invasive species the drivers of ecological change? Trends Ecology and Evolution, 20:470–474.
Drake, E.J. (2009). Management of Invasive Weeds. Springer Sciences.
Dubadghao, P.M. (1949). Seed setting in the Kudzu vine, Pueraria thunbergiana. Curr. Science, 18: 379–380.
Dunbar, K.R. and Facelli, J.M. (1999) The impact of a novel invasive species, Orbea variegata (African carrion flower), on the chenopod shrublands of South Australia. Journal of Arid Environments, 41: 37–48.
Durigan, G., Ivanuskas, N.M., Zakia, M.J. and de Abereu, R.C.R. (2013). Control of Invasive Plants: Ecological and Socioeconomic Criteria for the Decision Making Process Natureza & Conservação. 11:23–30.
El-Keblawy, A. and Al-Rawai, A.W. (2007). Impacts of the invasive exotic Prosopis juliflora (Sw.) D.C. on the native flora and soils of the UAE. Plant Ecology, 190:23–35.
EPPO .(2007). Solanum elaeagnifolium. Bulletin OEPP/EPPO, 37: 236– 245.
EPPO. (2012). Araujia sericifera (Apocynaceae), Cruel plant. EPPO RS 2008/068. https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/observation_list/Araujia_sericifera.htm.
Eskandari, M. and Abdi Fouladkolaei, N. (2020). Solanum viarum, a new invasive plant for Iran. Rostaniha, 21(2): 299–302
Eslami, B. and Naqinezhad A. (2011). A new shrubby Solanum (Solanaceae) species for the flora of Iran. Iranian Journal of Botany, 12:1–3.
ESRI .(2000). ArcView Gis Ver. 3.2a. Environmental Systems Research Institute Inc., California.
Fadaie, F., Attar, F. and Ghahreman, A. (2006). A new record of Aizoaceae (Sesuvium verrucosum Raf.) for the Flora of Iran. Iranian Journal of Botany, 12 (1): 87–89.
FAO .(2002). Management of problematic aquatic weeds in Africa FAO efforts and achievements during the period 1991–2001, Rome, Italy.
Felker, P. and James, M. (editors). (1996). Prosopis: semithe disenfranchised. A workshop. 13th–15th march, 1996. US National Academy of Science.
Ferro, E.A., Alvarenga, N.L., Ibarrola D.A., Hellion – Ibarrola, M.C. and Ravelo, A.G. (2005). A new steroidal saponin from Solanum sisymbrifolium roots. Fitoter. 76: 577 – 579.
Frezina, N.C.A. (2013). Assessment and utilization of water hyacinth in the water bodies of Tamil Nadu. IJSRP, 2: 58–77.
Galal, A., Raman, V. and Khan, I.A. (2015). Sida cordifolia, a Traditional Herb in Modern Perspective–A Review. Current Traditional Medicine, 1:5–17.
Gardea-Torresdey, J.L., Peralta-Videa, J.R., De La Rosa, G. and Parsone, J.G. (2005). Phytoremediation of heavy metals and study of the metal coordination by X-ray absorption spectroscopy. Coordination Chemistry Reviews, 249: 1797–1810.
Garrett, K.A., Dendy, S.P., Frank, E.E., Rouse, M.N. and Travers, S.E. (2006). Climate change effects on plant disease: genomes to ecosystems. Annual Review of Phytopathology, 44:489–509.
Ghorbani, M. (2013). Economic geology of Iran (Vol. 581). Berlin: Springer.
Golzary, A., Tavakoli, O., Rezaei, Y. and Karbassi, A.R. (2018). Wastewater Treatment by Azolla filiculoides (A Study on Color, Odor, COD, Nitrate, and Phosphate Removal).
Gopal, P. (1987). Aquatic Plant studies 1: Water hyacinth. Netherlands Elsevier Science Publishers B. V.
Groth, M.Z., Belle, C., Cocco K.L.T., Kaspary T.E., Casarotto G., Cutti L. and Schmitt J. (2017). First report of Meloidogyne enterolobii infecting the weed Jerusalem cherry (Solanum pseudocapsicum) in Brazil. Plant Disease, 101: 510.
