نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم پایه، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

دیازینون یکی از پرکاربردترین حشره­ کش­های ارگانوفسفره است که به­طور وسیعی برای کنترل آفات نباتی در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد و به عنوان یک آلاینده­ی زیست ­محیطی مضر در دنیا شناخته شده است. از این رو مطالعه­ ی حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره­ ی الکلی گل ختمی در حفاظت از کبد آسیب دیده توسط دیازینون در همسترهای بالغ نر انجام شد.برای انجام این مطالعه 42 سر همستر نر به شش گروه تقسیم شدند: گروه کنترل مثبت، آب مقطر دریافت کردند،گروه کنترل منفی، سم دیازینون دریافت کردند، گروه دریافت­کننده ­ی عصاره­ ی گل ختمی (mg/kg 300) و گروه دریافت­کننده­ی عصاره­ ی گل ختمی (mg/kg 600)، عصاره­ ی الکلی گل ختمی را به ترتیب با دوزهای mg/kg 300 و mg/kg 600 وزن بدن دریافت کردند، گروه دریافت­ کننده­ ی دیازینون و عصاره­ ی گل ختمی (mg/kg 300) و گروه دریافت­ کننده­ ی دیازینون و عصاره ­ی گل ختمی (mg/kg 600)، ابتدا سم دیازینون و سپس عصاره­ ی الکلی گل ختمی را به ترتیب با دوزهای mg/kg 300 و mg/kg 600 وزن بدن دریافت کردند. همسترها به مدت 15 روز به صورت خوراکی روزانه تیمار شدند. در پایان آزمایش نمونه ­ی خون حیوانات اخذ گردید و سطوح آلانین­آمینوترانسفراز، آسپارتات­ آمینوترانسفراز، آلکالین ­فسفاتاز، کل (Total) بیلی­ روبین، کل (Total) پروتئین و آلبومین سرم اندازه­گیری شد. داده ­ها با آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون توکی به کمک نرم­افزارSPSS تحلیل شد. داده­ ها حاکی از آن بود که گروه دریافت­ کننده­ ی دیازینون افزایش قابل توجه ی در سطوح سرمی آلانین ­آمینوترانسفراز، آسپارت ات­آمینوترانسفراز، آلکالین ­فسفاتاز، کل (Total)بیلی­ روبین و کاهش قابل توجهی در سطوح سرمی کل (Total)پروتئین و آلبومین سرم در مقایسه با گروه کنترل مثبت داشت. عصاره­ ی الکلی گل ختمی باعث کاهش معنی­ دار و متناسب با دوز سطوح آنزیم­ های کبدی و کل (Total)بیلی­ روبین و افزایش معنی­ دار در سطوح کل (Total)پروتئین و آلبومین سرم گردید. نتایج این مطالعه نشان داد گل ختمی دارای اثرات حفاظتی و درمانی در برابر مسمومیت کبدی ناشی از دیازینون در همستر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protective Effects of Alcoholic Extract of Althaea officinalis on Diazinone-Induced liver toxicity in Adult male hamster

نویسندگان [English]

  • majid morovatisharifabad 1
  • elham salehi 2
  • zahra lotfi 3

1 77/5000 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, School of Paramedical Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 77/5000 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, School of Paramedical Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

3 Master student in Animal Biology, Cellular and Developmental Orientation, Ardakan University, Ardakan, Iran

چکیده [English]

