نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

در این بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی گیاه گزنه دو پایه ایران (Urtica dioica L.) بر رشد و برخی ویژگی‌ های بیوشیمیایی گیاه گوجه فرنگی، رقم Super chef ، در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بافت های خشک شده ساقه و برگ گزنه عصاره‌ های آبی و الکلی تهیه و به صورت مستقیم به ریزوسفر خاک گلدان ها تزریق و در زمان های معین پس از تیمار، برخی شاخص های بیوشیمیایی و رشدی گیاهچه های گوجه ارزیابی شد. همچنین با استفاده از آزمون RT-sq-PCR میزان بیان نسبی ژن کدکننده پذیرنده سیتوکینین SlHK4-Cytokinin inducer در نمونه‌ ها در زمان 14روز بعد از تیمار ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که عصاره های آبی و الکلی گزنه توانسته‌اند در غلظت ppm500 با اختلاف معنی داری موجب افزایش میزان سرعت نسبی رشد، مقدار کلروفیل های a و b، فنل کل و فعالیت اختصاصی آنزیم‌ های پراکسیدازPOX و پلی فنل اکسیداز PPO و همچنین افزایش نسبی میزان بیان ژن SlHK4-Cytokinin inducer در مقایسه با گیاهان شاهد شوند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان روشی کاربردی برای بهبود رشد گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the aquatic and alcoholic extracts of bipod nettle weed on the growth and some biochemical features of tomato plant under the greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • Elaheh Ryazi 1
  • Farshad Rakhshandehroo 2
  • Vahid Abdossi 3

1 Graduated student/Department of Horticulture, College of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran.

3 Assistant Professor Department of Horticulture, College of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran,

چکیده [English]

