نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ،گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه شیلات و محیط زیست

3 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه شیلات و محیط زیست

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استفاده از ارزیابی هم‌زمان شاخص‌های کیفی حاصل از اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب، شاخص‌های زیستی و جمعیتی به بررسی‌ وضعیت سلامت تالاب بزنگان پرداخته است. با توجه به آلودگی آلی زیاد ناشی از حجم رسوبات و شرایط پرتنش محیط در این منطقه، خانواده‌های Chironomidae و Ephydridae)خانواده‌هایمقاومبهآلودگی(بیشترینفراوانینسبی بزرگ بی‌مهرگان کف‌زی را به خود اختصاص داده­اند و خانواده‌های حساس به آلودگی در محیط دیده نشده­اند. بافت دانه­بندی رسوبات درون تالاب در فصول گرم و سرد نمونه برداری به صورت لومی سیلتی، لوم رسی- شنی و لومی- رسی تعیین شد. بیشترین میانگین مقدار ماده آلی (54/18 درصد) در فصل زمستان و کمترین میزان ماده آلی (65/4 درصد) در فصل بهار درون ایستگاه‌ها ثبت شد. بر اساس داده های بدست آمده شاخص‌های زیستی و جمعیتی و شاخص کیفی به دلیل همبستگی بیشتر با سایر شاخص و پارامترها، شاخص‌های مناسب‌تری برای ارزیابی سلامت تالاب بزنگان بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of ecosystem health of Bazangan wetland (Mashhad-Iran) via qualitative, biological and biodiversity indices

نویسندگان [English]

  • Ali Heydari 1
  • Omid Safari 2
  • Hamidreza Ahmadnia motlagh 3

1 MSC,Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Natural Resources and Environment, Department of Fisheries and Environment

3 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Natural Resources and Environment, Department of Fisheries and Environment

چکیده [English]

The study was aimed to evaluate simultaneously the qualitative indices derived from the measurement of physicochemical parameters of water, as well as biological and demographic indices of the Bazangan wetland. Regarding to the high organic contamination from sediment amount and the stressful conditions of environment in this area, the highest relative frequency of macrobenthos was belonged to Chironomidae and Ephydridae families (resistant families to pollution) and the sensitive families to contamination (EPTs) were absent. The results of studying grading analysis and the total organic matter content in the sediments of samples stations during warm and cold seasons showed the texture  of loam-silty, clay-sandy-loam and loam-clay. The maximum amount of organic matter (18.54%) in winter and the lowest amount of organic matter (4.65%) in spring was recorded in the stations. Finally, regarding the high correlation between biological and demographic indices and qualitative index with other indices, the parameters are more suitable indices to evaluate the ecosystem health of Bazangan wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • Bazangan wetland
  • Ecosystem Health
  • Evaluation Indices
غلامی، ز و نبوی، م. ب. (1394). تأثیر میزان کل مواد آلی و دانه‌بندی رسوبات در پراکنش اجتماعات کف زیان رودخانه حفار غربی در خرمشهر. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست، 17 (3): 97-103.
میرحسینی، ا.، رجب‌زاده قطرمی، ا.، خاشعی، م و مخواستی، م. (1393). مطالعه تغییرات سالانه کیفیت آب رودخانه کارون بر اساس شاخص IRWQI.. دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش­های محیطزیست ایران. 16 مرداد 1393. همدان. ایران.
APHA, A and WEF. (2005). Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. Washington, DC 202 Pp.
Armitage P. D., Moss, D., Wright, J. F and Furse, M. (1983).The performance of a new Biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running-water sites. Water Research. 17(3): 333-347.
Bass, D. (1995). Species composition of aquatic macroinvertebrates and environmental conditions in cucumber creek, Proceeding 465 Pp. Oklahoma.
Costanza, R., Norton, B.G and Haskell, B.D. (1992). Ecosystem health: new goals for environmental management. Island Press 987 Pp. Washington DC.
Curtis, D. R and Small, K. J. (2005). Macrobenthic community responses to long-term environmental change in an east Australian sub-tropical estuary. Estuarine. Coastal and Shelf Science, 63(1-2):315-331.
Czerniawska-Kusza, I (2005). Comparing modified biological monitoring working party score system and several biological indices based on macroinvertebrates for water-quality assessment. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 35 (3):169-176.
Ehteshami, M., Biglarijoo, N and Salari, M. (2014). Assessment and Quality Classification of Water in Karun, Dez and Karkheh Rivers. Journal of River Engineering, 2(8):23-30.
Harkantra. S. N and Parulekar, A. H. (1994). Soft Sediment dwelling Marine vertebrates of Rajapur bay. Central west coast of India. Indian Journal Marine Science, 1:31-39.
Hawkes, H.A. (1998). Origin and development of the biological monitoring working party score system. Water Research, 32(3): 964-968.
Hilsenhoff, W. L. (1988). Rapid field assessment of organic pollution with a family-level biotic index. Journal of the North American Benthological Society, 7 (1):65-68.
Huang, Y. Y., Teng, D. X and Zhao, Z. X. (1982). Monitoring Jiyunhe estuary pollution by use of macroinvertebrate community and diversity index. Sinozoologia, 2:133-146.
Jegadeesan, P and Ayyakkannu, K. (1992). Seasonal variation of benthic fauna in marine zone of Coleroon estuary and inshore waters, south east coast of India. Indian Journal Marine Science, 21: 67-69.
Lenat, D. R. (1988). Water quality assessment of streams using a qualitative collection method for benthic macroinvertebrates. Journal of the North American Benthological Society, 7 (3):222-233.
Loren, G. D., Shane, J. M and Celeste, N. H. (2011). A PXRF-based chemostratigraphy and provenience system for the Cooper’s Ferry site, Idaho, Journal of Archaeological Science, 39: 663-671.
Margalef, R. (1958). Information theory in biology. General Systems Yearbook, 3: 36-71.
Sarda, R., Valiela, I and Foreman, K. (1995). Life cycle, demography, and production of Marenzelleria viridis in a salt marsh of southern New England. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 75 (3):725-738.
Weber Jr, W. J., McGinley, P. M and Katz, L. E. (1992). A distributed reactivity model for sorption by soils and sediments. 1. Conceptual basis and equilibrium assessments. Environmental Science and Technology, 26 (10):1955-1962.
Wlodarska-Kowalczuk, M and Weslawski, J.M. (2001). Impact of climate warming on Arctic benthic biodiversity: a case study of two Arctic glacial bays. Climate Research, 18 (1-2): 127-132.