نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان - ایران

2 گروه فیزیولوژی مولکولی گیاهی. دانشگاه گرگان

3 گروه زیست شناسی - دانشکده علوم دانشگاه گلستان

10.22051/jab.2021.34731.1401

چکیده

کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهمترین ترکیب سازنده این گیاه شیکوریک اسید است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر مقدار شیکوریک اسید در جمعیت‎های مختلف گیاه کاهوی موجدار است. به این منظور بذرهای جمع‌آوری شده از مناطق (چشمه‌علی، قم، میرزابایلو، بیارجمند و فیروزکوه)، در گلدان و در دو نوع بستر خاک مزرعه و خاک جمع‎آوری‌شده از رویشگاه طبیعی کشت شده و در دو شرایط فضای باز و اتاقک رشد نگهداری شدند. گروهی از گیاهان نیز در کرت‎هایی 1×2 متر در مزرعه کشت شدند. این طرح در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین میزان رشد در نمونه‌های میرزابایلو که در اتاقک رشد کشت یافته بودند، مشاهده شد. از طرفی دیگر جمعیت‎های چشمه‌علی، میرزابایلو و فیروزکوه با تاخیر یک‌ماهه نسبت به جمعیت‎های قم و بیارجمند وارد فاز زایشی شدند. در جمعیت‌های مورد بررسی، مقدار شیکوریک اسید در گیاهانی که در گلدان و در فضای باز رشد یافته بودند، بیشتر از نمونه‌هایی بوده که در مزرعه و یا اتاقک کشت رشد یافته‌ بودند. بالاترین مقدار شیکوریک اسید (24/1 میلی‌گرم برگرم وزن خشک) در جمعیت فیروزکوه کشت شده در گلدان حاوی خاک منطقه مشاهده شد. بیشترین مقدار کلروژنیک اسید (98/0 میلی‎گرم بر گرم وزن خشک) و کافئیک اسید (50/0 میلی‎گرم بر گرم وزن خشک) نیز در جمعیت چشمه‌علی کشت شده در گلدان حاوی خاک رویشگاه طبیعی مشاهده شد. نتایج حاضر نشان می‌دهد که در بین جمعیت‎های مورد بررسی تنوع فیتوشیمیایی بالایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of planting bed and culture conditions on phenolic acid production in some Lactuca undulate Ledeb populations

نویسندگان [English]

  • morteza Mofid Bojnoordi 1
  • Mahnaz Aghdasi 2
  • Mohammad Fatemi 3

1 Dept of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan -IRAN

2 Plant Molecular Physiology Group. Gorgan University

3 Dept of Biology- Faculty of Science- Golestan University- Gorgan

چکیده [English]

Lactuca undulata Ledeb. is belongs to the family of Asteraceae. One of the most important compounds of this plant is chicoric acid. The present study aimed to investigate the impact of planting bed and conditions culture on cichoric acid production in different populations. For this purpose, collected seeds from regions (Cheshmeh Ali Damghan, Qom, Mirzabailo, Biarjamand and Firoozkooh) were planted in pots with two different kinds of soil (field soil and soil collected from natural habitat) and kept in either outdoor or growth chamber. The other group of seeds was planted in 1×2 m plots in the field. This experiment was conducted using completely randomized design. The current data revealed that the Mirzabailo population that was grown in the growth chamber had the highest growth rate compared to the other populations. Also, Cheshmeh Ali, Mirzabayloo and Firoozkooh entered the reproductive phase with a delay of one month compared to Qom and Biarjamand populations. Among the investigated populations, the amount of cichoric acid in plants grown in pots and outdoors was higher than the samples grown in the field or growth chamber. The highest amount of chicoric acid (1.24 mg/kg DW) was observed in Firoozkooh population which was grown in pots containing soil of the region. The highest amount of chlorogenic acid (0. 98 mg/g DW) and caffeic acid (0.50 mg/g DW) were also observed in Cheshmeh Ali population which grown in pots containing natural habit soil. The present results showed that there is high phytochemical diversity among the studied populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cichoric acid
  • Lactuca undulate Ledeb
  • Chlorogenic acid
  • Caffeic acid
  • Soil