نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار ، دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دکتری تخصصی باغبانی، آموزش و پرورش لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

مقدمه: گیاهان علاوه بر اینکه مقادیر قابل توجهی غذای انسان را تشکیل می‌دهند بلکه باعث کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها نیز می‌شوند. اثرات مفید مصرف آنها به خاطر وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدانی متعدد مثل ویتامین ث، پلی‌فنل‌ها و فلاونوئیدها است.

مواد و روش‌ها: خواص آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها ارتباط مستقیمی با حضور این ترکیبات در گیاهان دارد. پژوهشی به منظور بررسی کیفیت بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های پرتقال خونی، کامکوات و گریپ فروت انجام شد. در این پژوهش پس از انجام نمونه‌برداری تصادفی از پرتقال خونی رقم مورو، کامکوات و گریپ فروت، صفات مختلف شامل محتوای پروتئین، ویتامین ث، آنتوسیانین، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز، مقدار فنل و فلاونوئید سنجش و اندازه گیری شدند. داده‌های به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج و بحث: نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین محتوای پروتئین، فنل و آنتوسیانین در میوه پرتقال خونی بود، بیشترین مقدار ویتامین ث و آنزیم پراکسیداز مربوط به کامکوات و بیشترین مقدار فلاونوئید، آنزیم کاتالاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی از میوه گریپ فروت بدست آمد.

نتیجه‌گیری: اگرچه پرتقال خونی میوه‌ای ارزشمند است، اما بیشترین مقدار ویتامین ث و پراکسیداز مربوط به کامکوات و بیشترین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی از میوه گریپ فروت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of biochemical and antioxidant compounds of fruits of blood orange, kumquat and grapefruit

نویسندگان [English]

  • Shahram Sedaghathoor 1
  • Seyedeh Ameneh Sajjadi 2
  • Seyedeh Khadijeh Abbasnia Zare 3

1 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 PhD in Horticulture, Lahijan Education, Lahijan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In addition to providing significant amounts of nutrients in our diet, plants reduce the risk of many diseases. The beneficial effects of their consumption are due to the presence of various antioxidant compounds such as vitamin C, polyphenols and flavonoids.

Materials & Methods: The antioxidant properties of fruits are directly related to the presence of these compounds in plants. For this purpose, a study was conducted to evaluate the biochemical and antioxidant quality of blood orange, kumquat and grapefruit. In this study, after random sampling of blood oranges of Moro, Kumquat and Grapefruit, various traits including protein content, vitamin C, anthocyanin, antioxidant capacity, catalase and peroxidase enzyme activity, polyphenols and flavonoid content were measured. The obtained data were analyzed using analysis of variance.

Results & discussion: The results showed that the highest amount of protein, polyphenols and anthocyanin was found in blood orange fruit, the highest amount of vitamin C and peroxidase was related to kumquat and the highest amount of flavonoids, catalase activity and antioxidant capacity was obtained from grapefruit.

