نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

گونه ­های مهاجم نهدیدی برای اکوسیستم­ های سرتاسر جهان محسوب می­شوند و نگرانی بوم ­شناسان در مورد گیاهان مهاجم رو به افزایش است. سرخس عقابی(Pteridium aquilinum) از جمله گیاهان مهاجم است که بیشترین پراکنش را در جهان دارد. این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی گونه سرخس عقابی در گرادیان مختلف ارتفاعی پرداخته است.در این پژوهش، نمونه­ برداری به­ صورت تصادفی در سه طبقه­ ی ارتفاعی (0-700، 700-1400 و 1400-2100) با 3 تکرار در دو مرحله­ ی رشد و زایشی از پوشش گیاهی و خاک انجام شد. در مرحله رویشی ترکیب Linalool (لینالول) در طبقه ارتفاعی 0-700 با 09/1 دارای بیشترین درصد بود. طی مرحله زایشی ترکیبات Sabinene (سابینن) و Thujeneα(آلفا توجن) به ­ترتیب با 15/0 و 13/0 درصد دارای بیشترین مقدار در طبقه ارتفاعی 0-700 بودند. میزان اسانس در مرحله رویشی بیشتر از مرحله زایشی بود در نتیجه می­ توان بیان نمود مرحله رشد گیاه تاثیر بسزایی در میزان ترکیبات اسانس خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phytochemical Evaluation of Pteridium aquilinum in Masal Elevation Gradient of Gilan province

نویسندگان [English]

  • Reza Tamartash 1
  • Mohammad reza Tatian 1
  • Haniyeh Andarz chamani 1
  • Seyyed Hassan Zali 1
  • Seyedeh Mohadeseh Ehsani 2

