نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تنوع زیستی، گروه محیط زیست، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار بخش آبزیان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز

چکیده

 
بی­ مهرگان کفزی می­توانند به­ عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه­ ی قره آغاج یکی از مهم­ترین رودخانه­ های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی­ مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به­ منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه­ ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه‌برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه‌برداری از رسوب در 8 مرحله به­ صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی­ ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص­های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه­ های رودخانه به سمت خلیج فارس( ایستگا­ های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه­ها به ­وسیله زمین­های کشاورزی احاطه شده ­اند که از آفت­ کش­ها و علف­ کش­ها در مقیاس گسترده در آن­ها استفاده می­شود و در نتیجه ­ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده­ ها را به رودخانه سرازیرمی­کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می­شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه­ ی قره آغاج به­ طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می­گیرد.
 
 
بی­ مهرگان کفزی می­توانند به­ عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه­ ی قره آغاج یکی از مهم­ترین رودخانه­ های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی­ مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به­ منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه­ ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه‌برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه‌برداری از رسوب در 8 مرحله به ­صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ­ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص ­های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه­ های رودخانه به سمت خلیج فارس( ایستگا­ های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه­ها به ­وسیله زمین­های کشاورزی احاطه شده ­اند که از آفت­ کش­ها و علف­ کش­ها در مقیاس گسترده در آن­ها استفاده می­شود و در نتیجه­ ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده­ ها را به رودخانه سرازیرمی­کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می­شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه­ ی قره آغاج به­ طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می­ گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluateation of water quality of Ghareh-Aghaj River(Fars province ,Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shahradnia 1
  • Atefeh chamani 2
  • Mehrdad Zamanpoore 3

1 PhD student in Biodiversity, Department of Environment, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Environment, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Aquaculture, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Fars Agricultural Research and Training Center and Natural Resources, Shiraz

چکیده [English]

Macrobenthos can serve as a bioindicator for natural or anthropogenic environmental changes. Ghareh-Aghaj River is one of the most important rivers in Fars province that supply potable, agricultural and industrial water. This study aimed to investigate the changes of macrobenthos in different months and stations for one year from September 2018 to August 2019 to determine the water quality of Ghareh-Aghaj River in Fars province. For this purpose, 10 stations were selected from 190 kilometers of river length and sediment samples collected once every 45 days. Identifications were done using binocular stereomicroscope and benthic identification keys. BMWP, ASPT and Shannon Wiener indices were used to evaluate water quality. From the midstream zone to the Persian Gulf (stations 7 to 10) has severe pollution. These stations are surrounded by extensive farmlands that use pesticides and herbicides in a large scale, resulting agricultural runoff containing a variety of contaminants flowsinto the river. In addition, in the downstream stations, especially in ​​Kavar (Station 7), the effluent of sand mines flows into the river, which has caused a severe change in the ecosystem of the lake. According to the results, the water quality of Ghareh-Aghaj River is relatively badand placed in the category of moderate to severe polluted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghareh-Aghaj River
  • Macrobenthos
  • Water quality
پیرعلی زفره ایی، ا.ر. و ابراهیمی، ع. (1392). معرفی شاخصهای کیفی در ارزیابی اکوسیستمهای آبی. اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار. دانشکده مفتح همدان.
- پیرعلی زفره یی، ا.ر و ابراهیمی، ع، (1395). معرفی چند شاخص زیستی مناسب برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه، دو فصلنامه آب و توسعه پایدار. 32-25 :(2)3.
- رستگاری، ه. (1392). شبیه سازی نمک های محلول رودخانه­ی قره آغاج با استفاده از مدل MIKE11. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
- عالیوند دارانی، ز. و چمنی، ع. (1399). بررسی کیفیت آب رودخانه­ی زاینده رود بر اساس تغییرات تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در سال 1396. زیست شناسی جانوری تجربی.107-97 :(4)8
- علی زاده، م.، حسینی، ع.، جعفریان، ح.، قربانی، ر.، قلی زاده، م. (1397). ارزیابی شاخص های بوم شناختی و زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه­ی ساری سو (قرناوه). دو فصلنامه علوم آبزی پروری. 88-75:(2)6
- شریفی‌نیا، م.، ایمانپور نمین، ج.، بزرگی‌ماکرانی، ا. (1391). ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از گروه‌های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کف‌زی و شاخص های زیستی. بوم شناسی کاربردی. 95-80:(1)1
- کریمی جشنی، ا.، پورکریمی، ع.،  طالب بیدختی، ن. ( ۱۳۸۶). شناسایی منابع آلاینده رودخانه­ی قره آغاج، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی عمران.
- منصوری، پ. فتح اللهی، م و  قانع، ا. (1399). ارزیابی زیستی رودخانه­ی صمصامی(استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. انتشار آنلاین از فروردین 1399.
میرزایی محمودآبادی، ر. (1398). ارزیابی کیفیت آب، آلودگی رسوبات رودخانه­ی قره آغاج به فلزات سنگین در حوزه آبریز دشت خفر، استان فارس. مطالعات علوم محیط زیست. 1706-1696:(3)4
- نیکنام، ا.، چمنی، ع.، نوروزی مبارکه، م. 1398. بررسی کیفیت آب رودخانه­ی زاینده رود با استفاده از شاخصهای بی مهرگان کفزی در فاصله پائیز ۹۶ تا بهار 97. زیست شناسی کاربردی. 175-164:(4)32
 
