نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیارگروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

قورباغه مردابی (pelophylax ridibundus) تنها گونه از جنس Pelophylax است کهتقریبا درهمه نواحی ایران پراکنش دارد. مطالعه حاضر در 3 ایستگاه تالابی شهرستان الشتر در استان لرستان و با هدف مطالعه ریخت شناسی، ریخت سنجی  ویژگی های تولید ‌مثلی، کاریولوژی و مطالعه بافتی پوست  انجام شد و تعداد 160 نمونه مورد بررسی قرار گرفت . در مجموع 3 ریخت در سطح تالاب‌های مورد بررسی شناسایی گردید . در بخش تحلیل صفات کمی ، دو جنس از نظر وزن و قطر ران تفاوت معنی داری نداشتند در حالیکه در صفت طول کل متفاوت بودند . بیشترین شاخص تولید مثلی در هر دو جنس در فصل بهار اندازه گیری شد بعلاوه وزن حداکثر رسیدگی برای نرها به میزان 12/64 و برای ماده ها 9/83 گرم محاسبه گردید . عدد کروموزومی گونه در مناطق مورد مطالعه 26 2n= بود بعلاوه کروموزومهای هترومورف جنسی مشاهده گردید . ساختار پوست در تمامی ایستگاهها مشابه و شامل دو لایه اپیدرم و درم بود ، در لایه اسفنجی درم در هر دو جنس غدد موکوسی و گرانولار مشاهده گردید و پوست سطح شکمی به علت نازکتر بودن رشته های کلاژنی از پوست سطح پشتی متمایز بود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biosystematic study of marsh Frog (Pelophylax ridibundus) (Pallas, 1771) In wetland habitats of Aleshtar (Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Ashraf Jazayeri 1
  • Forogh Papahn 2
  • Asma Hatami 3

1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Pelophylax ridibundus is the only species of Pelophylax, distributed in almost all parts of Iran. The present study was carried out in 3 wetland stations of Aleshtar ( Lorestan province) with the aim of studying morphology, morphometric , characteristics of reproductive, karyology and histology of skin, 160 samples were studied. A total of 3 morph were identified. In the analysis of traits, the two sexes did not differ significantly in terms of weight and thigh diameter, while they differed in total length traits. The highest reproductive index was measured in both sexes in spring. In addition the maximal weight for males was 64.12 gr and for females it was 92.9 gr. The chromosomal number of the species was 2n= 26 in the studied regions, in addition to the sex heteromorphy chromosomes. The structure of the skin at all stations was similar and consisted of two layers of epidermis and dermal, in the dermal sponge layer in both sexes, the mucus and granular glands were observed, and the abdominal skin was distinguished by the thinning of collagen fibers from the dorsal skin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Biosystematics
  • Anura
  • marsh Frog
  • wetland
  • Lorestan
ابراهیم‌ نژاد، م. (1385) زیست شناسی مهره‌داران. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوم. صقحه 173
ایافت، ا.، دیویس، ج.، کلاریج، گ ( 1389 ) فواید تالابها. انتشارات دایره سبز. چاپ دوم. صفحات 90و91
بلوچ ، م .،کمی ، ح ( 1385 ) دوزیستان ایران. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 153 و 155
پاپهن،ف.،اسمعیلیان،ا.، دژمان،م( 1395 )بررسی مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه‌مردابی Pelophylax ridibundus Pallas,1771)، در شهر اهواز (منطقه گرم) و مقایسه آن با شهر شهرکرد (منطقه سرد). فصلنامه علمی پژوهشی محیط‌زیست جانوری. سال هشتم. شماره 3
پناهی،ا.،جوادیان،ب .، غلامزاده، م .، کیانی ، م (1391) زمین گردشگری شهرستان الشتر (شمال لرستان) . اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
درویش،ج . ( 1389 ) جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل . ویرایش جدید. مایر . ا ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد . صفحات 329 و 334
محمودی،ش.، سرهنگ زاده، ج.، شیخی ئیلانلویی،ص.،نجفی جویباری،ع(1392) بررسی غنای گونه ای خزندگان و دوزیستان منطقه حفاظت شده اشترانکوه. کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست.لرستان . خرم آباد
میرزاجانی، ع .، صیاد ،ر.، حیدری، ع (1383) بررسی تغذیه لارو و بالغین قورباغه Rana ridibundaو تولید مثل آن در تالاب انزلی. مجله زیست شناسی ایران. شماره 2
مولوی،ف.،پاشایی راد، ش.، کمی، ح. ق .، یزدان پناهی،م (1392) مطالعه فونستیکی قورباغه ها در ایران. مجله علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی. شماره دوم. صفحات 22-17
مینایی،ح .، بهروزی راد، ب (1392) معرفی تنوع فون (خزندگان، دوزستان و ماهی ها) در منطقه کوه خان کماندار استان لرستان. کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس . لرستان . خرم آباد
نجیب زاده،م.، درویش،ج.،کمی،ح.،قاسم زاده،ف(1393 ) مقایسه زیستگاه، رفتار جفت گیری و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم قورباغه مردابی Rana، قورباغه درختیHyla savignyi و وزغ سبز Bufo variabilisدر استان لرستان. مجله پژوهشی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27. شماره 2 .
