نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

3 دانشیار پژوهش بخش بیولوزی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

4 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

5 استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه؛

10.22051/jab.2021.34708.1400

چکیده

هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده‌ی فسفات از دو معدن فسفاتی و بررسی توانایی انحلال فسفات‌خاک توسط آنها بود. با به‌کارگیری محیط اسپربر مایع غنی‌شده با فسفات‌خاک اسفوردی و سری رقت‌سازی در محیط اسپربر ‌جامد غنی‌شده با این فسفات‌خاک، 85 کلنی با مورفولوژی‌های متفاوت، جداسازی و خالص‌سازی شدند. چهار جدایه از 85 جدایه (Rpy: از معدن اسفوردی، Tkd/4، Rpd/4 و Ggd/4: از معدن جیرود) با بالاترین مقدار فسفر حل‌شده در محیط کشت اسپربر مایع به‌عنوان جدایه‌های برتر انتخاب گردیدند. با استفاده از توالی یابی ژن 16S rRNA جدایه‌های Tkd/4، Rpd/4، Rpy و Ggd/4 به‌ترتیب بسیار نزدیک (بیش از 99 درصد) به‌جنس‌های Curtobacterium flaccumfaciens، Sphingobium yanoikuyae، Bacillus pumilus وPantoaea aglomerans تشخیص داده شدند. آزاد‌سازی چندین برابری فسفر توسط این جدایه‌ها نسبت به‌شاهد، از سه منبع فسفاتی (تری کلسیم فسقات، فیتات کلسیم و فسفات‌خاک) نشان داد، که این باکتری‌ها توانایی انحلال منابع فسفاتی دیگری را نیز دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation and characterization of phosphate solubilizing bacteria from phosphate mines and investigation on their soil phosphate solubilization potential

نویسندگان [English]

  • Yaghoobali Karami 1
  • Abbas Samadi 2
  • Alireza Falah Nosrat Abad 3
  • Ebrahim Sepehr 4
  • Mohsen barin 5

1 PhD Student Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 Professor, Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran;

3 Associate Professor Soil and Water Research Institute, AREEO, Karaj, Iran

4 Associate Professor, Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

5 Assistant Professor, Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to isolate and characterize phosphate-solubilizing bacteria from two phosphate mines and to investigate their soil phosphate solubility ability. Eighty five colonies with different morphologies were isolated and purified using the liquid Sperber culture medium enriched with Yazd’ Esphordi soil phosphate (YESP) and a form of diluents series in the Sparber solid culture medium enriched with YESP. Four out of 85 isolates (Rpy: from Esfordi mine and Tkd/4, Ggd/4 & Rpd/4 from Jiroud mine) with the highest amount of dissolved phosphorus in the Sperber liquid medium enriched with YESP as superior isolates were selected. With using 16S rRNA gene sequencing the isolates Tkd/4, Rpd/4, Rpy and Ggd/4 were recognized very closely (more than 99%) to Curtobacterium flaccumfaciens, Sphingobium yanoikuyae, Bacillus pumilus and Pantoaea aglomerans genera respectively. The multifold release of phosphorus by these isolates compared to the control from three phosphate sources showed that these bacteria can dissolve other phosphate sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium phytate
  • Jiroud phosphate mine
  • Phosphate soil
  • Tricalcium phosphate
  • Yazd Esfordi phosphate mine