نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

مهارکننده‌های آنزیمی ترکیباتی پروتئینی هستند که گیاهان در برابر آفت‌ها و عوامل بیماریزا تولید می‌کنند. این پروتئینها غالبا در بذرها یافت شده و با بازدارندگی تغذیه ایی برای گیاه نقش دفاعی دارند. در این پژوهش پروتئینهای بذر لوبیای قرمز واریته‌ی صیاد v. Phaseolus vulgaris به منظور ارزیابی بازدارندگی آنها بر فعالیت آلفا آمیلاز قارچ آسپیرژیلوس Aspergillus oryzae جداسازی، خالص سازی و ویژگی آنها مطالعه گردید. پروتئینهای استخراج شده با درصدهای اشباع %(30-0)، %(60-30) و %(100-60) از نمک آمونیوم سولفات رسوب داده شدند. به ‌منظور برداشته شدن آمونیوم سولفات دیالیز انجام شد. مهارکنندگی هر یک از نمونه‌های پروتئینی حاصله بر فعالیت آلفاآمیلاز oryzae Aspergillus بر اساس روش استاندارد شده و با استفاده از معرف لوگل انجام شد. نتایج نشان داد تنها پروتئینهای رسوب یافته در غلظت ‌ %(60-30) اشباع از آمونیوم سولفات دارای فعالیت مهارکنندگی در برابر آلفاآمیلاز مورد مطالعه هستند. مهارکنندگی این فرکشن 32/89 درصد محاسبه گردید. به منظور تعیین ویژگی‌های این مهارکننده‌ها آنالیز HPLC و SDS-PAGE انجام گردید. با سنجش اثر این مهارکننده‌ها بر روی آلفاآمیلاز بزاقی و پانکراسی شاید بتوان از این مهارکننده‌ها همچون مهارکننده‌های آلفاگلوکوزیدازی آکاربوز و میگلیتول برای درمان دیابت نوع دو غیر وابسته به انسولین استفاده کرد. در کشاورزی نیز می‌توان با ایجاد گیاهان تراریخته که مهارکننده‌های آمیلازی را بیان می‌کنند، گیاهان مقاوم به آفت تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the characteristics and effects of amylase inhibitors present in the seeds of red Bean Phaseolus vulgaris

نویسندگان [English]

  • Fariba Hasnvand
  • Masoud Haidarizadeh

چکیده [English]

Cereal and legume kernels contain many α-amylase inhibitors which have potential to inhibit the α-amylase activity from variant sources. The subject of this study was partial purification of α-amylase inhibitors of red bean seeds. In this regard, we precipitated extractions as three parts with different saturation percentages of ammonium sulfate. Then, we dialyzed, in order to remove ammonium sulfate and better checking of their inhibitory activity upon on Aspergillus oryzae α-amylase. By assaying rate of inhibitory activity of each sample on the basis of their absorbance in 540 nm and comparison to absorbance of negative control, we saw that only (30-60)% fraction of each extract had inhibitory activity upon on defined α-amylase. Inhibitory of these fractions for red bean extract were 89.32 percentage. For more characterization of these inhibitors, we conducted HPLC and SDS-PAGE analyses. By assaying the activity of these inhibitors upon on other α-amylase such as salivary and pancreatic α-amylases, may be it is possible to use these α- amylase inhibitors such as Acarbose and Miglitol for treatment of type II diabetes. Also the results might be applied in agriculture to produce transgenic plants that express α-amylase inhibitors against α-amylase of pests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α-amylase inhibitors
  • partial purification
  • seed protein
  • Red bean kernel