نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، زیست جانوری- بیوسیستماتیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اهواز، خوزستان، ایران

2 استادیار، زیست‌شناسی دریا، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اهواز، خوزستان، ایران

3 استادیار، میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، اهواز، خوزستان، ایران

چکیده

امروزه ظهور و گسترش باکتریهای بیماریزای مقاوم به دارو به یک نگرانی جهانی بزرگ تبدیل شده است. بنابراین، یک نیاز فوری برای کشف داروهای ضدمیکروبی جدید وجود دارد. موکوس گلخورک ماهی می تواند یک منبع جدید و بکر برای ترکیبات ضدباکتریایی باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ضدباکتریایی موکوس ماهی Periophthalmus waltoni ، علیه برخی باکتریهای شاخص بیماریزا شامل Escherichia coli، Bacillus subtillis، Pseudomonas aeruginosa و Staphylococcus aureus بود. همچنین تاثیر فاکتورهای جنسیت و فصل نیز بر توانایی اثر ضدمیکروبی موکوس بررسی شد. بعد از تهیه عصاره آبی موکوس، اثر ضدباکتریایی آن به روش انتشار دیسک بررسی شد. همچنین حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) موکوس علیه دو باکتری که حساسیت بیشتری نشان دادند تعیین شد. نتایج نشان داد که تمامی باکتریها نسبت به عصاره موکوس حساس بودند. باکتری Bacillus subtillis و باکتری Pseudomonas aeruginosa به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتری نسبت به عصاره موکوس مورد آزمایش بودند جنسیت ماهی تفاوت معناداری در خاصیت ضدمیکروبی موکوس ایجاد نکرد ولی ماهی ماده به صورت جزئی فعالیت ضدباکتریایی بالاتری از خود نشان داد(P>0/001). همچنین مشخص شد موکوس بدست آمده از ماهی در فصل بهار خاصیت ضد باکتریایی بالاتری نسبت به موکوس بدست آمده از ماهی در فصل پاییز دارد(P<0/001).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on antibacterial properties of mucus in (Periophthalmus waltoni koumans, 1941) mudskipper

نویسندگان [English]

  • azam makipour 1
  • ashraf jazayeri 2
  • esmaeil darabpour 3

1 M.Sc., Animal biology-Biosystematics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Science, Department of Biology, Ahvaz, Khouzestan, Iran

2 2 Assistant Professor, Sea Biology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Science, Department of Biology, Ahvaz, Khouzestan, Iran

3 3 Assistant Professor, Microbiology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Science, Department of Biology, Ahvaz, Khouzestan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, emergence and prevalence of drug-resistant pathogenic bacteria has become a great global concern. So, there is an urgent need to discover new antimicrobial agents. The mucus of mudskipper fish may be a new, untapped source for antibacterial agents. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity of the mucus of Periophthalmus waltoni, isolated from Musa estuary, against four pathogenic bacteria, including Escherichia coli, Bacillus subtillis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. The effect of gender and seasonal variations on antibacterial activity of mucus was also evaluated.
After preparation of the aqueous mucus extract, the antibacterial activity was assessed using disc diffusion method. Also, the minimal Inhibitory Concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the mucus extract was determined against two more sensitive bacteria.
The results revealed that tested bacteria were susceptible to the mucus extract. Bacillus subtillis and Pseudomonas aeruginosa were the most susceptible and resistant bacteria to the mucus extract, respectively. The gender of the fish did not make a significant difference in the antimicrobial activity of mucus, However, female fish showed slightly higher antimicrobial activity (P>0/001). It was also found that fish’s mucus has the higher antibacterial property in the spring season (P<0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial activity
  • Mucus
  • Fish
  • Periophthalmus waltoni
 