Diazinon is one of the most widely used organophosphorus insecticides, to control plant pests in agricultural fields and is known to be a harmful environmental pollutant in the world. Therefore, the study aimed to investigate the hepatoprotective effects of alcoholic extract of Althaea officinalis against Diazinon-induced liver damage in adult male hamsters. 42 male hamsters were divided into six groups: The positive control group received distilled water, The negative control group received Diazinon poison, The group receiving the Althaea officinalis extract (300 mg/kg) and the group receiving the Althaea officinalis extract (600 mg/kg) received alcoholic extract of Althaea officinalis at doses of 300 mg/kg and 600 mg/kg of body weight, The group receiving Diazinon and the Althaea officinalis extract (300 mg/kg) and the group receiving Diazinon and the Althaea officinalis extract (600 mg/kg) received Diazinon toxin first and then alcoholic extract of Althaea officinalis at doses of 300 mg/kg and 600 mg/kg of body weight. Daily the hamsters were treated orally for 15 days. At the end of the experiment, blood samples were taken and serum levels of Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, the whole (total) Bilirubin, the whole (total) protein and serum Albumin were measured. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test using SPSS software. In Diazinon group, there was a significant increase in serum levels of Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, the whole (total) Bilirubin and a significant decrease in serum (total) protein and Albumin levels compared with the positive control group. Alcoholic extract of Althaea officinalis caused a significant and dose-dependent decrease in the levels of hepatic enzymes and the whole (total) Bilirubin and significant increase in the whole (total) protein and serum Albumin levels. The result of this study showed that Althaea officinalis has a protective and therapeutic effect against Diazinon-induced hepatotoxicity in hamster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Althaea officinalis
  • Hepatotoxicity
  • Liver enzymes
  • Organophosphate
آقابابایی، ز.، محسنی، م.، بنایی، م.، نعمت­دوست حقی، ب. و شوکت، پ. (1393). ارزیابی تأثیر عصاره گیاه ختمی (Althaea officinalis) بر بهبود توان فیزیولوژیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سرب و کادمیوم. مجله بهره­برداری و پرورش آبزیان، 3(3):  66-53.
ایزدی، ف.، جعفری، م.، بهادران، ح.، عسگری، ع.، دیوسالار، ع. و صالحی، م. (1392). بررسی نقش N-استیل سیستئین در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد و کلیه موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(11): 895-906.
بهشتی­پور، ج.، رئیس­زاده، م.، جمالی، ر. و سیستانی، س. (1396). بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی یونجه بر آسیب کبدی ناشی از نیکوتین در موش­های صحرایی نر نژاد ویستار. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(10): 759-769.
تروهید، ف.، میرازی، ن. و صریحی، ع. (1394). بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ پنیرک (Malva neglecta L.) بر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن در موش­های صحرایی نر. مجله سلول و بافت، 6(1): 31-42.
جمالی، ن.، دبیدی روشن، و. و سادات حسینی، ک. (1395). آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر پیش­درمان شش هفته تمرین منظم هوازی. مجله پزشکی ارومیه، 27(4): 320-310.
رحیمی، س.، مختاری، م.، شریعتی، م. و رحیمی، م. (1394). اﺛﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺒﺪی) ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ لعل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن (Oliveria decumbens) در برابر مسمومیت کبدی القا شده با کلرید کادمیوم در موش صحرایی نر بالغ. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 25(2): 105-111.
غلامی، م. و میرازی، ن. (1394). اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina L.) بر کبد موش صحرایی نر القاء شده با تتراکلرید کربن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 20(10): 105.
فتاحی، ا.، حاجی­زاده مقدم، ا. و باقری، ط. (1395). بررسی اثرات محافظت کبدی تمرین اختیاری و عصاره گیاه مریم­گلی بر سمیت القا شده توسط دیازینون در موش­ های صحرایی. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری، 9(3): 65-73.
ندایی، ل. و میرازی، ن. (1395). اثرات محافظت کبدی عصاره هیدرواتانولی Tragopogon graminifolius L. در بهبود آسیب کبدی موش­های صحرایی نر تحت مسمومیت حاد با تتراکلرید. مجله سلول و بافت، 7(2).
Hussain, L., Akash, M. S. H., Tahir, M., Rehman, K., & Ahmed, K. Z. (2014). Hepatoprotective effects of methanolic extract of Alcea rosea against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. Bangladesh Journal of Pharmacology, 9(3), 322-327.
Al-Snafi, A. E. (2013). The pharmaceutical importance of Althaea officinalis and Althaea rosea: A review. Int J Pharm Tech Res, 5(3), 1387-1385.
Ashgar, M., Sheikh, A.M. and Hashmi, A. (1994). Effects of orally fed methyl parathion on some hematochemical parameters of rabbits. Pakistan. Vet. J, 14: 34-36.
Ashtiyani, C., Yarmohammady, P., Hosseini, N., & Ramazani, M. (2015). The Effect of Althaea officinalis. L Root Alcoholic Extract on Blood Sugar Level and Lipid Profiles of Streptozotocin Induced-Diabetic Rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(3), 238-250.
