نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

Plantago major و Plantago lanceolata از گونه‌های فراوان جنس بارهنگ در شمال ایران بوده که به‌عنوان گونه‌های دارویی با ارزش دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی شناخته شده‌اند. از اینرو، در این پژوهش، هشت جمعیت‌ از این دو گونه از مناطق مختلف شمال کشور جمع آوری و از لحاظ فیتوشیمیایی شامل میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین، ساپونین، کلروفیل a و b، کاروتنوئید، قندهای محلول، پروتئین کل بررسی شدند. نتایج نشان داد که به طور میانگین میزان همه متابولیت‌های سنجش شده در گونه P. lanceolata بیشتر از گونه P. major بود. تفاوت میانگین‌ها برای فنول، آنتوسیانین، ساپونین، کاروتنوئید و قندهای محلول از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنی‌دار بود؛ بطوریکه بیشترین تفاوت میانگین برای قندهای محلول، ساپونین و فنول بترتیب با مقدار 60/7±84/78، 68/0±83/3 و 85/0±55/3 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک بود. به علاوه، نتایج نشان داد که هر دو گونه منطقه لفور در مقایسه با سایر جمعیت‌های خود، فنول، ساپونین و قندهای محلول بیشتری داشتند. آنالیز اسانس جمعیت‌های ماسوله نشان داد که متابولیت‌های موجود در اسانس این دو گونه نیز متفاوت بودند؛ بطوریکه ترکیبات شاخص گونه P. major شامل پولگون و پالمیتیک اسید و ترکیبات شاخص گونه P. lanceolata شامل دی-کارون و آدیپیک اسید دی‌اُکتیل‌استر بودند. به‌نظر می‌رسد مطالعات فیتوشیمیایی احتمالا می‌تواند در تاکسونومی این دو گونه و سایر گونه‌های جنس بارهنگ مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج به انتخاب گونه‌ها و جمعیت‌های دارای محتوای متابولیتی بیشتر و به دنبال آن استفاده بهینه در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کمک شایانی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phytochemical study of Plantago major and Plantago lanceolata in north of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Samira Amininasab 1
  • Arman Mahmoudi Otaghvari 2
  • Ehsan Nazifi 3

1 Graduated from the Department of Plant Sciences, Faculty of Basic Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

2 Associate Professor, Department of Plant Sciences, Faculty of Basic Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Plant Sciences, Faculty of Basic Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Plantago major and Plantago lanceolata are abundant species of Plantago in north of Iran which are recognized as valuable medicinal plants with antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant effects. Therefore, in this study, eight populations of these two species were collected from different regions of the north of Iran and investigated in terms of phenols, flavonoids, anthocyanins, saponins, chlorophyll a and b, carotenoids, soluble sugars, total proteins. The results showed that P. lanceolata had more metabolites on average than P. major. The mean differences for phenols, anthocyanins, saponins, carotenoids and soluble sugars were statistically significant at the level of 0.05; so that the highest mean differences were for soluble sugars, saponins and phenols with 78.84±7.60, 3.83±0.68 and 3.55±0.85 mg/g dry weight, respectively. In addition, the results showed that both species of Lafur region had more phenols, saponins and soluble sugars compared to their other populations. Analysis of the essential oil of Masuleh populations showed that the metabolites in the essential oils of these two species were also different; the pulegon and palmitic acid were the main components of P. major whereas the D-carvone and adipic acid, dioctyl ester were the main components of P. lanceolata. It seems that phytochemical studies could probably be used in the taxonomy of these two species and other species of Plantago. These findings will help to select species and populations with higher metabolic content followed by optimal use in the food, pharmaceutical and health industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas chromatography-Mass spectrometry
  • Plant metabolites
  • Plantago
  • Populations of Lafur region
  • Spectrophotometery
Adams, R.P. (2007). Identification of essential oil components by gas chromatography/quadrupole mass spectroscopy. 4th ed. Allured Publishing Corporation 804 Pp. Illinois.
Adom, M.B., Taher, M., Mutalabisin, M.F., Amri, M.S., Kudos, M.B.A., Sulaiman, M.W.A.W., Sengupta, P. and Susanti, D. (2017). Chemical constituents and medical benefits of Plantago major. Biomedicine and Pharmacotherapy, 96: 348–360.
Ainsworth, E.A. and Gillespie, K.M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. Nature Protocols, 2: 875–877.
Akkol, E.K., Göger, F., Koşar, M. and Başer, K.H.C. (2008). Phenolic composition and biological activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey. Food Chemistry, 108: 942–949.
