نویسندگان

چکیده

اسیدهای فنلی از جمله متابولیت‌های ثانویه‌ای هستند که در ایجاد تنش آللوپاتی نقش دارند و می‌توانند در جهت مدیریت علفهای هرز مورد استفاده قرار گیرند.در پژوهش حاضر اثر برخی از این ترکیبات در غلظت 5/0 و 2 میلی مولار بر روی محتوای پروتئین و فعالیت آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس بررسی شده است.بذر گیاه مذکور در محیط کشت MS حاوی یکی از اسیدهای فنلی سیرنژیک، -p کوماریک، -m کوماریک، -p هیدروکسی بنزوئیک، وانیلیک و فرولیک اسید به مدت 25 روز کشت داده شد سپس سنجش‌های بیوشیمیایی روی آنها صورت گرفت.نتایج نشان داد که ترکیبات با قدرت آللوپاتی شدید باعث کاهش محتوای آب و درصد پروتئین شده و در نتیجه آسیب کارکرد آنزیم‌های پاداکساینده به ویژه کاهش فعالیت کاتالاز و پلی‌ فنل اکسیداز فرایند جاروب کردن رادیکالهای آزاد مختل می‌گردد.تقریباً در تمامی تیمارها فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نسبت به شاهد افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها