نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 هیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 مربی، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

رنگ قرمز گوشت بعضی از آزاد ماهیان به دلیل وجود رنگدانه محلول در چربی از گروه کاروتنوئیدها می باشد. به همین منظور اثر رنگدانه‌های آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و فلفل دلمه ای نارنجی بر روند رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی روی ۳۰۰ عدد ماهی و در ۱۰ تیمار با سه تکرار انجام شد. جیره های غذایی به ترتیب شامل ppt۳۵، ۴۰، ۴۵ (آستاگزانتین)، ppt۳۳، ۴۴، ۵۵ (فلفل دلمه ای قرمز) و)، ppt۳۳، ۴۴، ۵۵ (فلفل دلمه ای نارنجی) بودند. در طول دوره ماهیان زیست سنجی شدند و در سه مرحله از ماهیان خونگیری بعمل آمد و گوشت آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ماهیان تیمار ppt۴۵ آستاگزانتین دارای بیشترین تغییر رنگ در گوشت بودند. براساس نتایج به دست آمده بیشترین وزن نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، سرعت رشد روزانه بدن، ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی مربوط به تیمار ppt۵۵ فلفل دلمه­ای قرمز بود(p <0.05). کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار ppt۵۵ فلفل دلمه­ای قرمز و بیشترین مقدار مربوط به گروه شاهد بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند (p <0.05).بیشترین مقادیر گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل و لنفوسیت نیز مربوط به تیمار ppt۴۵ آستاگزانتین بوده که اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت(p <0.05). همچنین نتایج بررسی فاکتورهای ایمنی نشان داد که بیشترین مقدار لیزوزیم و ایمنوگلوبولین کل در تیمار ppt۵۵ فلفل دلمه­ای نارنجی و بیشترین IgMدر تیمار ppt۵۵ فلفل دلمه‌ای قرمز مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشت(p <0.05).لذا می‌توان نتیجه گرفت که منابع گیاهی باعث افزایش رشد و مقاومت سیستم ایمنی ماهیان شدند و با توجه به صرفه اقتصادی و اثرات مفید ذکر شده، می‌توانند جایگزین رنگدانه‌های مصنوعی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • Mohamad KasAlipour 1
  • Hossein khara 2
  • Ali Sadeghpour 3

1 M.Sc. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University

3 Coach, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

چکیده [English]

This study does on 300 fish and 10 treatments with 3 replications. Foods consists of 35, 40, 45 ppt (Astaxanthin), 33, 44, 55 ppt (red pepper) and), 33, 44, 55 ppt (orange pepper), respectively. During the period, the fish were biometried, the fish were bled and their meat was evaluated. 45 ppt astaxanthin treatment had the most change in the color of the meat. Based on the results obtained, the most final weight of body (365.6 ± 6.57), %BWI (83.07 ± 2.45), obesity rates (0.56 ± 0.04), GR (2.77 ± 0.08), SGR (1.01 ± 0.02) and survival rate (99.89 ) belonged to 55 ppt red pepper treatment (p < 0.05). The lowest and the most amount of FCR belonged to 55 ppt red pepper treatment (2.76 ± 0.09) and control group and the differences were significant (p < 0.05). The most number of red blood cells (1988333.3 ± 7637.6), number of white blood cells (17500 ± 500), hemoglobin (25.83 ± 0.45), hematocrit (85.47 , neutrophil (75.5 ) and lymphocyte (201.7 ) belonged to 45 ppt astaxanthin treatment and had significantly different with control group (p < 0.05). The results of immunology factors showed that there are the most amount of lysozyme (170 ) and total immunoglobulin (154.67 ± 0.58) in 55 ppt orange pepper treatment and the most amount of IgM (76.87 ± 0.81) in 55 ppt red pepper treatment and had significantly different with control group (p < 0.05). Therefore it can be concluded that plant sources increased growth and resistance of the immune system in fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea salmon
  • astaxanthin
  • red pepper
  • orange pepper
امانی نژاد، پ.، عمادی، ح.، امتیاز جو، م. و حسین زاده صحافی، ه. (1388) بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات شاخص های ایمنی (کمپلمان و پراکسیداز) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی و پژوهشی بیولوژی دریا: 21-3.
بازیار لاکه، ا.م.، احمدی، م.ر. و مجازی امیری، ب. (1384) بررسی تاثیر آستاگزانتین جیره غذایی بر ذخیره آستاگزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله منابع طبیعی ایران ۱: 123-113.
زمان پور، م.،دارمی پوران، م.ر. و ایزدی، غ.ح. (1384) بررسی مناسب ترین روش برای تکثیر و پرورش گاماروس به عنوان غذای زنده در تغذیه ماهی. موسسه تحقیقات شیلات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس: 7-1.
ستاری، م. (1381) ماهی شناسی (1)، تشریح و فیزیولوژی، انتشارات نقش مهر با همکاری دانشگاه گیلان، صفحه659.
شاهسونی، د.، مهری، م. و تقوایی مقدم، ا. (1386) تعیین مقادیر برخی از سرم خون فیل ماهی خاویاری. مجله تحقیقات دامپزشکی 3: 129-121.
صیاد بورانی، م.، مقصودیه کهن، ح.، صیاد بورانی، م.، زحمتکش کومله، ع.، ولی پور، ع.، دقیق روحی، ج. و عموزاده عمرانی، م. (1391) بررسی امکان پرورش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در تراکم های مختلف با استفاده از آب دریای خزر. مجله  توسعه آبزی پروری 2: 55-47.
عامری مهابادی، م. (1378) روش های آزمایشگاهی هماتولوژی دامپزشکی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 126 صفحه.
علیزاده، م. (1390) تاثیر کاربرد آستاگزانتین سنتتیک و طبیعی بر سلامت و بهداشت مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مؤسسه تحقیقات شیلات ایران - ایستگاه تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق، 76 صفحه.
غیاثوند، ز. و شاپوری، م. (1388) تاثیر رنگدانه های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آن ها بر ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus sp.). مجله بیولوژی دریا: 85-78.
قبادی، ش. و خدابخش، ا. (1392) اثر رنگدانه گیاهی لوتئین بر فاکتورهای رشد، تغذیه، بقا و رنگ پذیری گوشت ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). مجله علمی-پژوهشی زیست شناسی دریا 18: 70-61.
مبلی، م. و پیراسته، ب. (1373) تولید سبزی. دانشگاه صنعتی اصفهان، 877 صفحه.
ملایی، ز. و زرین فر، م. (1384) بررسی اثرات آستاگزانتین برروی رشد و کیفیت ظاهری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. لاهیجان.
مهرابی، ی. (1378) مطالعه مقدماتی اثر بیهوشی گل درخت میخک روی ماهی قزل آلای رنگین کمان. فصلنامه پژوهش و سازندگی: 162-160.
وثوقی، غ. و مستجیر، ب. (1379) ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران، ص 138–137.
Amar, E.C., Kiron, V., Satoh, S., Okamoto, N. and Watanabe, T. (2000) Effects of dietary b-carotene on the immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fisheries Sciences 66: 1068-1075.
Amar, E.C., Kiron, V., Satoh, S. and Watanabe, T. (2001) Influence of various dietary synthetic carotenoids on bio-defence mechanism in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research 32: 162-173.
Ando, S., Osada, K., Hatano, M., and Saneyoshi, M. (1992) Metabolism of astaxanthin in muscle and ovary from brook trout (Salvelius fontinalis). Comparative Biochemistry and physiology 96: 355-359.
Asadi, F., Halajian, A., Pourkabir, M., Asadian, P. and Jadidizadeh, F. (2006) Serum biochemical parameters of Huso huso. Comparative Clinical Pathology 15: 245-248.
Bahre kazemi, M., Soltani, M., Matinfar, A. and Abtahi, B. (2011) Biochemical and histological studies of over-ripened oocyte in the Caspian brown trout (Salmo trutta caspius), Iranian journal of fisheries sciences: 33-48.
Bjerkeng, B., Storebakken, T. and Liaaen-Jensen, S. (2000) Response to carotenoids by rainbow trout in the sca: resporption and metabolism of dictary astaxanthin and canthaxanthin. Aquaculture 91: 153-162.
