نویسندگان

چکیده

عناصر کم مقدار برای عملکرد ماهیچه های موجود زنده لازم است و فقدان اندک مقدار این عناصر می تواند سبب نا هنجاری هایی شود.هدف این تحقیق تعیین تاثیر مکمل های روی منیزیم و روی-منیزیم در قدرت ماهیچه ای و سطح منیزیم در سرم زنان فعال است  

کلیدواژه‌ها