نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 کارشناس گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

بادام زمینی(Arachis hypogaea) یکی از مهمترین دانه­های روغنی خوراکی تیره بقولات در دنیا است که درک تنوع ژنتیکی بین ارقام آن، در انتخاب نوع رقم و انتقال ژن­های مفید بین آن­ها بسیار ارزشمند است. به منظور بررسی روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ارقام بادام زمینی، 10 رقم آن در یک مزرعه­ تحقیقاتی در لشت­نشاء (گیلان) در سال زراعی 1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت دیم با سه تکرار کاشته شد. پس از برداشت بذور ارقام بادام زمینی، پروتئین محلول به روش برادفورد و الکتروفورز پروتئین­های بذر به روش SDS-PAGE انجام شد. در بررسی پروتئین محلول، رقم محلی گیلان (گلی) به تنهایی در گروه A قرار گرفت و در خوشه ­بندی گروه خود نسبت به سایر ارقام فاصله داشت. آنالیز باندهای پروتئینی با نرم افزار Total lab حضور 17 باند اصلی و قابل رویت را بر روی ژل عمودی نشان داد. بیشترین سطح بیان پروتئین در باند شماره 11 با وزن مولکولی تقریبی 26 کیلو دالتون مشاهده شد که در تمام رقم ­ها بیان شد. تجزیه خوشه­ای باندهای پروتئینی به روش Ward و برش آن در 50% تشابه، رقم­ها را در 4 گروه تقسیم کرد. رقم­­های 6، 7، 8، 9 و 10 در گروه اول، رقم­های 3، 4 و 5 در گروه دوم و رقم­های 1 و 2 به طور جداگانه در گروه­های سوم و چهارم قرار گرفتند. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که تنوع کافی در مورد پروتئین­های ذخیره­ای دانه در میان ارقام بادام زمینی مورد مطالعه وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of seed storage protein marker for identification of some Groundnut (Arachis hypogaea L.) cultivars

نویسنده [English]

  • Masomeh Jamal Omidi 1

چکیده [English]

Peanut (Arachis hypogaea) is one of the most important edible oil grains of legume in the world, that understanding the genetic variation among its varieties in choosing the variation and transferring the useful genes is valuable.To study the genetic relationships and diversity of peanut varieties, 10 varieties of peanuts were planted in a research farm in Lasht-Nesha (Guilan) in a randomized complete block design with three replications in 2016. After harvesting the seeds peanut varieties, soluble protein was performed by the Bradford method and SDS-PAGE electrophoresis of seed proteins. In survey of the soluble protein, a local variety of Guilan (Goli) was in group A alone Separately, than the other varieties. Analysis of protein bands with Total lab software showed 17 bands visible on the vertical gel. The highest level of expression of protein was band 11 with a molecular weight of 26 kDa were observed in all genotypes. Cluster analysis of protein bands by Ward method and cut it in 50% similarity, divided genotypes in four groups. Genotypes 6, 7, 8, 9 and 10 in the first group, genotypes 3, 4 and 5 in the second group and genotypes 1 and 2 were separately in groups third and fourth. In general, the results showed that enough diversity in the seed proteins was observed among peanut varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrophoresis
  • genetic diversity
  • peanuts
  • Protein
راسخ، ح.، صفرزاده ویشکایی، م. ن. و  اصغری، ج. (1385) واکنش عملکرد و صفات کیفی بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) به تراکم بوته و آرایش کاشت در گیلان، مجله علوم کشاورزی 2: 395-387.
رضوی زاده، ر. و احسانپور، ع. ا. (1391)  کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی هفت رقم سویا (Glycine max)، مجله سلول و بافت 3: 326-319.
 Abde Mishani, S., and Shahnejate Boushehri, A. A. (1997) Supplementary of plant breeding. Tehran University Press, Tehran, Iran.
Alege, G. O., Abu Ngozi, E., and Sunday, C. E. (2014). Seed storage protein electrophoresis of some members of the family fabaceae. African Journal of Biotechnology 13: 3730-3735.
Al- Saghir, M. G. and Abdel- Salam, A. S. (2015) Genetic Diversity of Peanut (Arachis hypogea L.) Cultivars as Revealed by RAPD Markers. American Journal of Plant Sciences 6: 2303-2308.
Bonato, A.V., CalvoII, E.S., Geraldi, I.O. and Arias, A.A. (2006) Genetic similarity among soybean (Glycine max (L.) Merrill) cultivars released in Brazil using AFLP markers. Genetics and Molecular Biology 29: 692-704.
Bushehri, S. A. A., abd-Mishani, C., Yazdi- Samadi, B., Sayed- Tabatabaei, B. E. (2000) Variety specific electrophoretic profiles of soybean cultivars. Iranian Journal Agriculture Science 31: 55-61.
Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram of protein utilizing of protein– day binding. Analytical Biochemistry 72: 248–254.
Dvoracek, V., Curn, V. and Moudry, J. (2003) Suitability of oat-seed storage-protein markers for identification of cultivars in grain and flour samples. Plant, Soil Environment 49: 486-491.
Ehsanpour, A. A., Shojaie, B. and Roatami, F. (2010) Characterization of seed storage protein patterns of four Iranian Pistachios using SDS-PAGE. Natural Science 2: 737-740.
Iqbal, S.H., Ghafoor, A. and Ayub, N. (2005) Relationship between SDS-PAGE markers and Ascochyta blight in chickpea. Pakistan Journal of Botany 37: 87-96.
Javaid, A., Ghafoor, A. and Anwar, R. (2004) Seed storage protein electrophoresis in groundnut for evaluating genetic diversity. Pakistan Journal of Botany 36: 25-29.
Krishna, G., Singh, B. K., Kim, E. K., Mrya, V.K. and Ramteke, P.W. (2015) Progress in genetic engineering of peanut (Arachis hypogaea L.). Plant Biotechnology Journal 13:147-162.
Magni, C., Scarafoni, A., Herndl, A. and Sessa, F. (2007) Combined 2D electrophoretic approaches for the study of white lupin mature seed storage proteome. Phytochem 68: 997-1007.
Nematollahi, A. KH., Golein, B., Vadati, K. (2013) Analysis of genetic diversity in Citrus (citrus spp.) species using SSR markers. Journal of Plant Physiology and Breeding 3: 41-49.
Rostami, F., Ehsanpour, A. A. (2009) Application of silver thiosulfate (STS) on silver accumulation and protein pattern of potato (Solanum tuberosum L.) under in vitro cultivar. Malaysian Applied Biology 38: 49-54.
Sadia, M., Salman, A. M., Rabbani, M. A., Pearce S. R. (2009) Electrophoretic characterization and the relationship between some Brassica species. Electron Journal of Biology 5: 1-4.
Valizadeh, M. (2001) Seed storage protein profile of grain legumes grown in Iran, using SDS-PAGE. Journal of Agriculture Science Technology 3:287-292.
Wang, X.J., Liu, S. T., Xia, H., Wan, S. B., Zhao, C. Z. and Li, A. Q. (2011) Peanut (Arachis hypogaea L.) Omics and Biotechnology in China. Plant Omics Journal 4: 339-349.