دانشفر، ح (1388) جانورشناسی مهره­داران. جلد دوم، چاپخانه مدرسه، 916 صفحه.
کیوانی. ی) 1384 (زیست شناسی ماهی ها، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر. چاپ اول،438 صفحه.
محمدپور، ز.، نبوی، م. و دهقان مدیسه، س. (1389). بررسی تغییرات فصلی رژیم غذایی ماهی گل­خورک Periophthalmodon schlosseri براساس شاخص وقوع در سواحل جزر و مدی خور سماعیلی ماهشهر. مجله بیولوژی دریا، صفحات 92-102.
Aguilar, N. (2000). Comparative physiology of air breathing gobies. PhD Thesis. University of California. San Diego. USA.
Austin, B., Stuckey, L.F., Robertson, P.A.W., Effendi, I. and Griffith, D.R.W. (1995). A probiotic strain of Vibrio alginolyticus effective in reducing diseases caused by Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum and Vibrio ordalii. Journal of Fish Diseases, 18: 93–96.
Balasubramanian, S., Baby Rani, P., Arul Prakash, A. and Prakash, M. (2012). Antimicrobial properties of skin mucus from four freshwater cultivable Fishes (Catla catla, Hypophthalmichthys molitrix, Labeo rohita and Ctenopharyngodon idella). African Journal of Microbiology Research, 6(24): 5110–5120.
Baner, A.W., Kirby, W.M.M., Sherries, J.C. and Truck, M. (1991). Antibiotic susceptibility testing by standardized single disc method. American Journal of Clinical Pathology, 45: 493- 496.
Coad, B.C., (2010). Fresh water fish of Iraq. Canadian museum of nature, P.O.Box3443.station D, attuwa, Onatorio, Canada.
Ferguson, H.W. (1989). Systemic pathology of fish. Iowa state university press, Ames, in: the laboratory fihe, ostrander, G.K, Academic Press.
Fletchert, T.C. and White, A. (1977). Baldo, B.A. C-reactive protein-like precipitation and lysozyme in lumpsuker Cyclopterus lumpus L. during the breeding season. Comparative Biochemistry and Physiology, 57: 353-357.
Fuochi, V., Volti, G.L., Camiolo, G., Tiralongo, F., Giallongo, C., Distefano, A., Petronio, G.P., Barbagallo, I., Viola, M., Furneri, P.M., Di Rosa, M., Avola, R. and Tibullo, D. (2017). Antimicrobial and Anti-Proliferative Effects of Skin Mucus Derived from Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758). Marine Drugs, 15(11): 342.
Ghafoori, Z., Heidari, B., Farzadfar, F. and Aghamaali, M. (2014). Variations of serum and mucus lysozyme activity and total protein content in the male and female Caspian kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) during reproductive period. Fish and Shellfish Immunology, 37(1): 139-46.
Hickman, C.P., Roberts, L.S., Larson, A., Ober, W.C. and Garrison, C. (2001), Integrated principles of zoology Vol. 15, McGraw-Hill, New York.
Jung, T.S., Castillo, C.S.D., Javaregowda, P.K., Dalvi, R.S., Nho, S.W. and Bin, P.S. (2012). Seasonal variation and comparative analysis of nonspecific humoral immune substances in the skin mucus of olive flounder (Paralichthys olivaceus). Developmental & Comparative Immunology, 38(2): 295–301.
Krogdahl, A., Sundby, A. and Olli, J. )2004(. Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) digest and metabolize nutrients differently. Effects of water salinity and dietary starch level. Aquaculture, 229: 335–360
Kumari, S., Tyor, A.K. and Bhatnagar, A. (2019). Evaluation of the antibacterial activity of skin mucus of three carp species. International Aquatic Research, https://doi.org/10.1007/s40071-019-0231-z.
Larson H., Takita T. )2004(. Two new species of Periophthalmus (Teleostei: Gobiidae:Oxudercinae) from northern Australia, and a re-diagnosis of Periophthalmus novaeguineaenis. The Beagle, Records of the Museums and Art Galleries of the Northern Territory, 20: 175-185
Lee, Y., Bilung, L.M., Sulaiman, B. and Chong, Y.L. (2020). The antibacterial activity of fish skin mucus with various extraction solvents and their in-vitro evaluation methods. International Aquatic Research, 12: 1–21.
Lemaitre, C., Orange, N., Saglio, P., Saint, N., Gagnon, J. and Molle, G. (1996). Characterization and ion channel activities of novel antimicrobial proteins from the skin mucosa of carp (Cyprinus carpio). European Journal of Biochemistry, 240:143–149.
Lethbridge, R. and Potter, I.C. (1982). In the biology of lampreys. Academic Press, 3:377–448.
Lirio, J.A.C., Deleon, J.A.A. and Villafuerte, A.G. (2018) Antimicrobial activity of epidermal mucus from top aquaculture fish species against medically-important pathogens. Walailak Journal of Science and Technology, 16(5): 329–340.
Mahadevan, G., Mohan, K., Vinoth, J. and Ravi, V. (2019). Biotic potential of mucus extracts of giant mudskipper Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770) from Pichavaram, southeast coast of India. The Journal of Basic and Applied Zoology, 80:13.
Mangena, T. and Muyima, N.Y. (1999). Comparative evaluation of the antimicrobial activities of essential oils of Artemisia afra, Pteronia incana and Rosmarinus officinalis on selected bacteria and yeast strains. Letters in Applied Microbiology, 28(4): 291-296.
McKim, J. and Lien, G. (2001). Toxic responses of the skin in Schlenk and Benson target organ toxicity in Marine and fresh water Teleost. 224 pages, Taylor & Francis. New York.
Murdy, E. (1989). A taxonomic revision and cladistics analysis of the Oxudercinae gobies (Gobiidae: Oxudercinae). Research Australia Museum Supply, 11: 1-93.
Nordgarden, U., Hemre, G.I. and Hansen, T. )2002(. Growth and body composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr and smolt fed diets varying in protein and lipid contents. Aquaculture, 207: 65– 78.
Ravi, V., Kesavan, K., Sandhya, S. and Rajagopal, S. (2010). Antibacterial activity of the mucus of mudskipper Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) from Vellar Estuary. AES Bioflux, 2(1): 32-40.
Sindambiwe, J.B., Calomme, M., Cos, P., Totte, J., Pieters, L. and Vlietinck, A. (1999). Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for antimicrobial and antiviral activites. Journal of Ethnopharmacology, 65(1): 71-77.
Smith, R.J. (1977). In hemical signal in vertebrates’ plenum, New York in the laboratory fish, Ostrander, New York.
Subramanian, S., Ross, N.W. and MacKinnon, S.L. (2008). Comparison of antimicrobial activity in the epidermal mucus extracts of fish. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 150: 85–92.
Wang, N., Migaud, L., Acerete, L., Gardeur, N.J., Tort, L. and Fontaine, P. (2003). Mortality in non-specific immune response of Eurasian perch Perca fluviatilis during the spawning season. Fish Physiology and Biochemistry, 25: 523-524.
Wei, O.Y., Xavier, R. and Marimuthu, K. (2010). Screening of antibacterial activity of mucus extract of snakehead fish, Channa striatus (Bloch). European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 14:675–681.
Bereiter-Hahn, J., Matoltsy, A.G. and Richards, S. (1986). In the biology of integument. 2 Vertebrates. 1th edition, Springer-Verlag, 855 pages, Pp: 36-64, Berlin, Heidelberg.