نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه با هدف یافتن صفات ریختی برای تفکیک گونه‌های جنس Cobitisدر ایران با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 65 قطعه از رودخانه های سفیدرود(C. saniae)، سیاه (C. faridpaki)، ملوسجان(C. linea) و گاماسیاب (Cavicennae) توسط الکتروشوکر صیدو برای استخراج داده های حاصل از شکل بدن بر روی عکس‌های گرفته شده در نرم افزار tpsDig2، تعداد 14 نقطه لندمارک تعریف و رقومی سازی شد. داده‌های حاصل پس از آنالیز پروکراست با استفاده از آنالیزهای تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA)، آزمون واریانس چندمتغیره تجزیه همبستگی کانونی (MANOVA/CVA) و آنالیز خوشه‌ای (CA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گونه‌های مورد مطالعه از لحاظ شکل بدنی حاصل از آنالیز MANOVA/CVAتفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0p <). نتایج آنالیز خوشه‌ای نیز گونه Cavicennae را در یک خوشه و جدا از سه گونه دیگر قرار داد. نتایج همچنین آشکار کرد که اعضای این جنس با تغییر در ارتفاع بدن، اندازه سر و موقعیت پوزه، طول ساقه دمی و جایگا‌های باله‌های پشتی، مخرجی و سینه‌ای خود را با شرایط زیستی در زیستگاه‌های مختلف سازگار نموده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphological comparison of the Cobitis species from Iranian inland waters using geometric morphometric method

نویسندگان [English]

  • Soheil Eagderi 1
  • Atta Mouludi-Saleh 2

1 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

2 PhD Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

چکیده [English]

