نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 گروه شیلات

چکیده

 در این تحقیق نمونه
برداری ماهی بیاه (Liza macrolepis) از خور موسی در
استان خوزستان به وسیله تور گوشگیر با اندازه چشمه 20 میلیمتر به صورت تصادفی در
یک دوره یک ساله از آبان 1388 تا مهر 1389 انجام شد. 449 عدد ماهی بیاه که 300 عدد
این گونه ماهی نر و 149 ماهی ماده بود صید گردید. بیشترین گروه سنی در جمعیت مورد
بررسی در ماهیان یک ساله (1+) با 19/37 درصد مشاهد شد. ماهیان دو ساله (2+) با 51/30 درصد، ماهیان زیر یک سال
(0+) با 16/23 درصد، ماهیان سه ساله (3+) با 9/6 درصد و ماهیان چهار ساله (4+) با
22/2 درصد از ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند. ماهیان دوساله (2+)، یکساله (1+) و زیر یک سال (0+) در تمام ماه های نمونه برداری در ترکیب سنی مشاهده
شدند. ماهیان سه ساله (3+) در تمام ماه های نمونه برداری جز ماه اردیبهشت حضور
داشتند. در بین ماهیان نمونه برداری شده بیشترین سن ماهیان با سن 4+ سال بود. ضریب تغییرات ماهیان 1+، 2+ ، 3+ و 4+
به ترتیب 10، 5، 3/3 و 5/2 مشاهده شد. با توجه اینکه ضریب تغییرات ماهیان تعیین سن
شده کمتر از 20 می باشد تعیین سن در ماهیان بیاه به صورت مطلوب انجام شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey age determination Liza macrolepis using of scale in Musa estuary

نویسندگان [English]

  • Mohamad Jamalpour 1
  • Mojgan Khodadadi 2

چکیده [English]

 In the study sample of fish Byah (Liza macrolepis) from the Musa estuary in Khuzestan by tour Gvshgyr springs 20 mm size in a random
period of one year from November 2009 to October 2010. 449
fish Byah (Liza macrolepis) that were 300 male and species of fish
149 female were caught .Largest age group in the fish population in a
year were observed 19/37%.Two-year-old fish (+2) with a 30/51%, fish under a year (+0)
with 23/16%, three-year fish (+3) with 6/9% and four-year-old fish (+4) with
2/22% of the combined age were accounted
for. Two fish (+2), one year (+1) and under one year (+0) were observed in all
months sample combined of age. Three-year fish (+3) were sampled in all months
except May .Among the sampled fish with the maximum age was +4 years
old.Variation coefficient of fish+1, +2, +3 and +4, respectively 10, 5, 3/3 and
2/5 was observed. In attention that the
coefficient of variation of fish by age is less than 20 Determine the optimum
age of fish Byah (Liza macrolepis). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : age determination
  • scale
  • Liza macrolepis
  • Musa estuary