نویسندگان

چکیده

باکتری L.Plantarum ATCC 8014 که یک پروبیوتیک است، توانایی تولید ایزومرهای trans-11-18:2، (CLAI)cis-9 وcis-12-(CLA2)، trans-10-18:2 را از روغن کرچک حاوی %89 اسید ریسینولئیک دارد.نتایج این مطالعه نشان داد که افزون اسید لینولئیک به محیط پیش‌کشت، سبب افزایش بیان آنزیم لینولئات ایزومراز، و در نتیجه، افزایش میزان تولید CLA1 وCLA2 شده است.همچنین مدت زمان گرماگذاری و غلظت روغن کرچک در نسبت ایزومرهای CLA1 وCLA2 تولید شده تأثیر بسزایی داشته است. با در نظر گرفتن این نکات، از مخلوط واکنش حاوی بافر فسفات پتاسیم M1/0 با 5/6 PH، روغن کرچک mg/ml8 و توئین 80(1/0%)، آنزیم لیپاز L-175 سیگما U/ml100 به همراه توده‌ی سلولی مرطوب 12%، در شرایط بی‌هوازی و در دمای C ْ 37، به مدت 72 ساعت،میزان mg/ml426/0 از CLAI و mg/ml371/0 تولید شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conjugated linoleic acid production from castor oil by probiotic L. plantarum ATCC 8014

نویسندگان [English]

 • Elahe Sadat hoseyni
 • Roha Kasry kermanshahi
 • Saman hoseynkhani
 • Seyed abas Shojaolsadaty

چکیده [English]

L. plantarum ATCC 8014 as a probiotic have had the ability of CLA isomers production including cis-9,trans-11- 18:2 and trans-10,cis-12-18:2,CLA1 and CLA2, respectively, from castor oil that contains 89% ricinoleic acid. Results of this research have shown that addition of linoleic acid to the pre culture had positive effect on linoleate isomerase expression and it caused CLA isomers high production. Our results also indicated that concentration of substrate and incubation time are dramatically effective on the CLA isomers production. From these results 0.426mg/ml CLA1 and 0.371mg/ml CLA2 are produced from a reaction mixture includes potassium phosphate buffer (0.1M,pH 6.5), 8mg/ml castor oil and 0.1% tween 80, 100U/ml Lipase L-175 Sigma with 12%(wet) Biomass, under microaerobic condition and 37 °C for 72 hours.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conjugated linoleic acid (CLA)
 • cis-9
 • trans-11-18:2
 • trans-10
 • cis-12-18:2
 • Castor oil
 • L. plantarum ATCC 8014
 
روحی، پ. نیکپور، ه. واشقانی فراهانی  و ا. خسروی دارانی، ک. (1386). «علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران». شماره‌ی 4، 49-57.
روحی، پ. نیکپور، ه. واشقانی فراهانی، ا. خسروی دارانی، ک. (1386). متغیرهای موثر بر فرایند تولید اسید لینولئیک مزدوج در ماست پروبیوتیک با استفاده از طراحی تاگوچی .علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 4: 57-49.
 Ando, A. Ogawa, J. Kishino, S. Shimizu, S; (2004) Conjugated linoleic acid production from castor oil by Lactobacillus plantarum JCM 1551. Enzyme Microb Tech 35: 40-45.
Byeon, J. Song, H. Kim, Y. Choi, B. Kim, H. Kim, J. Shim, K; (2009) Growth Inhibition of Food borne and Pathogenic Bacteria by Conjugated Linoleic Acid. Agric Food Chem 57: 3164-3172.
Ewaschuk, J. Walker, J. Diaz, H.L. Madse, K; (2006) Bioproduction of conjugated linoleic acid by probiotic bacteria occurs in vitro and in vivo in mice. Nutrition 136: 1483-1487.
Hass, M.H. Kramer, J.K.G. McNeill, G. Scott, K. Foglia, TA. Sehat, N; (1999) Lipase-catalyzed fractionation of conjugated linoleic acid isomers. Lipids 34: 979-987.
Kishino, S. Ogawa, J. Ando, A. Omura, Y. Shimizu, S; (2002) Ricinoleic acid and castor oil as substrates for conjugated linoleic acid production by washed cells of Lactobacillus plantarum. Biosci Biotechnol Biochem 66: 2283-2286.
Lin, T.Y; (2000) Conjugated linoleic acid concentration as affected by lactic cultures and additives. Food Chem 69: 27-31.
Mounts, T.L. Dutton, H.J. Glover, D; (1970) Conjugation of polyunsaturated acids. Lipids 5: 997-1005.
Nagao, K. Yanagita, T; (2005) Conjugated fatty acids in food and their health benefits. Biosci Bioeng 100: 152-157.
Ogawa, J. Matsumura, K. Kishino, S. Omura, Y. Shimizu, S; (2001) Conjugated Linoleic Acid Accumulation via 10-Hydroxy- 12-Octadecaenoic Acid during Microaerobic Transformation of Linoleic Acid by Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol 67: 1246-1252.
Rainio, A. Vahvaselka, M. Suomalainen, T. Laakso S; (2001) Reduction of linoleic acid inhibition in production of conjugated linoleic acid by Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii. Can J Microbiol 47: 735-740.
Tricon, S. Burdge, G. Kew, S; Opposing effects of cis-9, trans-11 and trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid on blood lipids in healthy humans. (2004) Am J Clin Nutr 80: 614-620.
Wall, R. Ross, P. Fitzgerald, G. Stanton, C; (2008) Microbial conjugated linoleic acid production – a novel probiotic trait? Food Sci Technol 4: 87-97.
Wallace, R. McKain, N. Shingfield, K. Devillard, E; (2007) Isomers of conjugated linoleic acids are synthesized via different mechanisms in ruminal digesta and bacteria. Lipid Res 48: 2247-2254.
Wang, L. Lv, J. Chu, Z. Cui, Y. Ren, X; (2007) Conjugated linoleic acid induces apoptosis through estrogen receptor alpha in human breast tissue.Food Chem 103: 313-318.