نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته ای. پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. کرج. ایران.

2 پژوهشکده کشاورزی هسته ای. پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. کرج. ایران.

10.22051/jab.2021.34870.1405

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های قارچ تریکودرما (شامل ویریده، رسئی، هارزیانوم و لانگی براکیاتوم) در محیط‌ کشت تخمیری حاوی اسید تانیک به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود. خصوصیات موفولوژیکی گونه‌ها در محیط کشت حاوی مالت، مخمر و گلوکز (MYG) بررسی شد. برای تولید آنزیم، اسپور قارچها در محیط کشت تخمیری تریکودرما (TFM) حاوی اسید تانیک (1 درصد) کشت شد. نتایج نشان داد که کلنیهای تریکودرما ابتدا صاف بود و سپس به تدریج دستجات پشمی سفید رنگ در آنها ظاهر و به مرور سبز رنگ شد. بزرگترین اسپور مربوط به تریکودرما لانگی‌براکیاتوم و کوچکترین مربوط به تریکودرما رسئی بود. بیشترین و کمترین تعداد اسپور در محیط کشت MYG به ترتیب مربوط به تریکودرما هارزیانوم (106×48/5) و ویریده (106×12/2) بود. بیشترین رشد ریسه‌ در تریکودرما لانگی‌براکیاتوم و کمترین در رسئی مشاهده شد (به ترتیب 25/1 و 45/0 سانتی‌متر در روز). پروتئین تولیدی توسط تریکودرما رسئی کمتر از سه گونه دیگر بود (05/0>P). فعالیت ویژه آنزیمی در شبه گونه‌های لانگی‌براکیاتوم بیشتر از ویریده (به ترتیب 33/1 و 68/0واحد به ازای میلی‌گرم پروتئین) بود (05/0>P). تفاوت معنی‌داری در فعالیت آنزیمی تاناز تولیدی در شبه گونه‌های مورد مطالعه وجود نداشت. وزن مولکولی پروتئین تولیدی در سوپرناتانت محیط کشت TFM تولیدی 131 کیلودالتون با دو زیر واحد به وزن تقریبی 62 و 69 کیلودالتون بود. نتایج نشان داد که گونه‌های تریکودرما با استفاده از اسید تانیک به عنوان تنها منبع انرژی در محیط کشت تخمیری توانایی رشد و تولید تاناز را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tannase Production by Trichoderma Species in Tannin Containing Medium as a Sole Carbon and Energy Source

نویسندگان [English]

  • mehdi behgar 1
  • parvin Shawrang 2
  • farahnaz Motamedi Sedeh 2
  • samira shahbazi 2

1 Associated professor, Nuclear Science & Technology Research Institute, P. O. Box: 31485–498, Karaj, Iran.

2 Nuclear Agriculture Research School, Associated professor, Nuclear Science & Technology Research Institute, P. O. Box: 31485–498, Karaj, Iran.

چکیده [English]

This study investigated tannase production by Trichoderma viride (Tv), Trichoderma harzianum (Th), Trichoderma longibrachiatum (Tl) and Trichoderma ressei (Tr) in the medium containing tannin as sole carbon and energy source. Morphologic characteristic of Trichoderma species (T) were determined in culture containing malt-yeast-glucose. Trichoderma species were cultured in Trichoderma fermentation medium (TFM) which contained 1% Tanic acid. The weights of proteins produced by T in TFM were determined by SDS PAGE. Trichoderma colonies were flat, and then gradually showed white unsmooth appearance and finally turned to green. The largest and smallest spores were belonged to Tl and Tr, respectively. The highest and lowest spore numbers in MYG were belonged Th (5.48 × 106) and Tv (12.26 × 106), respectively. The largest growth rate of mycelium was observed in Tl and the lowest in Tr (1.25 and 0.45 cm/d, respectively). The level of protein produced in TFM by Tr was lower (P<0.05) than the other species. The tannase production and its specific activity were similar across species. The enzyme specific activity in Tl was significantly more (P<0.05) than Tv (1.33 and 0.68 ul/mg protein). The molecular weight of the produced tannase was 131 kDa with two subunits weighing approximately 62 and 69 kDa. The results showed that Trichoderma species have the ability to grow and produce tannase in the medium containing tannin as the sole carbon and energy source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme activity
  • Tannase
  • Tannin
  • Trichoderma