نویسندگان

چکیده

گرلین موجب افزایش اشتها و وزن بدن می‌شود، در حالی که کاهش وزن و محدودیت غذایی با افزایش کورتیزول همراه است.هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق کورتیزول و مورفین در میزان گرلین در گوسفندهای ماده با سطوح مختلف انرژی است.ده رأس گوسفند در دو گروه پنج‌تایی، با سطوح انرژی 50% و 100% ، به مدت 10 روز، تغذیه شدند.هر گروه، به ترتیب، کورتیزول (60μg/kg)، مورفین (0.15mg/kg)، و ترکیبی از هورمون‌ها دریافت کردند و نمونه‌های خونی 2 ساعت بعد جمع‌آوری شدند.بعد از 7 روز، رژیم غذایی مقدار گرلین در گروه تحت رژیم 50% افزایش یافت، اما در گروه تحت رژیم 100% تغییر معنی‌داری مشاهده نشد.بعد از تزریق کورتیزول، گرلین در هر دو گروه کاهش یافت.مورفین موجب افزایش گرلین در هر دو گروه شد.تغییرات افزایشی و کاهشی گرلین بعد از تزریق همزمان کورتیزول و مورفین در هیچ یک از گروه‌ها معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها