نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه الزهرا

2 استاد

چکیده

زعفران(Crocus sativus L.)گیاهی ازتیرهزنبقیانبخش کلاله و بنه آن بخصوص از نظر دارویی و غذایی دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد. امروزه نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی و تاثیر بر گیرنده­های اتیلن در گیاهان در بسیاری از زمینه­ها کاربرد دارد. در ایران به دلیل افزایش سطح خاک­های شور، بررسی عوارض تنش شوری با به کارگیری نانو نقره می­تواند چشم انداز خوبی برای کنترل اثرات تنش شوری بر گیاهان باشد. برای این منظور آزمایشی با استفاده از چهار تیمار شامل: نانو نقره (ppm40)، شوری mM)100  (NaCl، تیمار نانو نقره (ppm40) توام با شوری mM)100 (NaCl، شاهد بدون هر گونه تیمار و کنترل (نمونه اولیه قبل ازکشت) با دو روش آبیاری و غوطه­ور طراحی شد و میزان عناصر فسفر، سدیم و پتاسیم در بنه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، یون فسفر در همه تنش­ها در مقایسه با شاهد وکنترل(نمونه اولیه قبل ازکشت) افزایش یافت که در سطح (P≤0.05) معنی­دار بود. میزان غلظت یون سدیم در روش آبیاری و پتاسیم در روش غوطه­ور در تنش شوری ( mg/gDW 77/0)(mg/gDW 96/9) افزایش اما در تنش شوری همراه با نانو نقره ( mg/gDW67/0)(mg/gDW 61/7) در مقایسه با شاهد (mg/gDW73/0)(mg/gDW08/8) کاهش معنی­داری در سطح (P≤0.05) یافت. در این پژوهش بکارگیری نانو نقره همراه تنش شوری نشان داد که اثرات تنش شوری با تعدیل عناصری از قبیل سدیم و پتاسیم و افزایش فسفر همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition

نویسندگان [English]