Conclusion: Although blood orange is a valuable fruit, but, the highest amount of vitamin C and peroxidase was related to kumquat and the highest antioxidant capacity was obtained from grapefruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Antioxidant
  • Blood orange
  • Kumquat
  • Vitamin C
اسدی کنگرشاهی، ع.، ثواقبی، غ.، سمر.، س. م. و اخلاقی، ن. (1392). اثر تنش غرقاب بر فعالیت آنزیم کاتالاز و روند تغییرات کلروفیل برگ نارنگی انشو با پایه­های مختلف در خاک­های شرق مازندران. تحقیقات آب و خاک ایران. 44(3): 309- 299.
شافعی، س، (1383). بررسی تأثیر تنش کم آب بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی. بیوشیمیایی و زراعی ارقام مختلف سویا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
عسکری، م.، نوری، م.، بیگی، ف. و امینی، ف. (1391). ارزیابی گیاه پالایی اقاقیا در خاک‌های آلوده به نفت خام با تاکید بر برخی فلزات سنگین. مجله سلول و بافت. 4: 435-442.
فتوحی قزوینی، ر، فتاحی مقدم، ج، (1389). پرورش مرکبات در ایران. انتشارات دانشگاه گیلان. 305 ص.
کشاورز، م. (1390). مقایسه برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه و تجزیه ملکولی در چهار گونه زینتی مرکبات. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
گلعین، ب. و عدولی، ب. (1390). مرکبات (داشت). انتشارات نوین پویا. 160 ص.
موسسه تحقیقات مرکبات کشور. (1394). معرفی و تولید ارقام و پایه‌های تجاری برتر مرکبات. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 138 ص.
Abeysinghe, D. C., Li, X., Sun, C., Zhang, W., Zhou, C., and Chen, K. (2007). Bioactive compounds and antioxidant capacities in different edible tissues of citrus fruit of four species. Food chemistry 104(4): 1338-1344.
Addy, S.K., and Goodman, R.N. (1972). Polyphenol oxidase and peroxidase activity in apple leaves inoculated with a virulent or an avirulent strain of Erwinia amylovora. Indian Phytopathology 25(4): 575-579.
Adolkar, V. V., Raina, S. K., and Kimbu, D. M. (2007). Evaluation of various mulberry Morus spp. International Journal of Tropical Insect Science 27(1): 6-14.
Alquézar, B., Rodrigo, M.J., Zacarías, L. (2008). Carotenoid biosynthesis and its regulation in citrus fruits. Tree and Forestry Science and Biotechnology 2: 23–35.
Arena, E., Fallico, B., and Maccarone, E. (2001). Evaluation of antioxidant capacity of blood orange juices as influenced by constituents, concentration process and storage. Food Chemistry 74(4): 423-427.
Balasundram, N., Sundram, K., and Samman, S. (2006). Phenolic compounds in plants and agri-industrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food Chemistry 99(1): 191-203.
Ben Ahmed, C., Ben Rouina, B., Sensoy, S., and Boukhriss, M. (2009). Saline water irrigation effects on fruit development, quality, and phenolic composition of virgin olive oils, cv. Chemlali. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57(7): 2803-2811.
Castle, W.S. (1987). Citrus rootstocks. In: Rom R.C. and Carlson R.F. (ed.  Rootstocks for fruit crops) Pp. 361-399. John Wiley and Sons, New York.
Chance, B., and Maehly, A. C. (1995). Assay of catalase and peroxidase. In: Colowick S. P., and N. D. Kaplan. (ed. Methods in Enzymology) Pp. 764-791. Academic Press, New York.
Choi, M.H., Kim, G.H., and Lee, H.S. (2002). Effects of ascorbic acid retention on juice color and pigment stability in blood orange (Citrus sinensis) juice during refrigerated storage. Food Research International 35(8):753-759.
Dasberg, S. (1987). Nitrogen fertilization in citrus orchards. Plant and Soil Interfaces and Interactions 100:1-9.
Davies, F. S., and Albrigo, L. G. (1999). Citrus. CAB International 254 p.
Felsot, A. S. (2004). Factors influencing antioxidant levels in plants. Horticulture 409 Seminar. Washington State University, Richland, WA. 6 September.
Ghasemi, K., Ghasemi, Y., and Ebrahimzadeh, M. A. (2009). Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of 13 citrus species peels and tissues. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 22(3): 277-281.
Hodges, D.M. (2003). Postharvest oxidative stress in horticultural crops. New York Food Production Press 284p.
Humadi, S.S., and Istudor, V. (2008). Quantitative analysis of bio-active compound in Hibiscus sabdariffa L. Extracts. Note I quantitative analysis of flavonoids. Farmacia  56(6): 699-707.
Kanes, K., Tisserat, B., Berhow, M., and Vandercook, C. (1993). Phenolic composition of various tissues of Rutaceae species. Phytochemistry 32(4): 967-974.
Ladaniya, M.S. (2008). Citrus Fruit: Biology, Technology and Evaluation. Academic Press, Amsterdam 558 p.
