نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محی ط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجویی کارشناسی ارشد تنوع زیستی، گروه محیط زی ست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زی ست، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زی ست، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رودخانه کارده، یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های دائمی استان خراسان رضوی است که بخش عمده‌ای از آب شرب و کشاورزی شهر مشهد را تأمین می‌کند. جهت ارزیابی کیفیت رودخانه کارده در این پژوهش از شاخص‎‌های زیستی چند معیاره و همچنین جهت درک تأثیر محرک‌های ساختار جامعه ماکروبنتورها بر مدیریت اکوسیستم‌ها از آمار چند متغیره استفاده شد. بدین منظور از چهار ایستگاه مطالعاتی طی چهار فصل در سال97-98 نمونه‌برداری ماکروبنتوزها انجام شد و همچنین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه‌گیری گردید. در این مطالعه از راسته Ephemeroptera در مجموع خانواده‌های Caenidae و Baetidae بیش‌ترین فراوانی (66/60 درصد) را داشت. نتایج نشان داد شاخص یکپارچگی زیستی مبتنی بر ماکروبنتوزها بین 3 تا 1/1 متغیر بوده و بر اساس این شاخص زیستی کیفیت آب رودخانه کارده در سه طبقه کیفی نسبتاً خوب، ضعیف و بسیار ضعیف طبقه‌بندی شد و شاخص سیگنال در دو طبقه کیفی آلودگی متوسط و آلودگی شدید قرار گرفت. همچنین آنالیز تطبیقی متعارف نشان داد که نیترات، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و اکسیژن خواهی شیمیایی بیش‌ترین تأثیر را در پراکنش ماکروبنتوزها در ایستگاه‌های مطالعاتی دارد. در مجموع کیفیت آب رودخانه کارده نامطلوب ارزیابی شد و در بین ایستگاه‌های مطالعاتی شرایط ایستگاه یک نسبتاً بهتر از ایستگاه‌های دیگر است. از میان شاخص‌های موجود شاخص‌های‌ چند معیاره مطمئن‌تر می‌باشد. اما باید مطابق شرایط رودخانه‌های ایران کالیبراسیون این شاخص‌ها انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Kareh River Health Using multimetric Biological Index and Macrobenthos Communities

نویسندگان [English]

  • somayeh sargolzaei 1
  • azita farashi 2
  • Omid Safari 3
  • hamidreza ahmadnia motlagh 4