Boonyaratpalin, M., Thongrod, S., Supamattaya, K., Britton, G. and Schlipalius, L.E. (2001) Effects of β- carotene source, Dunaliella salina, and astaxanthin on pigmentation, growth, survival and health of Penaeus monodon. Aquaculture Research 32: 182-190.
Buyukcapar, H.M., Yanar, M. and Yanar, Y. (2007) Pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mikiss) with carotenoids from marigold flower (Tagetes eracta) and red pepper (Capsicum annuum). Turkish Joumal of Veterinary and Animal Sciences 31(1): 7-12.
Chatzifotis, S., Pavlidis, M., Donate Jimeno, C., Vardanis, P. and Divanach, P. (2004) The effect of carotenoid sources on skin coloration of red Porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture Europe Conference, Biotechnology for Quality, Barcelona, Spain.
Christiansen, R., Glette, J., Lie, O., Torrissen, O.J. and Waagbo, R. (1995) Antioxidant status and immunity in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed semipurified diets with and without astaxanthin supplementation. Journal of Fish Diseases 18: 317–328.
Ellis, A.E. (1977) The Leucocytes of fish: A review fish biology magazine.
Erdem, M.E., Yesilayer, N. and Kaba, N. (2009) Effects of Organic and Synthetic Carotenoids on the Sensory Quality and Chemical Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of animal and veterinary advances 8(1): 33-38.
Gocer, M., Yanar, M., Kumlu, M. and Yanar, Y. (2006) The effects of red pepper, Marigold flower, and Synthetic Astaxanehin on pigmentation, growth, and proximate composition of Penaeus semisulcatus. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 30: 359-365.
Gupta, S.K., Jha, A.K., Pal, A.K. and Venkateshwarlu, G. (2007) Use of natural carotenoids for pigmentation in fishes. Natural product Radiance 6(1): 46-49.
Habibi, E., Kalbassi, M.R., Hosseini, S.J. and Qasemi, S.A. (2013) Feasibility of Identification of Fall and Spring Migrating Caspian trout (Salmo trutta caspius) by Using AFLP Molecular Marker. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 241-248.
Hajirezaee, S., Mojazi Amiri, B. and Mirvaghefi, A.R. (2010) Relationships Between the Chemical Properties of Seminal Fluid and the Sperm Motility Characteristics of Caspian Brown Trout, Salmo Trutta Caspius (A Critically Endangered Salmonid Fish). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology 5(1): 27-31.
Harpaz, S., Rise, M., Arad, S. and Gur, N. (1998) The effect of three carotenoid sources on growth and pigmentation of juvenile freshwater crayfish Cherax quadricarinatus. Aquaculture Nutrition 4: 201-208.
Hung, S.S.O., Lutes, P.B. and Storebakken, T. (1989) Growth and feed efficiency of whitesturgeon (Acipenser transmontanus) sub yearling at different feeding rates. Aquaculture 80: 147-153.
Klontz, G.W. (1994) Fish Hematology. Pages 121–132 in Stolen JS, Fletcher TC, Rowley AF, Kelikoff TC, Kaattari SL and Smith SA, ed. Techniques in Fish Immunology: SOS Publications.
Krayushkkina, L.S., Panov, A.A., Gerasimov, A.A. and Potts, W.T.W. (1999) Changes in Sodium, Calcium and Magnesium Ion Concentrations in Sturgeon (Huso huso) Urine and in Kidney Morphology. Journal of Comparative Physiology 165: 527-533.
Marian, M.P. (2004) Growth and immune response of juvenile greasy groupers (Epinephelus tauvina) fed with herbal antibacterial active principle supplemented diets against Vibrio harveyi infections. Aquaculture 237: 9-20.
Martine, J.F., Gudina, E. and Barredo, J.L. (2008) Conversion of β-carotene into astaxanthin: Two separate enzymes or abifunctional by droxylase-ketolase protein. BioMed Central: 1-10.