Lang, P., Zhang, C. K., Ebel, R. C., Dane, F., and Dozier, W. A. (2005) Identification of cold acclimated genes in leaves of Citrus unshiu by mRNA differential display. Gene 359: 111-118.
Lee, J., Durst, R.W., Wrolstad, R.E., Eisele, T., Giusti, M.M., Hach, J., Hofsommer, H., Koswig, S., Krueger, D.A., Kupina, S., Martin, S.K., Martinsen, B.K., Miller, T.C., Paquette, F., Ryabkova, A., Skrede, G., Trenn. U., and Wightman, J.D. (2005). Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: collaborative study. Journal of AOAC International 88(5): 1269-1278.
Lesschaeve, I., and Noble, A.C. (2005). Polyphenols: factors influencing their sensory properties and their effects on food and beverage preferences, The American Journal of Clinical Nutrition 81(1): 330–335.
Maccarone, E., Maccarrone, A. and Rapisarda, P. (1985). Stabilization of anthocyanins of blood orange fruit juice. Journal of Food Science 50: 901-904.
Mazumdar, B. C. and Majumder, K. (2003). Methods on physcochemical analysis of fruits. Pp.136-150. Calcutta, University College of Agriculture.
McDonald, S., Prenzler, P. D., Antolovich, M., and Robards, K. (2001). Phenolic content and antioxidant activity of olive extracts. Food Chemistry 73(1): 73-84.
Mokbel M.S., Watanabe Y., Hashinaga F. and Suganuma, T. (2006). Purification of antioxidant and antimicrobial substance of Ethyl acetate from Buntan (Citrus grandisosbeck) Fruit peel. Pakistan Journal of Biological Sciences 9: 1445-150.
Molinari, H. B. C., Marur, C. J., Bespalhok Filho, J. C., Kobayashi, A. K., Pileggi, M., Júnior, R. P. L., and Vieira, L. G. E. (2004). Osmotic adjustment in transgenic citrus rootstock Carrizo citrange (Citrus sinensis Osb. x Poncirus trifoliata L. Raf.) overproducing proline. Plant Science 167(6): 1375-1381.
Orazem, P., Stampar, F., and Hudina, M. (2011). Quality analysis of ‘Redhaven’ peach fruit grafted on 11 rootstocks of different genetic origin in a replant soil. Food Chemistry 124(4): 1691-1698.
Ramandeep, K. T., and Savage, P. G. (2005). Antioxidant activity in different fractions of tomatoes. Food research International 38(5): 487-494.
Rice-Evans, C. A., Miller, N. J., and Paganga, G. (1996). Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radical Biology and Medicine 20(7): 933-956.
Slavin, J. L., and Lloyd, B. (2012). Health benefits of fruits and vegetables. Advances in nutrition 3(4): 506–516.
Shahidi, F., and Ambigaipalan, P. (2015). Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: Antioxidant activity and health effects – A review. Journal of Functional Foods 8 (part B): 820-897.
Singh, J., Upadhyay, A. K., Prasad, K., Bahadur, A., and Rai, M. (2007). Variability of carotenes, vitamin C, E and phenolics in Brassica vegetables. Journal of Food Composition and Analysis 20(2): 106-112.
Slinkard, K., and Singleton, V. L. (1977). Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture 28(1): 49-55.
Su, M. S., Shyu, Y. T., and Chien, P. J. (2008). Antioxidant activities of citrus herbal product extracts. Food Chemistry 111(4): 892-896.
Tattini, M., Remorini, D., Pinelli, P., Agati, G., Saracini, E., Traversi, M. L., and Massai, R. (2006). Morpho‐anatomical, physiological and biochemical adjustments in response to root zone salinity stress and high solar radiation in two Mediterranean evergreen shrubs, Myrtus communis and Pistacia lentiscus. New Phytologist 170(4): 779-794.
Tinyane, P.P., Sivakumar, D., and Soundy, P. (2013). Influence of photo-selective netting on fruit quality parameters and bioactive compounds in selected tomato cultivars. Scientia Horticulturae 161: 340–349.  
Torres, B., Tiwari, B. K., Patras, A., Cullen, P. J., Brunton, N., and O'donnell, C. P. (2011). Stability of anthocyanins and ascorbic acid of high pressure processed blood orange juice during storage. Innovative Food Science and Emerging Technologies 12(2): 93-97.
Wang, Y. C., Chuang, Y. C., and Hsu, H. W. (2008). The flavonoid, carotenoid and pectin content in peels of citrus cultivated in Taiwan. Food Chemistry 106(1): 277-284.
Wang, Y. C., Chuang, Y. C., and Ku, Y. H. (2007). Quantitation of bioactive compounds in citrus fruits cultivated in Taiwan. Food Chemistry 102(4): 1163-1171.
Xu, G., Ye, X., Liu, D., Ma, Y., and Chen, J. (2008). Composition and distribution of phenolic acids in Ponkan (Citrus poonensis Hort. ex Tanaka) and Huyou (Citrus paradisi Macf. Changshanhuyou) during maturity. Journal of Food Composition and Analysis 21(5): 382-389.