Hailu, S., Teketay, D. and Assefa, F. (2004). Some biological characteristics that foster the invasion of Porsopis juliflora (SW.) DC. At Middle Awash Rift valley area, north-eastern Ethiopia, NorthCentral. Weed Science Proceedings, 59:118.
Hamouda, A.B., Zarrad, K., Laarif, A. and Chaieb, I. (2015). Insecticidal effect of Solanum elaeagnifolium extracts under laboratory conditions. Journal of Entomology and Zoology Studies. 3: 187–190.
Heap, J., Honan, I. and Smith, E. (1997). Silverleaf Nightshade: A Technical Handbook for Animal and Plant Control Boards in South Australia. Primary Industries South Australia, Animal and Plant. Control Commission, Naracoorte (AU). Soil and Water Research Institute, SWRI (2000) Soil resources and use potentiality map of Iran (1:1000, 000). Tehran, Iran.
Heap, J.W. and Carter, R.J. (1999). The biology of Australian weeds. 35. Solanum elaeagnifolium Cav. Plant Protection Quarterly, 14: 2–12.
Hedge, I.C. (1986). Labiatae of SouthWest Asia: diversity, distribution and endemism. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section B. Biological Sciences, 89, pp 2335.
Heywood, V.H. (1993). Flowering Plants on the World, Ed. B. T.Batsford Ltda., London.
Hill, M.P. (1998). Life history and laboratory host range of Stenopelmus rufinasus, a natural enemy for Azolla filiculoides in South-Africa. BioControl, 43: 215–224.
Hill, M.P. and Hulley, P.E. (1995). Biology and Host Range of Gratiana spadicea (Klug, 1829) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), a Potential Biological Control Agent for the Weed Solanum sisymbriifolium Lamarck (Solanaceae) in South Africa. Biological Control, 5: 345–352
Holm, L., Doll, J., Holm, E., Pancho, J. and Herberger, J. (1997) World weeds. New York, John Wiley & Sons.
Homke, S. (2007). Timing of shortening and uplift of the pusht-e kuh arc in the zagros fold-and-thrust belt (Iran). A combined magnetostratigraphy and apatite thermochronology analysis (Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona).
Huisken Mejouyo, P.W. (2020). Physical and Tensile Properties of Handmade Sida rhombifolia Paper, Hindawi International Journal of Biomaterials, Article ID 3967641, https://doi.org/10.1155/2020/3967641.
Hughes, C.E. (1994). Risks of species introductions in tropical forestry. Commonwealth Forestry Review, 73: 243-252.
IPCC. (2007). The physical sciencebasis. contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, NY.
Janes, R. (1998). Growth and survival of Azolla filiculoides in Britain. 2. Sexual reproduction. New Phytologist, 138: 377–384.
Janes, R.A., Eaton, J.W. and Hardwick, K. (1996). The effects of floating mats of Azolla filiculoides Lam. and Lemna minuta Kunth on the growth of submerged macrophytes. Hydrobiologia, 340: 23–26.
Jianqing, D., Ren, W., Weidong, F. and Guoliang, Z. (2001). Water hyacinth in China: Its distribution, problems and control status. In: Biological and Integrated Control of Water Hyacinth, Eichhornia crassipes. M. H. Julien, M. P. Hill, T. D.Center and D. Jianqing (eds.), pp 29–32. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, Australia.
John, M. (2016). Production of Organic Compost from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) in the Lake Victoria Basin: A Lake Victoria Research Initiative(VicRes). Journal of Agriculture and Allied Sciences. 5: 50–59. 
Karaer, F. and Kutbay, H.G. (2007). Solanum sisymbriifolium Lam. (Solanaceae), a new record for Turkey. Turkish Journal of Botany, 31: 481–483.
Karami, M., Saeidnia, S., Shahabi majd.N., Ebrahimzadeh, M.A., Omrani, N. and Salarian, A. (2009). Anti-nociceptive Activity of Aqueous-methanolic Extract of Phytolacca americana Growing in Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 8: 223–226.
Keller, R.P., Geist, J., Jeschke, J.M. and Kühn, I. (2011). Invasive species in Europe: Ecology, status, and policy. Environmental Sciences Europe, 23: 23.
Kier, G., Mutke, J., Dinerstein, E., Ricketts, T. H., Küper, W., Kreft, H. and Barthlott, W. (2005). Global patterns of plant diversity and floristic knowledge. Journal of Biogeography, 32: 1107–1116.
