نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

بیماری پارکینسون تحلیل نورون های دوپامینی در ساختمان متراکم جسم سیاه و دیگر نواحی ساقه مغز است. اضطراب و افسردگی در پارکینسون شایع است. مطالعه ﺣﺎﺿﺮ با هدف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ماده اولئوروپین و ورزش بر اضطراب و افسردگی در ﻣﺪل حیوانی ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن انجام شد در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی به پنج گروه کنترل، پارکینسونی (6-هیدروکسی دوپامین به ناحیه جسم مخطط به‌صورت یک‌طرفه)، ورزش (پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه)، دریافت کننده اولئوروپین به مدت 4 هفته (روزانه 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و توام تمرین شنا و اولئوروپین تقسیم شدند. برای ارزیابی اضطراب از تست ماز به علاوه‌ای شکل مرتفع و برای سنجش افسردگی از تست جعبه باز انجام گرفت. از آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی جهت تعیین تفاوت بین گروه‌ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مصرف اولئوروپین همراه با ورزش، مدت زمان حضور حیوان مدل پارکینسونی را در بازوها ی باز ماز بعـلاوه ای بـه طـور معنـی داری افـزایش می دهد (05/0P<). همچنین، مصرف اولئوروپین همراه با ورزش در تست جعبه باز، تعداد عبور حیوان از مربع مرکزی، بـه طـور معنـی داری افـزایش و تعداد عبور از مربع‌های حاشیه و تعداد بالا بردن دست ها بـه طـور معنـی داری کاهش می دهد (05/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که ورزش توام با مصرف اولئوروپین می تواند با تاثیر آنتی اکسیدانی خود سبب بهبود رفتارهای اضطرابی و افسردگی در رت های پارکینسونی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks of exercise and oleuropein supplementation on anxiety and depression behaviors in an animal model of Parkinson's disease

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ghasemzadeh Dehkordi 1
  • Abdolhassan Doulah 2
  • Maryam Rafieirad 3

1 Physical Education and Sport Sciences Department, Faculty of Human, Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Biology Department, Faculty of Basic Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Biology Department, Faculty of Basic Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Parkinson's disease is a destroyer of dopamine neurons in the dense structure of the substantia nigra and other areas of the brainstem. Anxiety and depression are common in Parkinson's. The aim of this study was to investigate the effect of oleuropein and exercise on anxiety and depression in animal models of Parkinson's disease. In this experimental study, 40 rats were divided into five groups: control, Parkinson's (6-hydroxy dopamine to the striatum area unilaterally), swimming practice (five sessions per week and 30 minutes each session), oleuropein recipient for 4 weeks (20 mg per kilogram of body weight per day) and combined with swimming practice and oleuropein. To assess anxiety, the elevated plus maze test was performed and to assess depression, the open box test was performed. One-way ANOVA and Tukey's post hoc test were used to determine the differences between the groups. The results showed that the use of oleuropein with exercise significantly increased the duration of Parkinson's model animal in the Plus open maze arms (P<0.05). Also, the use of oleuropein with exercise in open feild box testing significantly increases the number of animals crossing the central square and significantly reduces the number of crossings of marginal squares and the number of hands raised (P<0.05). The results of this study showed that exercise combined with oleuropein consumption can improve anxiety and depression behaviors in Parkinson's rats with its antioxidant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety, depression, oleuropein, Parkinson'
  • s, Exercise