Al-Mazroa, S.A., Al-Wahaibi, L.H., Mousa, A.A., and Al-Khathlan, H.Z. (2015). Essential oil of some seasonal flowering plants grown in Saudi Arabia. Arabian Journal of Chemistry, 8: 212–217.
Aminian, R., Mardani, M. and Davoodnia, B. (2018). The effect of hydro alcoholic extract of Plantago major and Astragalus hamosus on some gram-positive and gram-negative bacteria. Iranian Journal of Plant Researches, 31: 956–967. (In Persian)
Amiri, M.S., Saeidi Mehrvarz, Sh. and Memariani, F. (2018). Plantago lagocephala (Plantaginaceae), a new record for the flora of Iran. Nova Biologica Reperta, 5: 320–323.
Arnon, D.I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24: 1–15.
Bajer, T., Janda, V., Bajerová, P., Kremr, D., Eisner, A. and Ventura, K. (2016). Chemical composition of essential oils from Plantago lanceolata L. leaves extracted by hydrodistillation. Journal of Food Science and Technology, 53: 1576–1584.
Bazzaz, B.S.F. and Harirzadeh, G. (2003). Screening of Iranian plants for antimicrobial activity. Pharmaceutical Biology, 41: 573–583.
Beara, I.N., Lesjak, M.M., Jovin, E.D., Balog, K.J., Anackov, G.T., Orcić, D.Z. and Mimica-Dukić, N.M. (2009). Plantain (Plantago L.) species as novel sources of flavonoid antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 9268–9273.
Beara, I.N., Lesjak, M.M., Orčić, D.Z., Simin, N.Đ., Četojević-Simin, D.D., Božin, B.N. and Mimica-Dukić, N.M. (2012). Comparative analysis of phenolic profile, antioxidant, anti-inflammatory and cytotoxic activity of two closely-related Plantain species: Plantago altissima L. and Plantago lanceolata L. LWT - Food Science and Technology, 47: 64–70.
Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248–254.
Chung, M., Park, K.W., Kim, K.H., Kim, C., Baek, J.P., Bang, K., Choi, Y. and Lee, S. (2008). Asian plantain (Plantago asiatica) essential oils suppress 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-co-enzyme A reductase expression in vitro and in vivo and show hypocholesterolaemic properties in mice. British Journal of Nutrition, 99: 67–75. 
Dalar, A., Türker, M. and Konczak, I. (2012). Antioxidant capacity and phenolic constituents of Malva neglecta Wallr. and Plantago lanceolata L. from Eastern Anatolia Region of Turkey. Journal of Herbal Medicine, 2: 42–51.
Dubois, M., Gilles, k.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. and Smith, F. (1956). Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, 28: 350–356.
Ferrazzano, G.F., Cantile, T., Roberto, L., Ingenito, A., Catania, M.R., Roscetto, E., Palumbo, G., Zarrelli, A. and Pollio, A. (2015). Determination of the in vitro and in vivo antimicrobial activity on salivary Streptococci and Lactobacilli and chemical characterisation of the phenolic content of a Plantago lanceolata infusion. Biomed Research International, 2015: 1-8.
Gálvez, M., Martín-Cordero, C., Houghton, P.J. and Ayuso, M.J. (2005). Antioxidant Activity of Methanol Extracts Obtained from Plantago Species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 1927–1933.
Gonçalves, S. and Romano, A. (2016). The medicinal potential of plants from the genus Plantago (Plantaginaceae). Industrial Crops and Products, 83: 213–226.
Hassemer, G. (2018). Notes on the montane Indo-Iranian species in Plantago subgenus Plantago (Plantaginaceae). Phytotaxa, 336: 59–68.
Hemmati, K.H., Ghasemnejad, A., Mashayekhi, K. and Bashiri-Sadr, Z. (2012). Site effect on some important flavonoid compounds of Linden tree (Tilia platifolia L.). Journal of Plant Production Research, 19: 141-148. (In Persian)
Hiai, S., Oura, H. and Nakajima, T. (1976). Color reaction of some sapogenins with vanillin and sulfuric acid. Planta Medica, 29: 116–122.
Janighorban, M. (1995). Plantaginaceae. Pages 1–53 in Assadi et al., eds. Flora of Iran, Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands.
Janković, T., Zdunić, G., Beara, I., Balog, K., Pljevljakušić, D., Stešević, D. and Šavikin, K. (2012). Comparative study of some polyphenols in Plantago species. Biochemical Systematics and Ecology, 42: 69–74.