Kitoh, S., Shiomi, N. and Uheda, E. (1993). The growth and nitrogen fixation of Azolla filiculoides Lam. in polluted water. Aquatic botany, 46: 129–139.
Klein, J.C. (1990). Endemisme a l'etage alpin de l'Alborz (Iran). In Contributiones selectae ad floram et vegetationem orientis: proceedings of the Third Plant Life of southwest Asia Symposium, held pp. 3–8.
Knapp, L.B. and Canham, C.D. (2000). Invasion of an old-growth forest in New York by Ailanthus altissima: sapling growth and recruitment in canopy gaps. Journal of the Torrey. Botanical Society, 127:307–315.
Koh, K.S., Na, J.G., Suh, M.H., Kil, J.H., Ku, Y.B., Yoon, J.H. and Oh, H.K. (2000). The effects of alien plants on ecosystem and their management. The Plant Taxonomic Society of Korea, Korea.
Kowarik, I. and Saumel, I. (2007). Biological flora of Central Europe: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Perspec Plant Ecology Evolution Systematic, 8:207–237.
Kull, C.A., Tassin, J. and Carrière, S.M. (2014). Approaching invasive species in Madagascar. Madagascar Conservation & Development, 9: 60–70.
Kumar Ravi, O.P., Kumar, S., kumari, S., Kolhe, S.S. and. Singh, A.K. (2019). A Brief Review on Eichlornia Extract as Liquid Fertilizers for Aquaculture Pond. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 8: 1044–1051.
Kuniata, L. and G. Rapp. (2001). Biocontrol of Sida rhombifolia in Papua New Guinea. http://w ww.nt.gov.au/dpif/pubcat/agnotes/ 542.htm. 4 pp.
Lamont, E.E. and Young, S.M. (2002). Noteworthy plants reported from theTorrey Range—2001. J. Torrey Botanical Society, 129: 363–371.
Lorenzi, H. (1991). Plantas daninhas do Brasil. Sao Paulo, Ed. Plantarum.
Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S. and De Poorter. (2000). 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species. A Selection from the Global Invasive Species database. Invasive Species Specialist Group, Auckland, New Zealand.
Luz-Lezcano Caceres, H. and Gerold, G. (2009). The Cost of Invasion Control Measures Subtropical Ailanthus altissima (Mill) Swingle in Hesse. In: Tielkes E (ed) Tropentag, Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, Book of abstracts. University of Hamburg.
Majlesi Koupaei, A., Ansari, M., Bemanian, M. and Fakhar Tehrani, F. (2013). Features of earliest park in   Tehran, Amin-o-Dolleh park. In: The Scientific Journal of Nrc. For Art, Architecture & Urbanism 10: 99–112.
Mamizadeh, L. and Naqinezhad, A.R. (2018). Lepidium virginicum L. (Brassicaceae), a new record for the flora of Iran. Nova Biologica Reperta, 5 (3): 324–328.
Mangas-Ramirez, E. and Elias-Gutierrez, M. (2004). Effect of mechanical removal of water hyacinth (Eichhornia crassipes) on the water quality and biological communities in a Mexican reservoir. Journal of Aquatic Health and Management, 7: 161–168.
Mathiventhan, T., Jayasingam, T. and Umaramani, M. (2018). Salinity would be an option to control Eichhornia crassipes (Mart.) Solms [Water Hyacinth]: Sri Lanka perspective. Tropical Plant Research, 5: 331–335.
McConnachie, A.J., de Wit, M.P., Hill, M.P. and Byrne, M.J. (2003). ‘Economic evaluation of the successful biological control of Azolla filiculoides in South Africa’. Biological Control, 28: 25–32.
McConnachie, A.J., Hill, M.P. and Byrne, M.J. (2004). Field assessment of a frond-feeding weevil, a successful biological control agent of red waterfern, Azolla filiculoides, in southern Africa. Biological control, 29: 326–331.
McKee, R. and Stephens, J. L. (1943). Kudzu as a farm crop. USDA. 1923.
Mehrabian, A.R., Amini Rad, M. and Pahlevani, A.H. (2015). The Map of Distribution patterns of Iranian Endemic Monocotyledons. Shahid Beheshti University.