Al- Shehri,A. H., Al-Saleh, A. A. (2005). Karyotype of Amphibian in Saudi Arabia the karyotype of Rana ridibunda. Journal of biological sciences. 5(3): 335-338
Azevedo,R.A.,DeJesus Santana, A.S.,DeBrito-Gitirana,L.(2006).Dermal collagen organization in Bufo ictericus and in Rana catesbeiana integument (Anuran, Amphibian) under the evaluation of laser confocal microscopy.Journal of Micron. 37(3):223-228
Harley,C.D.,Pankey,M.S.,Wares,J.P.,Grosberg,R.K.,Wonham,M.J.(2006).Color olymorphism and genetic structure in the sea star Pisaster ochraceus. The Biological Bulletin. 211(3): 248-262
Hoffman, E.A., Blouin, M. S. (2000). A review of color and pattern polymorphisms in anurans. Biological Journal of the Linnaean Society. 70(4)
Ishchenko, V.G. (2014). Ecological mechanisms determining stability of color polymorphism in the population of more frogs, Rana arvalis Nilss. Russian Journal of Herpetology. 1(2): 117-120
Jazayeri,A.,Papan,F.,Ismaili, A.( 2012). Karyological Study of Marsh Frogs (Rana Ridibunda). Life Science  Journal:3(9): 864-866
Lind, M., Johansson, F. (2007). The degree of adaptive phenotypic plasticity is correlated with the spatial environmental heterogeneity experienced by island populations of Rana temporaria. Journal of evolutionary biology. 20(4):128-97
Lukanov,SP.,Tzankov,N.D., Simeonovska-Nikolova,D.M(2014).Effects of Environmental Factors on Mating Call Characteristics of the Marsh Frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)(Amphibia: Ranidae) in Bulgaria.Journal of ActazoologicaBulgarica:66(2):209-16
Morrison,C.,Hero,J.M(2003).Geographic variation in life‐history characteristics of amphibians: a review. Journal of Animal Ecology:72(2):270-9
Mohammadi, Z., Khajeh, A., Ghorbani, F., Kami, H. G (2015). A Biosystematic study of new records of the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)(Amphibian: Ranidae) from the southeast of Iran, Journal of Asia- Pacific Biodiversity.8(2): 178-182
Pesarakloo,A.,Rastegar-Pouyani,E.,Rastegar-Pouyani,N.,Kami,H.,Najibzadeh,M., Khosravani A, (2017), The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranidae) using sequences of the mitochondrial genome, Mitochondrial DNA Part A, 28(3):392-8
Pesarakloo,A.,Rastegar-pouyani,N.,Rastegar-pouyani,E.,Najibzae,M.,Gharzi,A., Shayestefar, A(2015).Interactive effects of temperature and food availability on the Marsh Frog (Pelophylax ridibundus) tadpoles in Western Iran. Asian Journal of Conservation Biology. 4(2): 130-135
Shaffer, H.B., Gidis, M., McCartney-Melstad, E., Neal, K.M., Oyamaguchi ,H.M., Tellez, M (2015).Conservation genetics and genomics of amphibians and reptiles.Journal of Animal Biosciences: 3(ch_1):113-38
Tennessen, J.B., Parks, S.E., Langkilde ,T(2014). Traffic noise causes physiological stress and impairs breeding migration behaviour in frogs.Journal of Conservation physiology:2(1):cou032.
Tsuji, H (2004). Reproductive ecology and mating success of male Limnonectes kuhlii. A fanged frog from Taiwan. Herpetological, 60(2):155-67