نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 . دانشیار گروه بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 داتشجوی کارشناسی ارشد گروه بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در سال‌‌های 2001- 2002، تحقیقات داروشناسی مواد شیمیایی دریایی گستره‌ی جهانی یافته است. این تحقیقات در سال‌های اخیر نشان داده‌‌اند که ترکیبات دریایی استخراج‌شده از موجودات دریایی اثرهای مشخص ضدالتهابی و ضدباکتری دارند. قلم‌های دریایی یک گروه خاص از انتوزوآها هستند. این جانوران بنتیک و چسبیده به بسترند. قلم‌های دریایی در تمام آب‌های جهان از مناطق بین جزر و مد تا بالای 6100 متر زندگی می‌کنند.
برای ارزیابی التهابی روش ایجاد تورم در گوش موش با استفاده گزیلن به‌کار گرفته شد. موش‌های نر نژاد NMRI به 3 گروه کنترل مثبت (دگزامتازون mg/kg 15)، کنترل منفی (نرمال سالین) تجربی تقسیم شدند. به موش‌های گروه تجربی دوزهای (mg/kg 10)، (mg/kg 20) و (mg/kg 40) عصاره‌ی لیپیدی کلروفرمی و هگزانی در گروه‌های مجزا به‌صورت درون‌صفاقی تجویز شد و سپس نتایج، تجزیه و تحلیل آماری شد؛ اثر ضدّ التهابی در غلظت‌های 10-40 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در مقایسه با نرمال سالین اختلاف معنی‌داری نشان داد؛ درحالی‌که در مقایسه با دگزامتارون اختلاف معنی‌دار نبود و عصاره‌های کلروفرمی و هگزانی قلم دریایی که 2/54 درصد آراشیدونیک اسید دارند، حتی در غلظت‌های کمتر اثرهای زیادی داشتند.
 اثـــر ضــدبــاکتــریــایی عصاره‌های کلروفرمی و هگزانی به روش آزمون‌هایانتشــار دیــسک و MIC)Minimum Inhibitory Concentration=( و (Minimum Bactericidal Concentration=MBC) انجام شد. نتایج ضدباکتریایی نشان داد که در این آزمایش‌ها بیشترین اثر از عصاره‌های کلروفرمی بود؛ میزان MIC ‌در باکتری Staphylococcus aureus در غلظت µg.ml ، 125 و BCM همان باکتری در غلظت µg.ml ، 250 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anti-inflammatory and Anti – Bacterial effects of lipid extract of sea pen (Virgularia gustaviana) in Bandar Abass costal

نویسندگان [English]

  • Shila Safaeian 1
  • Akbar Esmaeli 2
  • Sharareh Sharifi 3

1 Department of Marine Biology, North Tehran Branch of Islamic Azad University

2 Department of Marine Biology, North Tehran Branch of Islamic Azad University

3 Department of Marine Biology, North Tehran Branch of Islamic Azad University

چکیده [English]

During the years 2001 – 2002 marine chemical pharmacology research experienced a global phase. In recent years, compounds extracted from marine organisms have shown anti-inflammatory and Anti-Bacterial effects. Pennatulaceas are a particular group of Anthozoa, animals stuck to the bed of water living in all regions of the world usually regions above 6100 meters of tide. To assess inflammation, Gezylin were applied to the ear of mice. Male NMRI mice were categorized into three groups including positive control (dexamethasone15 mg.kg), negative control (saline) and experimental one. The mice of the experimental group were injected with doses of 10 mg/kg,20 mg/kg and 40 mg/ kg of lipid extract of chloroform and hexane as a separate group within the prescribed characters. Statistical analysis was performed on the results which indicated that anti-inflammatory effect of all doses of 10-40 mg/kg are significant to the control group but there was no significant difference to dexamethasone so that chloroform and hexane extracts of sea pen has a strong anti-inflammatory effects even at low doses which is probably due to 54.2% arshidonic acid in the compounds. Anti-bacterial and anti fungul effect of hexan and choloroform extract with disk diffusion method,By examition of ِMIC and MBC detering showed choloroform extract has the best activity against Staphylococcus areus on 125µg/ml doze in MIC method and for MBC in same bactery on 250 µg/ml.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea pen( Virgularia gustavina)
  • lipid extract
  • Anti-inflammatory effect
  • Anti-bacterial effect
صفائیان، شیلا. اسماعیلی، ا و شریفی، ش. (1389) بررسی ترکیبات لیپیدی قلم‌های دریایی جنس Virgularia gustavianaدر خور سور، بندر عباس، مجله دانشکده‌ی علوم فنون دریایی، (زیرچاپ).
برترام، کاتزونگ. (1377) فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، ترجمه همایون مژدهی آذر، مهران نیایش و فرزاد مدرس موسوی، چاپ اول، تهران.  
 
Acar Jf.; (1980). The disc susceptibility test in: Antibiotics in laboratory medicine. Lorian, V.(eds).Williams& Wilkins, Baltimor, London. 24-54.
Adams, R. P; (1996). Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography.Mass Spectroscopy. Allured publ.Corp., Carol Stream. IL
Atta, A. H. and Alkofahi, A.; (1998). Anti-nociceptive and Antiinflamm-atory effect of some Jordanian medicinal plant extract. Journal of Ethnopharmacology. 60:117-124.
Andrews,J. M.; (2001). Determination of minimum inhibitory concentration. Journal of Antimicrobial Chemoth-erapy.48(1): 5-16.
Baron, E.J. and S. M. , Finegold; (1990). Diagnostic Microbiology. Mosby Publication, United States of America. 861.
Bergquist, R.P. and J.J., Bedford; (1978). The incidence of antibacterial activity in marine Demospongiae: systematic and geographic considerations.Mar Biol., .46: 215-221.
 
 
 
Bligh,E.G. and Dyer,W.J.; (1959). A rapid method for total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Physiol..37:911-917
Fenical W.,Jacobs R. S., Look.,S.A.And Claredy J.; (1985). The pseudopte-rosins: antiinflammatory and analgesic natural products from the sea whip Pseudopterogorgia elisabe-thae, Marine natural product. USA: 82, 604-607. 6240
McCaffrery, E.J. and R. ,Enden,; (1985). Antimicrobial activity of tropical and subtopical sponges.Marine Biology. 89:1-8.1
McClintock, J.B. and J.J., Gauthier; (1992). Antimicrobial activities of Antactic sponges. Antractic Science. 4(2): 179-183.
Mims & Playfair; (1993). en. Wikipedia. org. wiki. Minimum – Backericidal - Concentration.
Talaro,k. P.,Talaro,A.; (2002). Foundation in microbiology. Pub. McGrewHill, USA, 834.
Pereira, M.S., Vilela-Silva, Ac.,Valente, A.P., Mourao, P.A.; (2002). A2-sulfared, 3-linked alpha-L-galactan is an anticoagulant polysaccharide. carbohydr. Res. 337,2231-2238.
Williams CG.; (1990). The pennatulacea of southern Africa(coelenterate, Anthozoa). Annals of the south African Museum 99: 31-119.
Williams, G. C.,(1995). Living genera of sea pens (Coelenterata: Octocorallia: Pennatulacea): Illustrated key and synopses. Zool. J. Linn. Soc., 113 : 93-140.
Williams GC; (1989). The Pennatul-acean genus Cavernularia Valenciennes (Octocorallina,Veretillidae). Zoological Journal of the linnean Socity 95:285-310.