Mehrabian, A. and Khajoei Nasab, F. (2021) Distribution Patterns, Diversity Centers, and Priorities for Conservation of Aquatic Plants in Iran. In: Jawad L.A. (eds) Southern Iraq's Marshes. Coastal Research Library, vol 36. Springer, Cham. 
Miller, J. and Edwards, B. (1983). Kudzu, Pueraria lobata where did it come from and how can we stop it? Southern Journal Appl. Forestry, 7: 165–169.
Mkula, N.P. (2006). Allelopathic interference of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.) with the early growth of cotton (Gossypium hirsutum L.). At internet: http://upetd.up.ac.za/thesis/ available/etd-08232007181656/unrestricted/dissertation.pdf [accessed on 07 August 2014].
Molnar, V.M. and McKenzie, D.N. (1976). Progress Report on Silver leaf Nightshade Research. Pamphlet no. 61. Keith Turnbull Research Institute, Victoria (AU).
Motard, E., Dusz, S., Geslin, B., Akpa-Vinceslas, M., Hignard, C., Babiar, B., Clair-Maczulajtys, D. and Michel-Salzat, A. (2015). How invasion by Ailanthus altissima transforms soil and litter communities in a temperate forest ecosystem. Biological Invasion, 1–17.
Mozaffarian, V. (1994). Studies on the flora of Iran, new species and new records. Iranian Journal of Botany, 6: 235–243.
Mozaffarian, V. (2005). Trees and shrubs of Iran. Farhang Moaser Pp: 453-479, Tehran.
Mozaffarian, V., and Yaghoubi, B. (2015). New record of Eichhornia crassipes (Water Hyacinth) from north of Iran. Rostaniha, 16: 208–211.
Muller, S. editor. (2004). Plantes invasives en France. Patrimoines naturels 62. Paris: Muséum national d’Histoire naturelle. p. 168.
Musselman, L.J. (1986). Parasitic plants and their impacts on SW Asia. Proceeding of Royal Society of Edinburgh, 89B: 283–288.
Mwangi, E. and Swallow, B. (2005). Invasion of Prosopis juliflora and local livelihoods: Case study from the lake Baringo area of Kenya. ICRAF Working Paper – no. 3. Nairobi: World Agroforestry CentreInvasive Mesquite (Prosopis juliflora), an Allergy and Health Challenge. Plant, 9: 1–13.
Myers, J. H. and Bazely, D.R. (2003). Ecology and control introduced plants. Cambridge University Press.
Olckers, T., Hoffmann, J.H., Moran, V.C., Impson, F.A.C. and Hill, M.P. (1999). The initiation of biological control programmes against Solanum elaeagnifolium Cavanilles and S. sisymbriifolium Lamarck (Solanaceae) in South Africa. African Entomology Memoir, 1: 55–63.
Olckers, T., Medal, J.C.  and Gandolfo, D.E. (2002). Insect Herbivores Associated with Species of Solanum (Solanaceae) in Northeastern Argentina and Southeastern Paraguay, with Reference to Biological Control of Weeds in South Africa nd the United States of America. Florida Entomologist, 85: 254–260.
Olckers, T., Zimmermann, H.G. and Hoffmann, J.H. (1995). Interpreting ambiguous results of host specificity tests in biological control of weeds: assessmentof two Leptinotarsa species (Chrysomelidae) for the control of Solanum elaeagnifolium (Solanaceae) in South Africa. Biology Control, 5: 336–344.
Pahlevani, A.H. and Sajedi, S. (2011). Alerting occurrence of several noxious weeds and invasive plants in arable lands in Iran. Rostaniha, 12: 129–134.
Parisi, P. and Francia, A. (2000). A female with central anticholinergic syndrome responsive to neostigmine. Paediatric Neurology, 23: 185.
 Pasiecznik, N., Felker, P., Harris, P.J.C., Harsh, L.N., Cruz, G., Tewari, J.C., Cadoret, K. and Maldonado, L.J. (2001). The Prosopis juliflora-Prosopis pallida complex: A monograph. HDRA, Coventy, UK.
Pasiecznik, N.M., Harris, P.J.C. and Smith, S. (2004). Identifying Tropical Prosopis species: A Field Guide. HDRA, Coventry, UK, 30p.
Pimentel, D., Lach, L., Zuniga, R., and Morrison, D. (2000) Environmental and economic costs of nonindigenous species in the United States. Bioscience, 50: 53–66.
