نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از موثرترین اقدامات جهت اصلاح گیاهان زراعی بررسی ساختار ژنتیکی آنهاست. در این تحقیق تنوع ژنتیکی تعداد 25 جمعیت گندم اینکورن از دوگونه تریتیکوم بوئتیکوم و تریتیکوم اورارتو جمع آوری شده از استان‌های غربی و شمال غربی ایران با استفاده از 12 جفت نشانگر ریزماهواره بررسی گردید. 12 جفت آغازگر از 2 تا 14 آلل و در مجموع 87 آلل در بین 25 ژنوتیپ تکثیر کردند که متوسط تعداد آلل‌ها به ازای هر جفت آغازگر 25/7 بود و محتوای اطلاعات چند شکلی از 37/0 تا 92/0 و میانگین 72/0 به دست آمد. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA و با ضرایب تشابه دایس و جاکارد انجام گردید. بر اساس دندروگرام ترسیم شده ژنوتیپ‌های گونه تریتیکوم بوئتیکوم در استان لرستان و گونه تریتیکوم اورارتو در استان کرمانشاه بیشترین تنوع را داشتند. این مسئله موید این است که به احتمال فراوان استان لرستان خاستگاه اصلی گونه تریتیکوم بوئتیکوم و استان کرمانشاه خاستگاه اولیه گونه تریتیکوم اورارتو می‌باشد. به طور کلی جمعیت‌های مورد بررسی گندم اینکورن در استان‌های غربی تنوع بیشتری در مقایسه با جمعیت‌های مربوط به استان‌های شمال غربی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Genetic Diversity of Einkorn wheat accessions from West and Northwestern Regions of Iran Using SSR Markers

نویسندگان [English]

  • Masoud Shiri
  • Ali Ashraf mehrabi
  • Faraj o llah Shahriary
  • Abdolreza Baghery

چکیده [English]

Analysis of genetic diversity is an important and effective strategy in crop development. In this research 12 polymorph microsatellite markers used to study of genetic diversity structure of 25 accession of diploid einkorn wheats in two species (Titicum boeoticum and T.urartu) collected from west and Northwestern Regions of Iran. Totally 87 alleles amplified by 12 pairs of SSR primers used in this study. Allele number of different loci was varied from 2 to 14 alleles and 7.2 alleles per locus in average. Calculated polymorphism information content for SSR loci was in the range of 0.37 to 0.92. Similarity coefficients calculated by Dice and Jacard functions used for cluster analysis of accessions with UMGMA algorithm. Results showed further genetic distance in genotypes originated from western provinces than others. The most genetic diversity observed in Lorestan and Kermanshah for boeoticum and urartu populations respectively, probably the center of origin of these einkorn wheats in Near-East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triticum boeoticum
  • T. urartu
  • genetic diversity
  • microsatellite markers
1. کافی، م.، احمدنژاد، الف. احمدنژاد و جامی الاحمدی، م.، گندم: اکولوژی، فیزیولوژی و برآورد عملکرد. (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(1384).
2ـ مهرابی، علی اشرف. بررسی تنوع ژنتیکی گندم‌های وحشی ایران با استفاده از  روش آرایه‌های تنوع DNA. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران (1386).
3. Agrama H. and Tuinstra M. R. Phylogenetic diversity and relationship among sorghum accessions using SSRs and RAPDs. African Journal of Biotechnology. 2(10): 334-340 ( 2003).
4. Ahmad M. Molecular marker-assisted selection of HMW glutenin alleles related to wheat bread quality by PCR-generated DNA markers. Theor. Appl. Genet. 101:892-896 (2000).
5. Ahmad M. Assessment of genomic diversity among wheat genotypes as determined by simple sequence repeats. Genome. 45: 646-651 (2002).
6. Bryan G. J., Collins A. J., Stephenson  P., Orry  A. and Smith J. B. Isolation and characterization of microsatellite from hexaploid bread Wheat. Theor. Appl. Genet. 94: 557-563 ( 1997).      
7. Chahal G.S. and Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding: Biotechnological and conventional approaches. Alpha Science Internati-onal Ltd (2002).
8. Christiansen M. J., Andersen S.B. and Ortiz R. Diversity changes in an intensively bread wheat germplasm during the 20th century. Molecular Breeding. 9: 1-11 (2002).
9. Roder M.S., Plaschke J., Konig S. U., Borner A., Sorrells M. E., Tanksley S. D., Ganal M. W. Abundance, variability and chromosomal location of microsatellites in wheat. Mol. Gen. Genet. 246:327-333 ( 1995).
10. Roder M.S., Korzun V., Wendehake K., Plaschke J., Tixier M.H., Leroy P. and Ganal M.W. A microsatellite map of wheat. Genetics, 149: 2007-2023 ( 1998).
11. Maccaferri M., Sanguineti M.C., Donini P. and Tuberosa R. Microsatellite analysis reveals a progressive widening of the genetic basis in the elite durum wheat germplasm. Theor. Appl. Genet. 107(5): 783-797 ( 2003).
 
12. Somma S., Cenci M.G. and Blanco A. Detection of QTL for carotenoid pigment content in Durum wheat. Proceedings of the XLVIII Italian Society of Agricultural Genetics Italy. (2004).
13. Stodart B.J., Machay M. and Raman H. AFLP and SSR analysis of genetic diversity among landraces of bread wheat (Triticum aestivvm L em. Thell) different geographic regions. Australian Journal of Agricultural Research, 56: 691-697 (2005).