نویسندگان

چکیده

گیاه شاهی Lepidium sativum یک گیاه علفی باغچه‌ای با رشد سریع و متعلق به خانواده‌ی Brassicaceae است که بومی مصر و غرب آسیاست.این گیاه که زمین‌های زیر کشت وسیعی در نواحی معتدل دنیا به آن اختصاص دارد، به دلیل نقش کمپوست در بهبود رشد و تولید محصولات کشاورزی موضوع این تحقیق قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه بررسی توان زیستی مقدارهای گوناگون چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شاهی است.گیاه شاهی در تیمارهای مختلف، شامل خاک و چای کمپوست در غلظت‌های مختلف 25، 50 و 75 درصد کشت داده شد.پس از گذشتن 2 ماه، گیاهان برداشت شد و مقدار کل قندهای محلول و نامحلول (نشاسته)، مقدار پرولین، مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و مقدار پروتئین آن‌ها سنجیده شد.مقایسه‌ی آماری انجام شده بین مقدارهای به دست آمده نشان داد که پرولین و پروتئین در چای کمپوست 75% بیشترین مقدار، و در خاک، کمترین مقدار را دارد.میزان نشاسته در چای کمپوست 25% بیشترین مقدار و در خاک (شاهد) کمترین مقدار خود را دارا بودند.میزان کل قندهای محلول در خاک (شاهد) بالاترین مقدار و در چای کمپوست 75% پایین‌ترین مقدار بود.میزان آنزیم کاتالاز در خاک (شاهد) از همه بیشتر و در چای کمپوست 50% از همه کمتر بود.میزان آنزیم پراکسیداز در چای کمپوست 25% از همه بیشتر و در خاک از همه کمتر بود.در کل عملکرد چای کمپوست 75% از بقیه بهتر و عملکرد خاک(شاهد) از بقیه کمتر بود.

کلیدواژه‌ها