This study aimed to find morphological traits to discriminate four species of the genus Cobitis in Iran using geometric morphometric method. For this purpose, a total of 65 specimens were captured from Sefid (C. saniae), Siah (C. faridpaki), Maloosjan (C. linea) and Gamasiab (C. avicennae) rivers using electrofishing device. To extract the body shape data of the studied taxa, 14 Landmarks-point were defined and digitized using tpsDig2 software. Data after generalized procrust analysis were analyzed using principal component analysis, multivariate analysis of variance /canonical variate analysis and cluster analysis.  The results showed a significant difference in the body shape between the studied species (p < 0.001). Cluster analysis positioned C. avicennae in one clade, distinguish from others. The results also revealed that the members of this genus can adapt themselves to the environmental parameters of their habitats by alternations in the body depth, head size and snout position, length of the caudal peduncle and positions of the dorsal, anal and pectoral fins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body shape
  • Cluster analysis
  • Morphometric
  • Spined loach
ایگدری، س.، اسماعیل زادگان, ا.، مداح. ع. (1392). بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت‌های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863) در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریخت ‌سنجی هندسی. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 5(14): 8-1.
ایگدری، س.، مشیدی، م.، نصری، م. (1398). بررسی تنوع ریختی چهار جمعیت شاه‌کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی. فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی. 7(4): 28-19.
برومندی، الهام.، هاشم زاده سقرلو. ا.، اشرف زاده، م. و رحیمی، ر، ۱۳۹۷، مقایسه شجره شناسی گونه‌ی Cobitis saniaeدر رودخانه‌های بارکیلی رود و چالکه رود حوضه خزر با سایر گونه های ایرانی خانواده Cobitidae، کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستم‌های آب‌های داخلی ایران، کرج- دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات دانشگاه تهران - انجمن ماهی شناسی ایران.
پیشکاه‌پور، ز.، پورباقر، ه.، ایگدری، س. (1398). مقایسه کارایی ریخت‌سنجی سنتی و هندسی در تفکیک جوامع ماهی Alburnus doriae (De Filippi,1865)  در حوضه‌های مرکزی و غربی ایران. نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های ماهی شناسی کاربردی. ۷(۲) : 12-1.
جلیلی، پ.، ایگدری، س.، موسوی ثابت، ح.، مفاخری، پ. (1393). توصیف ساختار استخوان‌شناسی سگ‌ماهی خاردار فریدپاکی Cobitis faridpaki (Cypriniformes: Cobitidae) از حوضه جنوبی دریای خزر. زیست شناسی دریا. ۶ (۴) :50-37.
جمالی آشتیانی، ع.، ایگدری، س.، خراسانی، ن.، زمانی فرادنبه، م. (1395). مقایسه ویژگی های شکل بدن جمعیت های سس ماهی کورا (Barbus lacerta, Heckel 1834) در سه حوضه خزر، دجله و ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی. فصلنامه محیط زیست جانوری. 7(4): 150-143.
رستمیان، ن.،  سعید پور، ب.، ایگدری، س.، رامین، محمود. (1395). بررسی مطلوبیت زیستگاهی سگ ماهی خاردار کیوان Cobitis keyvani Mousavi-Sabet et al., 2012در رودخانه توتکابن (شاخه فرعی رودخانه سفیدرود) با استفاده از مدل ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻌﻤﻴم یاﻓﺘﻪ (GAM). نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های ماهی شناسی کاربردی. ۴(۴) :12-1.
صالحی‌نیا، د.، ایگدری، س.، خراسانی، ن،  زمانی فرادنبه، م. (1395). مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی. فصلنامه محیط زیست جانوری. 8(2): 104-97.
Buj, I., Podnar, M., Mrakovcic, M., Caleta, M., Mustafic, P., Zanella, D. and Marcic, Z. (2008). Morphological and genetic diversity of Sabanejewia balcanica in Croatia. Folia Zoologica,57(1-2): 100-110.
Casatti, L., Rocha, F.C. and Pereira, D.C. (2005). Habitat use by two species of Hypostomus (Pisces, Loricariidae) in southeastern brazilian streams. Biota Neotropica, 5: 157-165.
Coad, B.W.  (2019). Fresh water fishes of Iran. Available at http://www.briancoad.com.
Eagderi, S., Jouladeh-Roudbar, A., Jalili, P., Sayyadzadeh, G. and Esmaeili, H.R. (2017a). Taxonomic status of the genus Cobitis Linnaeus, 1758 (Teleostei: Cobitidae) in the southern Caspian Sea basin, Iran with description of a new species. FishTaxa, 2(1): 48-61.
Eagderi, S., Jouladeh-Roudbar, A., Nasri, M., Sayyadzadeh, G. and Esmaeili, H. R. (2017). Taxonomic status of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) in the Namak Lake basin, Iran. Iranian Journal of Ichthyology, 4(2): 131-139.
Eschmeyer, W.N. and Fong, J.D. (2011). Pisces. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.). Animal biodiversity: An outline of higher level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa, 3148: 26-38.
Esmaeili, H.R., Sayyadzadeh, G., Eagderi, S. and Abbasi, K. (2018). Checklist of freshwater fishes of Iran. FishTaxa, 3(3): 1-95.
Gunawickrama, K.S. 2008. Intraspecific variation in morphology and sexual dimorphism in Puntius singhala (Teleostei: Cyprinidae). Ceylon Journal of Science (Biological Sciences). 37(2): 167-175.
Hammer, Ø., Harper, D. A. T. and Ryanm, P. D. (2001). Past: paleontological statistics software package for education and data analysis". Palaeontol. Electron, 4(4): 1-9.
Jolliffe, I.T. (2002). Principal component analysis. – Springer, New York. USA. pp: 150-166.
Keivany, Y., Nasri, M., Abbasi, K. and Abdoli, A. (2016). Atlas of inland water fishes of Iran. Iran Department Environment Press. 218 p.
Klingenberg, C.P. (1998). Heterochrony and allometry: the analysis of evolutionary change in ontogeny. Biological Reviews, 73: 79-123.
Langerhans, R.B., Layman, C.A., Langerhans, A.K. and Dewitt, T. J. (2003). Habitat-associated morphological divergence in two Neotropical fish species. Biological Journal of the Linnean Society, 80(4): 689-698.
Mouludi-Saleh, A., Eagderi, S., Poorbagher, H. and Kazemzadeh, S. (2019). The Effect of Body Shape Type on Differentiability of Traditional and Geometric Morphometric Methods: A Case Study of Channa gachua (Hamilton, 1822. European Journal of Biology, 78(2): 165-168.
Nasri, M., Eagderi, S., Farahmand, H. and Nezhadheydari, H. (2019). Interspecific morphological variation among members of the genus Cyprinion Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) in Iran, using landmark-based geometric morphometric technique. Iranian Journal of Ichthyology, 6(1): 54-64.
Nicieza, A.G. (1995). Morphological variation between geographically disjunct populations of Atlantic salmon: the effects of ontogeny and habitat shift. Functional Ecology, 9: 448-456.
Postl, L., Herler, J., Bauer, C., Maderbacher, M., Makasa, L. and Sturmbauer, C. (2008). Geometric morphometric applied to viscerocranial bones in three populations of the Lake Tanganyika cichlid fish Tropheus moorii. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 46(3), 240-248.
Sawada, Y. (1982). Phylogeny and zoogeography of the superfamily Cobitoidea (Cyprinoidei, Cypriniformes). Memoirs of the Faculty of Fisheries of Hokkaido University, 28(2): 65-223.
Spoljaric, M. and Reimchen T. (2007). 10000 years later: Evolution of body shape in Haida gwaii three‐spined stickleback. Journal of Fish Biology, 70(5): 1484- 1503.
Teresa, F.B., and Casatti, L. (2013). Development of habitat suitability criteria for Neotropical stream fishes and an assessment of their transferability to streams with different conservation status.