Banaee, M., Mirvaghefei, A.R., Rafiee, G.R. and Mojazi Amiri, B. (2008). Effect of sublethal diazinon concentrations on blood plasma biochemistry. International Journal of Environmenalt Research, 2(2), 189-198.
Bernstein R.M., Schluter S.F. and Marchalonis J.J. (1997). Immunity In: "The Physiology of Fish". (2nd ed) Evans, D. H (Ed). New York. CRC Press. 215-242.
Canli, M. (1996). Effects of Mercury, Chromium and Nickel on Glycogen Reserves and Protein Levels in Tissues of Cyprinus caprio. Turkish Journal of Zoology, 20, 161-168.
Shah, M. D., & Iqbal, M. (2010). Diazinon-induced oxidative stress and renal dysfunction in rats. Food and chemical toxicology, 48(12), 3345-3353.
Gokcimen, A., Gulle, K., Demirin, H., Bayram, D., Kocak, A., & Altuntas, I. (2007). Effects of diazinon at different doses on rat liver and pancreas tissues. Pesticide biochemistry and physiology, 87(2), 103-108.
Gomes, J., Dawodu, A. H., Lloyd, O., Revitt, D. M., & Anilal, S. V. (1999). Hepatic injury and disturbed amino acid metabolism in mice following prolonged exposure to organophosphorus pesticides. Human & experimental toxicology, 18(1), 33-37.
Hashemipour, H., Kermanshahi, H., Golian, A. & Veldkamp, T. (2013). Effect of thymol and carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens. Poultry Science, 92(8): 2059-2069.
Jayakumar, S., Madankumar, A., Asokkumar, S., Raqhunandhakumar, S. & Gokula dhas, K. (2012). Potential preventive effect of carvacrol against diethylnitrosamine-induced hepatocellular carcinoma in rats. Molecular and Cellular Biochemistry, 360(1): 51-60.
Jouhari, H. E., Shariati, M., Abbasi, S., Sharifi, E., & Askari, H. R. (2010). The effects of diazinon on pituitary-gonad axis and ovarian histological changes in rats.
Kalender, S., Ogutcu, A., Uzunhisarcikli, M., Açikgoz, F., Durak, D., Ulusoy, Y., & Kalender, Y. (2005). Diazinon-induced hepatotoxicity and protective effect of vitamin E on some biochemical indices and ultrastructural changes. Toxicology, 211(3), 197-206.
Kim, Y. S., Hwang, J. W., Kang, S. H., Kim, E. H., Jeon, Y. J., Jeong, J. H., ... & Park, P. J. (2014). Thymol from Thymus quinquecostatus Celak. protects against tert-butyl hydroperoxide-induced oxidative stress in Chang cells. Journal of natural medicines, 68(1), 154-162.
Mitra, V., & Metcalf, J. (2012). Metabolic functions of the liver. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 13(2), 54-55.
Morowati, M. (1997). Inhalation toxicity studies of thimet (phorate) in male Swiss albino mouse, Mus musculus: I. Hepatotoxicity. Environmental pollution, 96(3), 283-288.
Mosihuzzaman, M., & Choudhary, M. I. (2008). Protocols on safety, efficacy, standardization, and documentation of herbal medicine (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 80(10), 2195-2230.
Najafi, H., Mohamadi Yarijani, Z., Changizi-Ashtiyani, S., Mansouri, K., Modarresi, M., Madani, S. H., & Bastani, B. (2017). Protective effect of Malva sylvestris L. extract in ischemia-reperfusion induced acute kidney and remote liver injury. PloS one, 12(11), e0188270.‏
Osawa, T., & Kato, Y. (2005). Protective role of antioxidative food factors in oxidative stress caused by hyperglycemia. Annals of the New York Academy of Sciences, 1043(1), 440-451.
Ramos, M., Beltrán, A., Peltzer, M., Valente, A.J.M. & del Carmen Garrigós, M. (2014). Release and antioxidant activity of carvacrol and thymol from polypropylene active packaging films. LWT-Food Science and Technology, 58(2), 470-477.
Rebl, A., Verleih, M., Korytář, T., Kühn, C., Wimmers, K., Köllner, B., & Goldammer, T. (2012). Identification of differentially expressed protective genes in liver of two rainbow trout strains. Veterinary Immunology and Immunopathology, 145(1-2), 305-315.
Saulsbury, M. D., Heyliger, S. O., Wang, K., & Johnson, D. J. (2009). Chlorpyrifos induces oxidative stress in oligodendrocyte progenitor cells. Toxicology, 259(1-2), 1-9.
Singh, K.G., Sonia, S., & Konsoor, N. (2018). In-vitro and ex-vivo studies on the antioxidant, anti-inflammatory and antiarthritic properties of Camellia sinensis, Hibiscus rosa sinensis, Matricaria chamomilla, Rosa SP., Zingiber officinale tea extracts. inflammation, 49, 50.‏
Stockham, S.L. and Scott, M. (2008). Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 2nd ed. Blackwell publishing. PP:437-438,649-652,655-659,664665,676-690.
Šutovská, M., Nosáľová, G., Šutovský, J., Fraňová, S., Prisenžňáková, L., & Capek, P. (2009). Possible mechanisms of dose-dependent cough suppressive effect of Althaea officinalis rhamnogalacturonan in guinea pigs test system. International Journal of Biological Macromolecules, 45(1), 27-32.
Sweetman, S.C. (2011). Martindale: The Complete Drug Reference 37th ed. Pharmaceutical Press.
Yarijani, Z.M., Najafi, H., Shackebaei, D., Madani, S.H., Modarresi, M., & Jassemi, S.V. (2019). Amelioration of renal and hepatic function, oxidative stress, inflammation and histopathologic damages by Malva sylvestris extract in gentamicin induced renal toxicity. Biomedicine & Pharmacotherapy, 112, 108635.
Yassa, V.F., Girgis, S.M. & Abumourad, I.M.K. (2011). Potential protective effects of vitamin E on diazinon-induced DNA damage and some haematological and biochemical alterations in rats. Journal of Mediterranean Ecology, 11, 31-39.