  • azadeh karimi.jafari 1
  • monir hosainzaadeh 2

1 Student Al-Zahra University

2 Professor

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is amember of Iridaceae family, that especially its stigma and corm are important in medicine and food. Today, silver nanoparticles with antimicrobial and fungal properties are used in many fields and also effects on ethylene receptors in plants. In Iran, due to increase saline soils, study on reducing the effects of salinity stress by using nanosilver in plants can be a good perspective to control the effects of salinity stress on plants. For this purpose, an experiment was carried out using four treatments: nano silver (40 ppm), salinity (100 mM NaCl), nano silver (40 ppm) whit salinity (100 mM NaCl), control without any treatment and primary corm, with two irrigations and soaking methods were used. The amount of phosphorous, sodium and potassium ions of treated corms were investigated. Results showed that phosphorous ion in compared with control and primary corm increased in all stresses, which was significant at level (P≤0.05).The concentration of sodium in irrigations methods and potassium in soaking methods increased in salt stress (0.77 mg / gDW)(9.9 mg / gDW), but using salinity stress with nano silver (0.67 mg / gDW)(7.61 mg / gDW) showed a significant decrease in the levels of two mentioned ions (P≤0.05) compared with control(0.73 mg / gDW)(8.08 mg / gDW). In this study, the use of nanosilver particles with salt stress showed that the effects of salinity have been influenced and increased phosphorous ion and modified amount of sodium and potassium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural saffron
  • Concentration of ions
  • Nano silver treatment
  • Salinity stress
آرمان آذری ، سید علی محمد مدرس ثانوی ، حسین عسکری ، فائزه قناتی ، امیرمحمد ناجی و بهرام علیزاده (1391) اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه کلزا و شلغم روغنی (Brassica napus and B. rapa)، مجله علوم زراعی ایران جلد چهاردهم، شماره 2 .
کریمی جعفری، آزاده، حسین زاده نمین، منیر (1395) اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه­ور. دوره بیست و نهم، شماره 3، صفحه 159 الی 174.
مظلومی،  فرهاد و رونقی، عبدالمجید (1391) اثر شوری و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم اسفناج. علوم و فنون کشت­های گلخانه ای، سال سوم، شماره نهم.
مؤمن پور، علی، بخشی، داود، ایمانی، علی و رضایی، حامد (1393)  اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم­های بادام ‘شاهرود 12 ،’ ‘تونو’ و ژنوتیپ ’ 16 - 1 ‘ پیوندشده روی پایۀ GF677. به زراعی کشاورزی.17(1) : 197-216
Acosta-Motos, Jose Ramón, Ortuño, Maria Fernanda, Bernal-Vicente,  Agustina, Diaz-Vivancos, Pedro, Sanchez-Blanco, Maria Jesus and Hernandez, Jose Antonio (2017).  Plant Responses to Salt Stress: Adaptive Mechanisms. Agronomy, 7: 18.
Diédhiou Calliste Jérémie (2006). Mechanisms of Salt Tolerance: Sodium, Chloride and Potassium Homeostasis in two Rice Lines with Different Tolerance to Salinity Stress. Thesis Submitted to obtain Dr. rer. nat. at the Faculty of Biology University of Bielefeld, Bielefeld, Germany, 132 Pp.
Estefan, G., Sommer, R. and Ryan, J. (2013). Methods of Soil, Plant, and Water Analysis: A manual for the West Asia and North Africa region George. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), 243 Pp, Beirut.
Eslami M., Bayat M., Mozaffari Nejad A., Sabokbar A., Anvar A. (2016). Effect of polymer/nanosilver composite packaging on long-term microbiological status of Iranian saffron (Crocus sativus L.). Saudi Journal of Biological Sciences 23: 341–347.
Ghavam, Mansureh (2018). Effect of Silver Nanoparticles on Seed Germination and Seedling Growth in Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak under Salinity Stress. Journal of Rangeland Science, 8(1): 93-100.
Hanson, WC. (1950). The photometric determination of phosphorus in fertilizers using the phosphovanado‐molybdate complex. Journal of the Science of Food and Agriculture,  1(6): 172–173.
Horie, Tomoaki, Hauser, Felix and Schroeder Julian I. (2010). HKT transporter-mediated salinity resistance mechanisms in Arabidopsis and monocot crop plants. Trends Plant Science, 14(12): 660–668.
Kan, M.H. and Panda S.K. (2008). Alterations in root lipid peroxidation and antioxidative responses in two rice cultivars under NaCl-salinity stress. Acta Physiol Plant, 30: 81–89.
Krishnaraj C, Jagan EG, Ramachandran R, Abirami SM, Mohan N, Kalaichelvan PT (2012). Effect of biologically synthesized silver nanoparticles on Bacopa monnieri (Linn.) Wettst. Plant growth metabolism. Process Biochem, 47(4): 51–658.