Popay, I., Champion, P. and James, T. (2004). Araujia sericifera - moth plant, Royal New Zealand Institute of Horticulture. An Illustrated Guide to Common Weeds of New Zealand.
Quimby, J.R., DeLoach, C.J., Wineriter, S.A., Goolsby, J.A., Sobhian, R., Boyette, C. D. and Abbas, H. K. (2003). Biological control of weeds: research by the United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service: selected case studies. Pest Management Science, 59: 671–680.
Radtke, A., Ambrass, S., Zerbe, S., Tonon, G., Fontana, V. and Ammer C. (2013). Traditional coppice forest management drives the invasion of Ailanthus altissima and Robinia pseudoacacia into deciduous forests. For Ecol Manage, 291:308–317.
Rajalakshmy, R and Pydi, S.K. (2011) Cardio protective medicinal plants. Intl J Pharm Inv 1: 24–41.
Randall, J.M., Benton, N. and Morse, L.E. (2001). Categorizing invasive weeds: the challenge of rating the weeds already in California. In: Groves RH, Panetta FD, Virtue JG (eds) Weed risk assessment. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.
Rechinger, K.H. (
Reinhardt, C.F. (2006). Influence of soil on the allelopathic effects of silverleaf nightshade extract solutions on cotton. University of Pretoria.
Rieks, D., Graham, J., and Flack, L. (2006). Population Ecology of Hybrid Mesquite (Prosopis Species) in Western Australia: How does it differ from Native Range Invasions and What are the Implications for Impacts and Management. Biological Invasions, 8: 727–741.
 Ripley, B.S., Kigulim, L.N. and Barker, NP. (2003). Azolla filiculoides as a biofertiliser of wheat under dry-land soil conditions. South African Journal of Botany, 69: 295–300.
Rivas-Martínez, S. (2004). Global bioclimatics. Classificación Bioclimática de la Tierra.
Robinson, A.F., Orr, C.C. and Heintz, C.E. (1978). Distribution of Nothanguina phyllobia and its potential as a biological control agent of silverleaf nightshade. Journal of Nematology, 10: 361–366.
Robinson, A.F., Orr, C.C. and Abernethy JR. (1979). Behavioural response of Nothanguina phyllobia to selected plant species. Journal of Nematology, 11: 73–77.
Rodríguez-Merino, A., Fernández-Zamudio, R.,  García-Murillo, P. and  Muñozz, J. (2019). Climatic Niche Shift during Azolla filiculoides Invasion and Its Potential Distribution under Future Scenarios. Plants, 8: 424.
Rollins, A.C. and Al-Shehbaz, I. A. (1986). Weeds of SW Asia n North America with special refrenve to Cruciferae. Proceeding of Royal Society of Edinburgh, 89B: 289–299.
Romeo A. (1933). Contributo alla biologia fiorale dell ‘Araujia sericifera’ Brot. La pianta catturatrice d’insect. Annali del Regio Instituto Superiore Agrario di Portici, 6: 79–97.
Saha, M. and Datta, B.K. (2017). Reproductive biology of Solanum sisymbriifolium Lamk. (Solanaceae) in Tripura, North-east India. The International Journal of Plant Reproductive Biology, 9: 59–62.
Saha, M. and Datta, B.K. (2013). New distributional record of Solanum sisymbriifolium Lamarck (Solanaceae) from Tripura, India. Pleione, 579–582.
Sajedi, S. (2019). First report of the Commelina communis from Iran. Rostaniha 20(2): 192–194 (2019) – Short Report.
Salehzadeh, A., Naeemi, A.S. and Arasteh, A. (2014). Biodiesel Production from Azolla filiculoides (Water Fern). Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13: 957–960.
Serker, A., Bhuyan, S.H., Matin, M., Hossain, F. Md., Khatun, F. and Jamaluddin, T. Md. (2013). Analgesic, neuropharmacological, anti-diarrheal, and cytotoxic activities of the extract of Solanum sisymbriifolium Lam. Leaves. Avicenna Jornal of Phyto, 3: 302 – 312.