1 Associate professor, Department of Range and Watershed Management Sari Agriculture and Natural Resource University

2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Invasive species are globally endangered for ecosystems, and ecologists are increasingly concerned about them. Pteridium aquilinum is one of the most invasive species widely distributed in the world. This study investigated the phytochemical of Pteridium aquilinum species in different altitude gradients. So, random sampling was performed from vegetation and soil in three altitudes (0-700, 700-1400 and 1400-2100 meters) with three replications for both growth and reproduction stages. In the growth stage, the composition of Linalool was the highest value (1.09) in the altitude of 0-700m. During the reproductive stage, Sabinene and –α Thujene had the highest values in the altitude of 0-700m with 0.15 and 0.13%, respectively. The amount of oil in the growth stage is more than the reproductive stage, so it can be concluded that the growth stage will have a significant effect on the amount of oil compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Invasive plant
  • Pteridium aquilinum
  • Masal
آذرنیوند، ح.، قوام عربانی، م.، سفیدکن، ف.، طویلی، ع. (1388). بررسی تاثیر ویژگی­های اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ  Achillea millefolium L subsp. Millefolium. فصلنامه­ی علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران، 25 (4): 556-571.
ادبی فیروزجائی، ر.، قربانی، ج.، زالی، س ح.، (1394). گونه­های گیاهی مهاجم خطری برای اکوسیستم­های طبیعی (مطالعه موردی: وضعیت هجوم گیاه سرخس عقابی در مراتع ییلاقی دامنه شمالی البرز)، سومین همایش ملی پژوهش­های محیط زیست و کشاورزی ایران، صفحه 10-1.
امید بیگی، ع. (۱۳۷۹). رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان داروئی، 1(2): 46ص.
امیدبیگی، ر. (1374). رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات فکر روز، 1: 283ص.
امیدبیگی، ر. (1388). تولید و فرآوری گیاهان داروئی. چاپ پنجم. انتشارات آستان قدس رضوی. 1: 400ص.جلد اول.
بانچ شفیعی، ع.، عزیزی، پ.، جلالی، س.غ. (1382). بررسی تاثیر مقادیر مختلف سرخس عقابی بر کیفیت کمپوست شدن خاک اره گونه اورامریکان. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 61: 80-84.
جنگجو، م. (1388). اصلاح و توسعه مرتع. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
حامیان، پ.، المدرسی، س. ع.، عفتی، م.، کاوسی، ح.، رشیدی، ع. (1394). مکانیابی مجتمع گردشگری به روش تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهرستان ماسال)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 30(4): 116-130.
حبیبی، ح.، مظاهری، د.، مجنون حسینی، ن.، چائی­چی، م. ر.، فخرطباطبایی، م.، بیگدلی، م. (1385). اثر ارتفاع بر روغن، اسانس و ترکیبات گیاه داروئی آویشن وحشی (مطالعه موردی: منطقه طالقان)، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 19(4): 1-10.
حسینی، س. ع.؛ دری، م. ع. (1383). بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Hypericum perforatum جمع آوری شده از درازنو و گرمابدشت در استان گلستان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 20(4): 406- 397.
دادگر، ن.، قربانی، ا.، هاشمی مجد، ک. (1391). ارزیابی تغییرات پارامترهای شیمیایی خاک به ارتفاع در مراتع جنوب شرقی سبلان. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، بخش دوم: مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی مرسوم. 2: 214-211.
سروری، ا.، دیانتی تیلکی، ق.، رضایی، م. ب. زادبر، م. (1394). تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران). فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. 10 (2):7-1.
صالحی سورمقی، م. ح. (1385). گیاهان داروئی و گیاه درمانی. انتشارات دنیای تغذیه، 1: صفحه 403.
صفائی، ل.، شریفی عاشورآبادی، ا.، افیونی، د. (1396). بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه­ای. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، 9(29): 195-203.
کباری آغمیونی، م.، هاشمی مجد، ک.، قربانی، ا.، دستور، ع. 1394. ارزیابی اثر ارتفاع بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در دامنه جنوب شرقی سبلان. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، 7-1.
کریمی، ز، هوشمند، س. ا.، محمدخانی، ع. ر.، یوسف زاده، ک. (1396). بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه داروئی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus، فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان داروئی، 5(1): 40-51.
کلوندی، ر.، میرزا، م.، صفی­خانی، ک.، نادری، م. (1392). شناسایی ترکیب­های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri boiss.  از ایران. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(3): 605-610.
گودرزی، غ.ر.، احمدلو، ف.، ثاقب طالبی، خ. (1391). تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی. مجله پژوه شهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 19(3): 59-76.
محمدنژاد گنجی، س.م.، مرادی، ح.، قنبری، ع.، اکبرزاده، م. (1393). بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 5(2): 36-42.
نصرالهی، ا. (1387). زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای. انتشارات دانشگاه کشاورزی نراق.
نیکخواه امیرآباد، ح.، حسینی، ب.، قوستا، ی.، و فتاحی، م. (1396). اثر ارتفاع و مراحل فنولوژیک بر خصوصیات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی­اکسیدانی گیاه دارویی Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. از ارتفاعات دنا. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 17(5): 16-29.
Awe, S., and Amobi, O. O. 2015. Antibacterial, phytochemical and proximate analysis of Pteridium aquilinum. International Journal, 2: 1-7.
Bernath, J., 2000. Medicinal and Aromatic Plant. Mezo. Publ. Budapest, PP.667
Curado, M. A., Oliveira, C. B., Jesus, J. G., Santos, S. C., Seraphin, J. C., and Ferri, P. H. 2006. Environmental factors influence on chemical polymorphism of the essential oils of Lychnophora ericoides. Phytochemistry, 67(21): 2363-2369.
David, R., and Zbigniew, A. 2010. Aqueous extract of Achillea millefolium L. (Asteraceae) inflorescencessuppresses lipopolysaccharide induced inflammatory responses in RAW 2647 murine macrophages. Medicinal Plants Research, 4(3): 225-234.
Dantonio, C. M. and Chambers, J. C., 2006. Using ecological theory to manage or restore ecosystems affected by invasive plant species: 260-279. In: Falk, D. A., Palmer, M. A. and Zedler, J.B. (Eds.), Foundations of restoration ecology. Island Press, Washington, DC, 364p.
Ehrenfeld, J.G. 2003. Effect of exotic plant invasions on soil nutrient cycling processes. Ecosystems, 6: 503-523.
Garten, C.T., Post III, W.M., Hanson, P.J., Cooper, L.W., 1999. Forest carbon inventories and dynamics along an elevation gradient in the southern Appalachian Mointains. Biogeochemistry. 45: 115-145.
Hall, I.H. Srarnes, Co, Lee, Kh. and Waddell, TG. 1980. Mode of action of sesquiterpene lactones as anti- inflammatory agents. J. Pharm Sci, 69(5): 537-543.
Harborne, J.B. 1988. The Flavonoids, Advances in Research since 1980. London: Chapman and Hall, 292-295: 479-500.
Havsteen, B.H. 1983. Flavonoids, a class of natural products of high pharmacologic potency. Biochem pharmacol, 32(7):1141-1148.
Midgley, J.M. 1988. Drug development, from sorcery to science. Pharm. J, 241:358-365.
Nwiloh, B. I., Monago, C. C., and Uwakwe, A. A. 2014. Chemical composition of essential oil from the fiddleheads of Pteridium aquilinum L. Kuhn found in Ogoni. Journal of Medicinal Plants Research, 8(1): 77-80.
Olsen, S. R., Cole, C. V., Watunabe., F.S. and pean L. A. 1954. Estimat on of available phosphoru in plant by efraction with sodiam bicarbonate. U.S.A circ, 939.
Parnbam, M.J., and Kesselring, K. 1985. Rosmarinic acid. Drugs of the Future, 10(9):756-757.
Schneider, L.C., and D.N. Frenando. 2010. An untidy cover: invasion of Bracken fern in the shifting cultivation systems of the Sothern Yucantan, Mexico. Biotropica, 42(1): 41-48.
Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. In: Methods of Soil Analysis, Part 3: Chemical Methods. Eds.Sparks, D.L. Pub: Agronomy Monograph, Madison. Pp.475-490.
Vila, M., J.L. Espinar., M. Hejda., P.E. Hulme., V. Jarosık., J.L. Maron., J. Pergl., U. Schaffner., Y. Sun., and P. Pysek. 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: A meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters, 14: 702-708.
Walkely, A. and Black, I. A. 1934. An examination of the degty are method for determination of soil organic matter and proposed modification of chronic acid method. Soil Science, 37: 29-38.
Wang, C.Y., H.G. Xiao., J. Liu., L. Wang., and D.L. Du. 2015. Insights into ecological effects of invasive plants on soil nitrogen cycles. American Journal of Plant Sciences, 6: 34-46.
Wu, W., Fan, Y., Wang, Z., and Liu, H. 2008. Assessing effects of digital elevation model resolutions on soil-landscape correlations in hilly area. Agriculture, Ecosystems and Environment. 126: 209-216.
Xiufeng Yan., Shuangxiu Wu., Yang Wang, Xinhai Shang., ShaojunDai. 2004. Soil nutrient factors related to salidroside production of Rhodiola sachalinensis distributed in Chang Bai Mountain. J. Environmental and Experimental Botany, 52: 267-276.
Yimer, F., S. Ledin & A. Abdelkadir, 2006. Soil property variations in relation to topographic aspect and vegetation community in the southeastern highlands of Ethiopia. Journal of Forest Ecology and Management, 232: 90-99.