نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22051/jab.2021.34791.1402

چکیده

آگاهی از وضعیت تراکم و تاج‌پوشش درختان جنگل‌های زاگرس برای حفظ، احیا و گسترش آنها اهمیت دارد. هدف این بررسی معرفی مناسب ترین برآوردکننده روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای برای برآورد مشخصه های کمی این جنگل‌ها است. برای این منظور درختان و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها در33 قطعه نمونه دایره‌ای شکل برداشت گردید. در هر قطعه نمونه دایره‌ای روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای نزدیکترین فرد، نزدیکترین همسایه، دومین نزدیکترین همسایه، ترکیبی، مربع تی، نقطه مشترک و مربعی با نقطه مرکزی برداشت گردیدند. بعد تراکم و تاج پوشش درختان با روش دایره‌ای و برآوردکننده‌های روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای محاسبه گردید، با استفاده از معیار صحت نتایج برآوردکننده‌های فاصله‌ای با نتایج قطعه نمونه دایره‌ای شکل مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که براساس صحت قابل قبول (دامنه10±درصد)، از بین 16 برآوردکننده روش‌های مذکور، مناسب‌ترین آنها برای برآورد تراکم و تاج پوشش درختان این جنگل‌ها، برآوردکننده PCQ3 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Distance Sampling Methods for Estimating Quantitative Characteristics of Forest

نویسندگان [English]

  • Reza Hossein Haidari 1
  • Kosar Khaleti 2
  • Nasim Salimikhah 2

1 Razi university

2 Department of Natural Resources,Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Awareness of the density and canopy cover of Zagros forests is important for their preservation, restoration and expansion. The purpose of this study was to introduce the most appropriate estimator of distance sampling methods for estimating quantitative characteristics of these forests. For this purpose, trees and their two large and small crown diameters in 33 circular sample plots in Kermanshah province inventoried. Within each circular plots, seven distance sampling methods such as Nearest individual, Nearest neighbor, second nearest neighbor, Compound, T-square, Joint-point method and Point-centered quarter were sampled. After calculating the density and canopy cover of trees in circular method (true value) and distance sampling method estimators, the results of this estimators were compared with circular plots with using accuracy. The results showed that among 16 estimators of above distance sampling methods, the most suitable estimator for density and canopy cover of this forest was PCQ3 estimator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • canopy cover
  • Density
  • Kermanshah
  • true density