Sforza, R. and Jones, W.A. (2007). Potential for classical biocontrol of silver leaf night shade in the Mediterranean Basin Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 37:156–162
Shackleton, R.T., Le Maitre, D.C., Pasiecznik, N.M. and Richardson, D.M. (2014). Prosopis: a global assessment of the biogeography, benefits, impacts and management of one of the world's worst woody invasive plant taxa. AoB PLANTS 6, plu027.
Shakur, A., Roshan, Gh., Najafe, R.and  Kanei, A. (2010). Evaluating climatic potential for palm cultivation in Iran with emphasize on degree-day index, African. Journal of Agricultural Research 13: 99–118.
Shiny, K.J., Remani, K.N., Jalaja, T.K. and Sasidharan, V.K. (2004). Removal of chromium by two aquatic pteridophytes. Indian Journal of Environmental Health, 46: 249–251.
Shrishailappa B, Reddy S.A.M., Kumar E.P., Vijayan P., Suresh, B. (2003). Anti-tumour properties of total Alkaloid Fraction of Solanum pseudocapsicum leaves. Phyto ther, 17(9): 1001–1004.
Sladonja, B., Sus, M. and Guillermic, J. (2015).  Review on Invasive Tree of Heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) Conflicting Values: Assessment of Its Ecosystem Services and Potential Biological Threat. Environmetal Management, 23:1–26.
Smith, C.A., Shaw, D.R. and Newsom, L.J. (1992). Arrowleaf sida (Sida rhombifolia) and prickly sida (Sida spinosa): germination and emergence. Weed Res, 32: 103–109.
Spellman, D.L. and Gunn, C.R. (1976). Orrenia odorata and Araujia sericofera (Asclepiadaceae): Weeds in Citrus Groves. Castanea 41(2): 139–148. Southern Appalachian Botanical Society.
Standish, R. J. (2002). Prospects for Biological Control of Japanese honeysuckle Lonicera japonica Thunb. (Caprifoliaceae). Landcare Research Contract Report: LC0102/104.
Stepniewska, Z., Bennicelli, R.P., Balakhnina, T.I., Szajnocha, K., Banach, A. and Wolinska, A. (2005). Potential of Azolla caroliniana for the removal of Pb and Cd from wastewaters. International Agrophysics, 19: 251–255.
Suarez-Mota, M., Ortiz, E., Vilasenor, L.  and Espinosa-Garcia, F.J. (2016). Ecological niche modeling of invasive plant species according to invasion status and management needs: the case of Chromolaena odorata (Asteraceae) in South Africa. Polish Journal of Ecology, 64:369–383.
Syomiti, M., Hoag, H., Getachew, G., Beatrice, M. and Wamae, D. (2015). Medicated Prosopis spp -based feed blocks- for anthelmintic efficacy and performance ofweaner lambs. Livest. Res. Rural Dev, vol. 27, 50
Takhtajan, A., Crovello, T.J. and Cronquist, A. (1986). Floristic regions of the world (Vol. 544). Berkeley: University of California press.
Tamura, S., Fukamiya, N., Okano, M., Kayama, J., Koike, K., Tokuda, H., Aoi, W., Takayasu, J., Kuchide, M. and Nishino, H. (2003). Three new quassinoids, ailantinol E, F, G, from A. altissima. Chem Pharm Bull, 51:385–389.
Tanji, A., Boulet, C. and Hammoumi, M. (1984). Contribution to the study of the biology of Solanum elaeagnifolium Cav. (Solanaceae), a weed of crops in the irrigated perimeter of the Tadla (Morocco). Weed Research, 24: 401–409.
Timmins, S.M. and Owens, S.J. (2001). Scary species, superlative sites: assessing weed risk in New Zealand’s protected natural areas. In: Groves RH, Panetta FD, Virtue JG (eds) Weed risk assessment. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.
Tokasi, S., Yaghoubi, B., Oveisi, M., Rahimian Mashadi, H. and Muller-Scharer, H. (2017). First report of Ambrosia psilostachya from Iran: An invasive plant species establishing in coastal area of Gilan province (N Iran). Rostaniha, 18: 222–226.
Tscheulin, T., Petanidou, T., Potts, S.G. and Settele, J. (2009). The impact of Solanum elaeagnifolium, an invasive plant in the Mediterranean, on the flower visitation and seed set of the native co-flowering species Glaucium flavum. Plant Ecology, 205: 77–85.