In this research the effects of bipod nettle aquatic and alcoholic extracts on the growth and some biochemical parameters of tomato plant, Super chef cultivar, were investigated under the greenhouse condition. For this purpose, aquatic and alcoholic extracts prepared from dried stems and leaves of nettle weed plant. Tomato seedlings were treated by direct injection of the extracts into the soil rhizosphere medium at the defined concentrations of 100,300 and 500 ppm. The growth and some biochemical parameters in treated tomato plants were assessed 3, 6, 9 and 14 days after treatment. The expression level of the SlHK4-Cytokinin inducer gene was also evaluated 14 days after the treatment using RT-sqPCR assay. Results showed that aquatic and alcoholic extracts of the nettle plants at the concentration of 500ppm significantly increased the relative growth rate, chlorophyll a and b concentratins, total phenol content, the specific activities of peroxidase (POX) and polyphenoloxidase (PPO) as well as the expression level of SlHK4-Cytokinin inducer gene in treated tomato plants. The results of this study can be used as an applicable method to improve the growth of the tomato plant under the greenhouse condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene Expression
  • peroxidase enzyme
  • polyphenol oxidase enzyme
  • Total phenol
  • stinging nettle
ابراهیم قوچی، ز.، محسن آبادی، غ. (1398). تأثیر نیتروژن آلی و معدنی بر عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی دو گونه گزنه در منطقه رامسر. مجله فن آوری تولیدات گیاهی. 19 (2): 179-191.
عقیقی شاهوردی، م.، عطایی سماق، ح.، ممیوند، ب. (1394). تاثیر عصاره آبی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه دو رقم گندم. مجله اکوفیزیولوژی بذر. 1 (2): 89- 104.
Al- Amri, S.M. (2013) Improved growth, productivity and quality of tomato (Solanum lycopersicum L.) plants through application of Shikimic Acid. Saudi Journal of Biological Sciences 20 (1): 339-345
Almagro, L., Gómez-Ros, L.V., Belchi-Navarro, S., Bru, R., Ros Barceló, A. and Pedreño, M.A. (2009). Class III peroxidases in plant defense reactions. Journal of Experimental Botany 60: 377-390.
David, A.V.A., Arulmoli, R. and Parasuraman, S. (2016). Overviews of biological importance of quercetin: A bioactive flavonoid. Pharmacognosy Reviews 10 (20): 84-89.
Antiabong, J.F, Ngoepe, M.G. and Abechi, A.S. (2016). Semi-quantitative digital analysis of polymerase chain reaction-electrophoresis gel: Potential applications in low-income veterinary laboratories. Veterinary World (9): 935-939.
Bisht, S., Bhandari, S. and Bisht, N. S. (2012). Urtica dioica (L): an undervalued, economically important plant. International Journal of Agricultural Science Research 2: 250-252.
Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72 (7): 248-254.
Chrubasik, J.E., Boufogalis, B.O., Wagner, H. and Chrubasik, S. (2007). A comprehensive review on the stinging nettle, effect and efficacy profiles. Phytomedicine 14 (7): 568‐579.
Chandrashekaraiah, S., Niranjana, S.R. and Umesha, S. (2009). Role of Phenylalanine Ammonia Lyase and Polyphenol Oxidase in Host Resistance to Bacterial Wilt of Tomato. Journal of Phytopathology 157 (9): 552-557.
Cowan, M.M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clinical Micro­biology Reviews 12 (4): 564-582.
Di Cesare, L.F., Migliori, C., Ferrari, V., Parisi, M., Campanelli, G., Candido, V. and Perrone, D. (2012). Effects of irrigation-fertilization and irrigation-mycorrhization on the alimentary and nutraceutical properties of tomatoes. In: Lee, T.S. (Ed.), Irrigation Systems and Practices in Challenging Environments. In Tech Press, Rijeka, China. 207-332.
Duarte, L.M.L., Salatino, M.L.F., Salatino, A., Negri, G. and Barradas, M.M. (2008). Effect of Potato virus X on total phenol and alkaloid contents in Datura stramonium leaves. Summa Phytopathology 34 (2): 65-67.
El-Gaied, L.F., El-Heba, G.A.A. and El-Sherif, N.A. (2013). Effect of growth hormones on some antioxidant parameters and gene expression in tomato, GM Crops & Food. 4 (1): 67-73. https://doi.org/10.4161/gmcr.24324.
FAOSTAT. (2012). FAOSTAT Database results from FAO website. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://faostat3.fao.org.
Ertani, A., Pizzeghello, D., Francioso, O., Tinti, A. and Nardi, S. (2016). Biological Activity of Vegetal Extracts Containing Phenols on Plant Metabolism. Molecules 21(2): 205. https://doi.org/10.3390/molecules21020205.
Filipovic, V., Ugrenovic, V., Glamoclija, D., Jevdovic, R., Grbic, J. and Sikora, V. (2011). Analysis of Ca, Mg, Fe, and Zn contents in aboveground biomass of wild nettle (Urtica dioca L.). Lek. Sirovine 31: 47-54.
Gardner, F.P., Pearce, R.B., and Mitchell, R.L (1985). Physiology of Crop Pants, pp. 187-208. Iowa State University Press, U.S.A.
Gerszberg, A., Hnatuszko-Konka, K., Kowalczyk, T. and Kononowicz, A.K. (2015). Tomato (Solanum lycopersicum L.) in the service of biotechnology. Plant Cell Tissue and Organ Culture 120 (3): 881-902.
Godlewska, K., Ronga, D. and Michalak, I. (2021). Plant extracts - importance in sustainable agriculture. Italian Journal of Agronomy 16 (2). 1851-1875.
Garmendia, A., Raigoin, M.D., Marques, O., Ferriol, M., Royo, J., and Merle, H. (2018). Effects of nettle slurry (Urtica dioica L.) used as foliar fertilizer on potato (Solanum tuberosum L.) yield and plant growth. Peer J. 7: :e4729. https://doi.org/10.7717/peerj.4729.
Gulcin, O., Kufrevioglu, I., Oktay, M. and Buyukokuroglu, M.E. (2004). Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). Journal of Ethnopharmacology 90: 205-215.