Mehrabi, Y., Saad, C.R.B. and Alimon, A. (2008) The effects of plant pigments on the growth and survival on rainbow trout fry until fingerling stage. Ulusal Alabalık Sempozyumu: 24-30.
Nakano, T., Tosa, M. and Takeuchi, M. (1995) Improvement of biochemical features in fish health by red yeast and synthetic astaxanthin. Journal of Agriculture and Food Chemistry 43: 1570-1573.
Parry, G. (1958) Size and osmoregulation in salmonid fishes. Nature 181: 1218-1219.
Patriche, T., Patriche, N., Bocioc, E. and Coada, M.T. (2011) Serum biochemical parameters of farmed carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation – International Journal of the Bioflux Society 4: 137-140.
Radu, D., Oprea, L., Bucur, C., Costache, M. and Oprea, D. (2009) Characteristics of haematological parameters for carp culture and Koi (Cyprinus carpio Linneaus, 1758) reared in an intensive system. Jour­nal of Animal Science and Biotechnology 66: 1-2.
Rehulka, J. (2000) Influence of astaxanthin on growth rate, condition and some blood indices of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 190: 27-47.
Ronyai, A., peteri, A. and Radics, F. (1990) Cross breeding of starlet and lena river sturgeon. Aquaculture 6: 13-18.
Segner, H., Arend, P., Von Poeppinghaussen, K. and Schmidt, H. (1989) The effect of feeding astaxanthin to Oreochromis niloticus and Colisa labiosa on the historic of the liver. Aquaculture 79: 381-390.
Sigurgisladottir, S., Torrissen, O., Lie, Q., Thomassen, M. and Hafsteinsson, H. (1997) Salmon quality: methods to determine the quality parameters. Reviews in Fisheries Science 5: 233-52.
Siwicki, A.K. and Anderson, D.P. (1993) Nonspecific defence mechanisms assay in fish. II. Potential killing activity of neutrophils and macrophages, lysozyme activity in serum and organs and total immunoglobulin (T- Ig) levels in serum. Fish Diseases Diagnosis and Prevention’s Methods. FAO-Project GCP/INT/526/JPN, IFI Olsztyn: 105-112.
Supamattaya, K., Kiriratnikom, S., Boonyaratpalin, M. and Borowitzka, L. (2005) Effect of Dunaliella extract on growth performance, health condition, immune response and disease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture 248: 207-216.
Tacon, A.G.J. (1991) Speculative review of possible carotenoid function in fish. Progressive Fish-Culturist 43: 205-208.
Talebi, M., Khara, H., Zoriehzahra, J., Ghobadi, Sh., Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E. (2011) The Effects of Lutein on Growth and Blood Factors of Rainbow Trout. International Conference on Chemical, Ecology and Environmental Sciences, 17-18 December, Pattaya, Thailand.
Talebi, M., Khara, H., Zoriehzahra, J., Ghobadi, Sh., Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E. (2013) Study on Effect of Red Bell Pepper on Growth, Pigmentation and Blood Factors of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Zoology 8 (1): 17-23.
Tavares-Dias, M. and Moraes, F.R. (2007). Hematological and bio­chemical reference intervals for farmed Channel catfish. Journal of Fish Biology 71: 383-388.
Tavares-Dias, M. and Moraes, F.R. (2010) Biochemical parameters for Piaractus mesopotamicus, Colossoma macropomum (Characidae) and hybrid Tambacu (P. mesopotamicus × C. macropomum). Ciência Animal Brasileira Goiânia 11(2): 363-368.
Torrecillas, S., Makol, A., Caballero, M.J., Montero, D., Gines, R., Sweetman, J. and Izquierdo, M.S. (2011) Improved feed utilization, intestinal mucus production and immune parameters in sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan oligosaccharides (MOS). Aquaculture Nutrition 17(2): 223-233.
Torrissen, O.J., Hardy, R.W., Shearer, K.D., Scott, T.M. and Stone, F.E. (1996) Effect of Dietray Lipid on Apparent Digestibility Coefficients for Canthaxanthin in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 88: 351-362.
Wozniake, M. (1996) The Role of Carotenoids in Fish. Protectio Aquarum ET Piscatoria 22: 65-75.