Tung, H.F. and Watanabe, I. (1983). Differential response of Azolla-Anabaena associations to high temperatures and minus phosphorus treatments. New Phytologist, 93: 423–431.
Uludag, A., Gbehounou, G. and Kashefi, J. (2016). Review of the current situation for Solanum elaeagnifolium in the Mediterranean Basin. EPPO Bulletin, 46: 139-147.
USDA, NRCS. (2014). Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. http:// plants.usda.gov/core/profile?symbol=aial. Accessed 25 June 2014.
USDA. (2013). Weed Risk Assessment for Solanum sisymbriifolium Lam. (Solanaceae) – Sticky nightshade. Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory Center for Plant Health Science and Technology.
Vavilov, N. I., Vavilov M. I. and Dorofeev V.F. (1992). Origin and geography of cultivated plants. Cambridge University Press Pp 536.
Venter, N., Hill, M., Hutchinson, S. and Ripley, B. (2012). Weevil borne microbes contribute as much to the reduction of photosynthesis in water hyacinth as does herbivory. Biological Control, 64: 138–142.
Villamagna, A.M. and Murphy, B.R. (2010). Ecological and socioeconomic impacts of invasive water hyacinth (Eichlornia crassipes): a review. Freshwater biology, 55: 282–298.
Viveka, S. and Grace, B.L. (2009). Conversion of Water Hyacinth (Eichlornia crassipes) into Nutrient-Rich Fertilizer by Pit Methods Dynamic soil. Dynamic Plant, 12:1–4.
Walker, B. and Steffen, W. (1997). An Overview of the Implications of Global Change for Natural and Managed Terrestrial Ecosystems. Conservation Ecology, 1: 2.
Wakie, T.T., Hoag, D., Evangelista, P.H., Luizza, M. and Laituri, M. (2016). Is control through utilization a cost effective Prosopis juliflora management strategy? Journal of Environmental Management, 168: 1–13.
Wapshere, A.J. (1988). Prospects for the biological control of silver-leaf nightshade, Solanum elaeagnifolium, in Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 39: 187–197.
Western, R.A. (1989). The Flora of the United Arab Emirates: an introduction. UAE University Publications, Al-Ain, UAE.
 Williams, A., Hecky, R. and Duthie, H. (2007). Water hyacinth decline across Lake Victoria-Was it caused by climatic perturbation or biological control? A reply. Aquatic Botany, 87:94–96.
Winks, C.J. and Fowler, S.V. (2000). Prospects for Biological Control of Moth Plant, Araujia sericifera (Asclepiadaceae). Landcare Research Contract Report: LC9900/100. Auckland, New Zealand.
Witkamp, M., Frank, M. L., and Shoopman, J. L. (1966). Accumulation and biota in a pioneer ecosystem of Kudzu vine at Copperhill, Tennessee. Journal of Appl. Ecology, 3: 383–391.
Wittenberg, R. and Cock, M.J.W. (eds.) (2001). Invasive Alien Species: A Toolkit of Best Prevention and Management Practices. CAB International, Wallingford, Oxon, UK, xvii – 228.
Wittenberg, R., editor. (2005). An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. Bern CABI Bioscience Switzerland Centre report to the Swiss Agency for Environment, Forest and Landscape. p. 416.
Wong Fong Sang, H.W., Vu, Van Vu, Kijne, J.W., Vu, T.T. and Planque, K. (1987). Use of Azolla as a test organism in a growth chamber of simple design. Plant and Soil, 99: 219–230.
Wu SH, Hsieh CF, Chaw SM, and Rejma´nek, M (2004b) Plant invasions in Taiwan: insights from the flora of casual and naturalized alien species. Diversity and Distribution, 10:349–362.
Wu, S.H., Hsieh, C.F. and Rejma´nek, M. (2004a). Catalogue of the naturalized flora of Taiwan. Taiwania, 49:16–31.
Zhou, J., Pan, X., Xu, H., Wang, Q. and Lijuan, C. (2017). Invasive Eichhornia crassipes Affects the Capacity of Submerged Macrophytes to Utilize Nutrients sustainability. 9: 2–10.
Ziska, L.H. and Bunce, J.A. (1997). Influence of increasing carbon dioxide concentration on the photosyntheticand growth stimulation of selected C4 crops and weeds. Photosynth. Res, 54:199–208.