Karakaȿ, F.P., Yildirim, A. and Türker, A. (2012). Biological screening of various medicinal plant extracts for antibacterial and antitumor activities. Turkish Journal of Biology, 36: 641–652.
Kobeasy, M.I., Abdel-Fatah, O.M., El-Salam, S.M.A. and Mohamed, Z.E.M. (2011). Biochemical studies on Plantago major L. and Cyamopsis tetragonoloba L. International Journal of Biodiversity and Conservation, 3: 83–91.
Kolak, U., Boǧa, M., Uruȿak, E.A. and Ulubelen, A. (2011). Constituents of Plantago major subsp. intermedia with antioxidant and anticholinesterase capacities. Turkish Journal of Chemistry, 35: 637–645.
Lichtenthaler, H.K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology, 148: 350–382.‏
Madland, E. (2013). Extraction, isolation and structure elucidation of saponins from Herniaria incana. Master's thesis. Department of Chemistry, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, Pp 67.
Makhmudov, R.R., Abdulladzhanova, N.G. and Kamaev, F.G. (2011). Phenolic compounds from Plantago major and P. lanceolata. Chemistry of Natural Compounds, 47: 288–289.
Masukasu, H., Karin, O. and Kyoto, H. (2003). Enhancement of anthocyanin biosynthesis by sugar in radish (Raphanus sativus) hypocotyls. Plant Science, 164: 259–265.
Matini, M., Bakhtiarnejad, S., Dastan, D., Maghsood, A.H. and Fallah, M. (2017). In-Vitro efficacy of Plantago lanceolata L. extracts on Trichomonas vaginalis. Journal of Arak University of Medical Sciences, 20: 74–82. (In Persian)
Mehni, A.M. and Shahdadi, F. (2014). Phenolic compounds and antiradical properties of methanolic extracts of Citrullus colocynthis and Plantago major in Iran. International Journal of Biosciences, 4: 224–228.
Mirzaei, A., Mohammadi, J., Mirzaei, N. and Mirzaei, M. (2011). The Antioxidant capacities and total phenolic contents of some medicinal plants in Iran. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1: 160–167. (In Persian)
Mohsenzadeh, S., Nazeri, V. and Mirtadzadini, A.S. (2007). Plantago lachnantha Bge. (Plantaginaceae), a new record for flora of Iran. The Iranian Journal of Botany, 13: 107–108.
Nostro, A., Germanò, M.P., D'angelo, V., Marino, A. and Cannatelli, M.A. (2000). Extraction methods and bioautography for evaluation of medicinal plant antimicrobial activity. Letters in Applied Microbiology, 30: 379–84.
Patzak, A. and Rechinger, K.H. (1965). Plantaginaceae. Pages 1–21 in Rechinger KH, ed. Flora Iranica, Graz: Academische Druck und Verlagsantalt.
Pourmorad, F., Hosseinimehr, S.J. and Shahabimajd, N. (2006). Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 5: 1142–1145.
Rønsted, N., Franzyk, H., Mølgaard, P. Jaroszewski, J.W. and Jensen, S.R. (2003). Chemotaxonomy and evolution of Plantago L. Plant Systematics and Evolution, 242: 63–82.
Samuelsen, A.B. (2000). The traditional uses, chemical constituents and biological activities of Plantago major L. A review. Journal of Ethnopharmacology, 71: 1–21.
Seifi, H., Masoum, S., Seifi, S. and Ebrahimabadi, E.H. (2014). Chemometric resolution approaches in characterisation of volatile constituents in Plantago ovata seeds using gas chromatography-mass spectrometry: methodology and performance assessment. Phytochemical Analysis, 25: 273–81.
Stewart, A.V. (1996). Plantain (Plantago lanceolata) a potential pasture species. Proceedings of the New Zealand Grassland Association, 58: 77–86.
Stiles, E.A., Cech, N.B., Dee, S.M. and Lacey, E.P. (2007). Temperature-sensitive anthocyanin production in flowers of Plantago lanceolata. Physiologia Plantarum, 129: 756–765.
Tutel, B. (1982). Plantago L. Pages 505–521 in Davis PH, ed. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Velasco-Lezama, R., Tapia-Aguilar, R., Román-Ramos, R., Vega-Avila, E., and Pérez-Gutiérrez, M. S. (2006). Effect of Plantagomajor on cell proliferation in vitro. Journal of Ethnopharmacology, 103: 36–42.
Yahyaabadi, Y., Mahmoudi Otaghvari, A. and Nazifi, E. (2019). Phytochemical and palynological study of several species of Mentha L. in north of Iran. Iranian Journal of Plant Researches, 33: 843–853. (In Persian)