Mohamed, Abdel Kareem S.H., Qayyum, Muhammad Farooq, Abdel-Hadi, Ahmed Mustafa, Rehman, Rabia Abdur, Ali, Shafaqat and Rizwan, Muhammad (2017). Interactive effect of salinity and silver nanoparticles on photosynthetic and biochemical parameters of wheat. Archives of Agronomy and Soil Science. 21-40.
Naghizadeh, Mahdi, Gholami Shabestari, Mahmood and Shamsaddin Saied, Mohadeseh (2014). The study of some physiological responses of three Iranian saffron (Crocus sativus L.) landraces to salinity stress Saffron. Agronomy & Technology, 2(3): 127-136.
Negrao, S., Schmockel S. M. and Tester, M. (2017). Evaluating physiological responses of plants to salinity stress. Annals of Botany, 119: 1–11.
Nejatzadeh-Barandozi, F., Darvishzadeh, F., Aminkhani, A. (2014). Effect of nano silver and silver nitrate on seed yield of (Ocimum basilicum L.). Organic and Medicinal Chemistry Letters, 4:11.
Pallavi, Mehta, C. M., Srivastava, R., Arora, S., Sharma, A. K. (2016). Impact assessment of silver nanoparticles on plant growth and soil bacterial diversity. 3 Biotech, 6(254): 1-10.
Rajaei, S.M., Niknam, V., Seyedi, S.M., Ebrahimzadeh, H. and Razavi, K. (2009). Contractile roots are the most sensitive organ in Crocus sativus to salt stress. Biology Plantarum 53 (3): 523-529.
Reddy, K.J., Madhava Rao, K.V., Raghavendra, A.S. (2006). Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants. Springer, pp 187-217.
Rezvani, N., Sorooshzadeh, A., Farhadi, N. (2012). Effect of Nano-Silver on Growth of Saffron in Flooding Stress. World Academy of Science Engineering and Technology, 6(1): 11-16.
Richards, L. A. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soil. Agriculture hand book, United States department of agriculture, 160 Pp. Washington.
Salama H.,(2012). Effects of silver nanoparticles in some crop plants, Common bean (Phaseolus vulgaris L.) and corn (Zea mays L.). International Research Journal of Biotechnology, 3(10): 190-197.
Savithramma N, Ankanna S, Bhumi G (2012). Effect of nanoparticles on seed germination and seedling growth of Boswellia ovalifoliolata an endemic and endangered medicinal tree taxon. Nano Vision, 2:61–68.
Seif Sahandi M., Sorooshzadeh, A., Rezazadeh, H. S. and Naghdibadi H. A (2011). Effect of nano silver and silver nitrate on seed yield of borage. Journal of Medicinal Plants Research, 5(5): 706-710.
Sharma P, Bhatt D, Zaidi MG, Saradhi PP, Khanna PK, Arora S (2012). Silver nanoparticlemediated enhancement in growth and antioxidant status of Brassica juncea. Appl Biochem Biotechnol, 167: 2225–2233.
Sharma, Tripti, Dreyer, Ingo and Riedelsberger, Janin (2013). The role of K+ channels in uptake and redistribution of potassium in the model plant Arabidopsis thaliana. Front Plant Science, 4: 224.
Siddiqui M., Al-Whaibi M., Firoz M. and Al-Khaishany M., (2015). Role of Nanoparticles in Plants. Springer International Publishing Switzerland, Nanotechnology and Plant Sciences, 19-35.
Sillen WM, Thijs S, Abbamondi GR, Janssen J, Weyens N, White JC, Vangronsveld J (2015). Effects of silver nanoparticles on soil microorganisms and maize biomass are linked in the rhizosphere. Soil Biol Biochem, 91: 14–22
Sorooshzadeh, Ali, Hazrati, Saeid, Oraki, Hussein, Govahi, Mostafa, Ramazani, Ahmad (2012).  Foliar application of nano-silver influence growth of saffron under flooding stress. NANOCON, the International Conference on Nanotechnology. Brno, Czech Republic, 1-4.
Talei, Daryush, Kadir, Mihdzar Abdul, Yusop, Mohd Khanif, Valdiani, Alireza and Abdullah, Mohd Puad (2012). Salinity effects on macro and micronutrients uptake in medicinal plant King of Bitters (Andrographis paniculata Nees.). POJ, 5(3): 271-278.
Villiers, c., (2007). The effect of Phosphorus on the growth, plant mineral content and essential oil composition of Buchu (Agathosma betulina).Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of agricultural science at stellenbosch university. Study leader: prof. G.A. Agenbag. Co-study leader: Dr. P. Langenhoven, 108 Pp.
Winkelmann, K. and Palmer, A. (2015) Phytotoxicity of Silver Nitrate and Silver Nanoparticles on Elodea canadensis Leonard Bernas. Engineering & science student design showcase at Florida Institute of Technology.
Yarami, N., Sepaskhah, A.R. (2016) Effect of irrigation water salinity, manure application and planting method on soil ions variation and ions uptake by saffron (Crocus sativus L.). International Journal of Plant Production 10 (2): 197-219.
Zhu, J. K. (2001) Plant salt tolerance. TRENDS in Plant Science 6(2): 66-71.