1 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

2 Student of Biodiversity, Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

4 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Kardeh River is one of the most important permanent rivers of Khorasan Razavi province Which supplies a large part of Mashhad's drinking and agricultural water. Multivariate analysis was used to find out the quality of Kardeh River in this study and to understand the impact of macroinvertebrates community structure drivers on ecosystem management. For this purpose, macroinvertebrates sampling was performed from four study stations during four seasons in 2018-2019, physical and chemical parameters also were measured. In this study, Of the Ephemeroptera, the total number of Caenidae and Baetidae families had the highest abundance (66 / 60 %). The results showed that the Index of Biotic Integrity varied from 3 to 1.1 and based on this biodiversity indicator, Kardeh River water quality was classified into three relatively good, poor and very poor quality classes. The Stream Invertebrate Grade Number Average Level index was classified into two categories: moderate pollution and severe pollution. Canonical Corrspondence Analysis also showed that nitrate, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand had the most effect on the distribution of macroinvertebrates at the study stations. In general, the Kardeh River water quality was poorly evaluated and among the study stations the station conditions were relatively better than the other stations. Therefore, among the available indices, multimetric indices are more reliable. However, these index should be calibrated according to the conditions of Iranian rivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical Corrspondence Analysis
  • Biological Assessmen
  • Kardeh River
  • SIGNAL
  • Biotic Integrity
  • macroinvertebrates
اعظمی, ج. (1396). محاسبه شاخص‌های زیستی ماکروبنتوزها جهت ارزیابی سلامت اکولوژیکی اکوسیستم‌های آبی. بهره‌برداری و پرورش آبزیان جلد 6 (شماره3).
اعتمادی، م، عزیزیان. غ، اکبری، م. (1391). کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه‌بندی سیلاب.
حیدری‌زاده, م. و محمد‌زاده، ح. (1390). “بررسی عوامل بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) با استفاده از داده‌های هیدروشیمیایی و نمایه اشباع(Si)  کانی‌های کربناته و سولفاته, اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
سه‌بری، س. صفری، ا.  فراشی، آ. (1396). ارائه چارچوب برای ارزیابی سلامت رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه ارتکند در خراسان رضوی). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
صفت. ن، سعیدیان، م. ‌ح. سعیدیان، ف. (1389). “مطالعه روند سیل خیزی در حوزه‌های آبخیز از طریق بررسی تراوایی و پتانسیل ایجاد روان آب در سازنده‎‌های زمین‌شناسی.”
 Aazami, J. Moradpour, H. Zamani, A. and Kianimehr, N. (2018). Ecological quality assessment of Kor River in Fars Province using macroinvertebrates indices. International Journal of Environmental Science Technology, 17(4), 1–10.
Abbasi, T. and Abbasi,S.A. (2012). Water Quality Indices. Elsevier, 978-0-444-54304-2
Chessman, Bruce C. (2003). “New Sensitivity Grades for Australian River Macroinvertebrates.” Marine and Freshwater Research 54(2): 95–103.
Czeniawska-Kusza, I. (2005). Comparing modified biological monitoring working party score system and several biological indices based on macroinvertebrates for water quailty assessment. Limnologica 35, 169-176.
Cuffney, Thomas F. Robin, A. Brightbill, Jason, T. and Ian, R Waite. (2010). “Responses of Benthic Macroinvertebrates to Environmental Changes Associated with Urbanization in Nine Metropolitan Areas.” Ecological Applications 20(5): 1384–1401
Diaz, R, J. olan, M. and Valente, R. M. A. (2004). Review of approaches for classifying benthic habitats and evaluating habitat quality. Journal of Environmental Mangement 73: 165-181.
Dallas, H. F., & Day, J. A. (2004). The effect of water quality variables on aquatic ecosystems: a review. Pretoria: Water Research Commission.
Dalu, T. Clegg, B. and Nhiwatiwa, T. (2012). Macroinvertebrate communities associated with littoral zone habitats and the influence of environmental factors in Malilangwe Reservoir, Zimbabwe. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 406, 6.
Gabriels, W. Lock, K. De. Pauw, N. and Goethals, P. L. (2010). Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) for biological assessment of rivers and lakes in Flanders (Belgium). Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters40(3), 199-207.
Hering, D. Otto, M. Leonard, S. and Piet, F.M. Verdonschot. (2004). “Overview and Application of the AQEM Assessment System.” Hydrobiologia 516(1–3): 1–20.
Fierro, P. Valdovinos, C. Vargas-Chacoff, L. Bertrán, C. and Arismendi, I. (2017a). Macroinvertebrates and fishes as bioindicators of stream water pollution. In: Tutu, H. (Ed.), Water Quality. Intechopen, Rijeka, pp. 23–38.
Fohn, M. Works, K. C. P., Fore, L. and Design, S. (2011). Measuring the Health of Kitsap County’s Streams and Watersheds Using the Benthic Index of Biotic Integrity (B-IBI).
Kröncke, I. and Reiss, H. (2010). Influence of macrofauna long-term natural variability on benthic indices used in ecological quality assessment. Marine Pollution Bulletin, 60(1), 58-68.
Karr, J. R. (1981). Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries, 6(6), 21-27.
Karr JR, Dudley DR. (1981). Ecological perspectives on water quality goals. Environ. Manag. 5:55–68.
Sear, D.A. (1996). Fine Sediment Accumulations in the River Rother, West Sussex; Report to Southern Region NRA: Southampton, UK, p. 27.
Sutherland, A. B., Culp, J. M., and Benoy, G. A. (2012). Evaluation of deposited sediment and macroinvertebrate metrics used to quantify biological response to excessive sedimentation in agricultural streams. Environmental Management, 50(1), 50-63.
Silva, D., Herlihy, A.T., Hughes, R.M. and Callisto, M. (2017). An improved macroinvertebrate multimetric index for assessment of wadeable streams in the neotropical savanna. Ecol. Indic. 81, 514–525.
Singh, P. K., and Saxena, S. (2018). Towards developing a river health index. Ecological Indicators, 85, 999-1011.‏
Schmutz, S., Cowx, I. G., Haidvogl, G., and Pont, D. (2007). Fish‐based methods for assessing European running waters: a synthesis. Fisheries Management and Ecology, 14(6), 369-380
Smith, A. J., Baldigo, B. P., Duffy, B. T., George, S. D., and Dresser, B. (2019). Resilience of benthic macroinvertebrates to extreme floods in a Catskill Mountain river, New York, USA: Implications for water quality monitoring and assessment. Ecological Indicators, 104, 107-115
Williams, D.D. (1996). Environmental constraints in temporary fresh waters and their consequences for the insect fauna. Journal of the North American Benthological Society, 15, 634-650.
Ruaro, R., Gubiani, É. A., Cunico, A. M., Higuti, J., Moretto, Y., and Piana, P. A. (2019). Unified Multimetric Index for the Evaluation of the Biological Condition of Streams in Southern Brazil Based on Fish and Macroinvertebrate Assemblages. Environmental management, 64(5), 661-673.
Ruaro, R., Gubiani, É. A., Cunico, A. M., Moretto, Y., and Piana, P. A. (2016). Comparison of fish and macroinvertebrates as bioindicators of Neotropical streams. Environmental monitoring and assessment, 188(1), 45.
Nhiwatiwa, T., Dalu, T. and Brendonck, L. (2017). Impact of irrigation based sugarcane cultivation on the Chiredzi and Runde rivers quality, Zimbabwe. Sci. Total Environ. 587–588, 316–325.
Mebane, Christopher A., Terry R. Hughes, and Robert M. Maret. (2003). “An Index of Biological Integrity (IBI) for Pacific Northwest Rivers.”
Moog, O., Schmutz, S., and Schwarzinger, I. (2018). Biomonitoring and bioassessment. Riverine Ecosystem Management, 371.
Odountan, H, and Youssouf A. (2015). “Can Macroinvertebrate Assemblage Changes Be Used as Biological Indicator of Water Quality of the Nokoue Lake (Benin)?” Journal of Environmental Protection 6(12): 1402.
Ofenböck, T, Otto M, Jeroen G, and Michael B. 2004. “A Stressor Specific Multimetric Approach for Monitoring Running Waters in Austria Using Benthic Macro-Invertebrates.” In Integrated Assessment of Running Waters in Europe, Springer, 251–68.
Tchakonté, S. Ajeagah, G.A. Diomandé, D. Camara, A.I. and Ngassam, P., (2014). Diversity, dynamic and ecology of freshwater snails related to environmental factors in urban and suburban streams in Douala–Cameroon (Central Africa). Aquat. Ecol. 48, 379–395.
Van den Broeck, M. Waterkeyn, A. Rhazi, L. and Grillas, P.  (2015). “Assessing the Ecological Integrity of Endorheic Wetlands, with Focus on Mediterranean Temporary Ponds.” Ecological Indicators 54: 1–11.
Oscoz, J. Galicia, D. and Miranda, R. (2011). Taxa description and biology. In Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain (pp. 47-148). Springer, Dordrecht.