Breine NT, De Backer A, Van Colen C, Moens T, Hostens K, Van Hoey G (2018) Structural and functional diversity of soft-bottom macrobenthic communities in the Southern North Sea .Estuarine, Coastal and Shelf Science, 214:173-184
Cai L, Ma L, Gao Y, Zheng T, Lin P (2002) Analysis on assessing criterion for polluted situation using species diversity index of marine macrofauna. Journal of Xiamen University Natural science, 41:641-646
Darvishi G, Kootenaei FG, Ramezani M, Lotfi E, Asgharnia H (2016) Comparative investigation of river water quality by OWQI, NSFWQI and Wilcox indexes (Case study: The Talar River–Iran). Archives of Environmental Protection, 42:41-48
Esmaieli F, Khalfeh Nilsaz M, Sabzalizade S, Jahani N (2009) Study on the Ecological Status of the Shadegan by Bentic Fone. Marine Biology, 1:67-81
Fathi E, Zamani-Ahmadmahmoodi R, Zare-Bidaki R (2018) Water quality evaluation using water quality index and multivariate methods, Beheshtabad River, Iran. Applied Water Science, 8:210
Kriska G (2013) Freshwater invertebrates in Central Europe: a Field guide. Springer Science & Business Media.
Lessard JL, Hayes DB (2003) Effects of elevated water temperature on fish and macroinvertebrate communities below small dams. River research and applications, 19:721-732
Luo X, Sun K, Yang J, Song W, Cui W (2016) A comparison of the applicability of the Shannon-Wiener index, AMBI and M-AMBI indices for assessing benthic habitat health in the Huanghe (Yellow River) Estuary and adjacent areas. Acta Oceanologica Sinica, 35:50-58
Mason CF (2002) Biology of freshwater pollution. Pearson Education,
Noyel V, Desai D, Anil A (2020) Macrobenthic diversity and community structure at Cochin Port, an estuarine habitat along the southwest coast of India. Regional Studies in Marine Science,101075
Paisley M, Trigg D, Walley W Revision and testing of BMWP scores. In: Final report SNIFFER project WFD72a. Scotland and Northern Ireland Forum for Environmental Research , Edinburgh, 2007.
Sánchez E, Colmenarejo MF, Vicente J, Rubio A, García MG, Travieso L, Borja R (2007) Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators, 7:315-328
Varnosfaderany MN, Ebrahimi E, Mirghaffary N, Safyanian A (2010) Biological assessment of the Zayandeh Rud River, Iran, using benthic macroinvertebrates. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 40:226-232
Washington H (1984) Diversity, biotic and similarity indices: a review with special relevance to aquatic ecosystems. Water Research, 18:653-694