Habibi-Lahigi, S.K., Amini, Moradi, P. and Asaadi, K. (2011). Investigating the chemical composition of different parts extracts of bipod nettle Urtica dioica L. in Tonekabon region. Iranian Journal of Plant Physiology 2: 339-342.
Hönig, M., Plíhalová, L., Husičková, A., Nisler, J., & Doležal, K. (2018). Role of Cytokinins in Senescence, Antioxidant Defence and Photosynthesis. International journal of molecular sciences, 19(12), 4045. https://doi.org/10.3390/ijms19124045.
Jianfeng, W., Dongxian, H., Jinxiu, S., Haijie, D. and Weifen, D. (2015). Non-destructive measurement of chlorophyll in tomato leaves using spectral transmittance. International Journal of Agricultural and Biological Engineering (8) 5: 73- 78.
Jing, B., Ma, Z., Feng, J., Liang, H., Li, C. and Zhang, X. (2012). Evaluation of the Antiviral Activity of Extracts from Plants Grown in the Qinling Region of China Against Infection by Tobacco mosaic virus (TMV). Journal of Phytopathology 160: 181-186.
Korpe, D., IserI, D.A., Sahin, O.D., Cabi, F.I. and Haberal, M. (2012). High-antibacterial activity of Urtica spp. seed extracts on food and plant pathogenic bacteria. International Journal of Food Sciences and Nutrition 64 (3): 355-362.
Kregiel, D., Pawlikowska, E. and Antolak, H. (2018). Urtica spp.: Ordinary Plants with Extraordinary Properties. Molecules 23 (7): 1664.
 https://doi.org/10.3390/molecules23071664.
Leser, C. and Treutter, D. (2005) Effects of nitrogen supply on growth, contents of phenolic compounds, and pathogen (scab) resistance of apple trees. Plant Physiology 123 (3): 49-56.
Lichtenthaler, H.K. and Buschmann, C. (2001). Chlorophylls and Carotenoids: Measurement UNIT F4.3 and Characterization by UV-VIS Spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemisın. (S1): F4.3.1-F4.3.8.
Lo, S.C. and Nicholson, R. L. (1998). Reduction of light-induced anthocyanins accumulation in inoculated sorghum mesocotyls: Implications for a compensatory role in the defense response. Plant Physiology 116 (3): 979-989.
Macfarlane, C., Hansen, L.D., Edwards, J., White, D.A. and Adams, M.A. (2005). Growth efficiency increases as relative growth rate increases in shoots and roots of Eucalyptus globulus deprived of nitrogen or treated with salt. Tree Physiology 25 (2): 571- 582.
Maki, H. and Morohashi, Y. (2006). Development of polyphenol oxidase activity in the micropylar endosperm of tomato seeds. Journal of Plant Physiology 163 (1): 1-10.
Makoi, J.H.J. and Ndakidemi, P.A. (2007). Biological, ecological and agronomic significance of plant phenolic compounds in rhizosphere of the symbiotic legumes. African Journal of Biotechnology 6 (12): 1358-1368.
Maricic, B., Radman, S., Romic, M., Perkovic, J., Major, N., Urlic, B. Palcic, I., Ban, D., Zoric, Z. and Ban, S.G. (2021). Stinging Nettle (Urtica dioica L.) as an Aqueous Plant-Based Extract Fertilizer in Green Bean (Phaseolus vulgaris L.) Sustainable Agriculture. Sustainability 13: 4042-4054. https:// doi.org/10.3390/su13074042.
Murthy, K.N., Uzma, F. and Srinivas, C.C. (2014). Induction of Systemic Resistance in Tomato against Ralstonia solanacearum by Pseudomonas fluorescens. American Journal of Plant Sciences 5 (2): 1799-1811.
Pandey, V.P., Awasthi, M., Singh, S., Tiwari, S. and Dwivedi, U.N. (2017). A Comprehensive Review on Function and Application of Plant Peroxidases. Biochem Anal Biochem 6 (1): 308. https://doi.org/10.4172/2161-1009.1000308.
Pyl, E.T., Piques, M., Ivakov, A., Schulze, W., Ishihara, H., Stitt, M. and Sulpice, R. (2012). Metabolism and Growth in Arabidopsis Depend on the Daytime Temperature but Are Temperature-Compensated against Cool Nights. The Plant Cell (24): 2443-2469.
Rakhshandehroo, F., Modarres, A. and Zamanizadeh, H.R. (2009). Study on the antiviral effect of aquatic and alcoholic extracts of Urtica dioica L. on rose mosaic viral disease in vitro culture. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25 (3): 403-413.
Rakhshandehroo, F., Shahsavan Behboodi, B. and Mohammadi, M. (2012). Changes in Peroxidase Activity and Transcript Level of the MYB1 Gene in Transgenic Tobacco Plants Silenced for the RDR-1 Gene After Systemic Infection with Potato virus Yo. Journal of Phytopathology 160 (4):187-194.
Rivera, M.C., Wright, E.R., Salice, S. and Fabrizio, M.C. (2012). Effect of plant preparations on lettuce yield. Acta Horticulture 933: 173-179.
Safamehr, A., Mirahmadi, M. and Nobakht, A. (2012). Effect of nettle (Urtica dioica) medicinal plant on growth performance, immune responses, and serum biochemical parameters of broiler chickens. International journal of basic science in medicine. 3 (1): 721-728.
Shi, X., Gupta. S., Lindquist, I.E., Cameron, C.T., Mudge, J. and Rashotte, AM. (2013). Transcriptome Analysis of Cytokinin Response in Tomato Leaves. PLoS ONE 8.1:e55090. doi:10.1371/journal.pone.0055090.
Sulusoglu, M. (2014). Phenolic Compounds and Uses in Fruit Growing. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences 1: 947-956.
Suzuki, Y., Kihara-Doi, Kawazu, T., Miyake, C. and Makino, A. (2010). Differences in Rubisco content and its synthesis in leaves at different positions in Eucalyptus globules seedlings. Plant Cell Environ 33: 1314-1323.
Wasti, S., Mimouni, H., Smiti, S., Zid, E. and Ben Ahmed, H. (2012). Enhanced salt tolerance of tomatoes by exogenous salicylic acid applied through rooting medium. OMICS 16 (4): 200-207.
Waziri. H.M.A. (2015). Plants as Antiviral Agents. Journal of Plant Pathology and Microbiology 6 (2): 254-259.