نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فلسفه، کلام و عرفان، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مطالعات گسترده، متنوّع و روزافزون حوزه های مختلف دانش زیست شناسی همچون ژنتیک رفتار و نوروفیزیولوژی از یک سو و نوروفلسفه و کاربست همه جانبۀ ابزارهای تجربی برای توصیف پایه‌های معنویّت و دین‌باوری بشر از دیگر سو موجب شکل‌گیری نقد ها، پرسش ها و ابهامات جدّی و جدیدی دربارۀ خاستگاه و چیستی ایمان شده است. دین هامر (1951م) سعی کرد با بهره مندی از اصول ژنتیک و مطالعات روان شناختی، همبستگی معنی داری میان ژن ها با تجربیات معنوی برقرار کند. ژن خدا در تجربیات معنوی و ایمانی نقش کلیدی دارد. هدف: این مقاله برآن است که پس از توصیف کلّی و تحلیل نظریۀ ژن خدا به سنجش گری و ارزیابی ربط آن با گرایش به ایمان بپردازد. بحث: اطّلاعات موجود در ژن ها نمی توانند تبیینی کامل از فرایندهای معنویّت محور و ایمان گرای بشر ارائه کنند و به رازگشایی منطقی باورمندی انسان به متعلّق ایمان بپردازند. از سوی دیگر این قبیل توصیفات فیزیکالیستی منحصر به جنبه های جسمانی بشر است و جنبۀ فراجسمی و معناگرای وجود انسان به نحو عمده خارج از این حوزه است. امروزه نظریه های رقیب و معارض پویشمندی، در مقابل نظریۀ هامر قد افراشته اند که ثابت می کنند ایمان و باورهای پایه اصلاً ریشۀ ژنتیک و جنبۀ توارث ندارند. نتیجه گیری: نمی توان نقش مادّه ( ژن ها و فراورده های آن ها) در کارکرد ذهن را در بروز کنش های معناگرا و ایمانی انکار کرد و برای آن نقش درجۀ صفر قائل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critical analysis of the relationship between the " God gene " theory and faithism

نویسندگان [English]

  • gholamhossein khedri 1
  • Vahid Azizi 2

1 Associate Professor, Department of Philosophy, Theology and Mysticism, Payam Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present epoch, extensive, diverse and increasing studies of behavioral genetics, biology, neurophysiology and even neurophilosophy as well as comprehensive applications of empirical tools for describing the foundations of spirituality and faith in religions of human beings have posed serious questions and ambiguities about the origin and nature of religion and even faith. Dean Hamer (1951-) aimed to identify meaningful correlations between behavioral genetics, molecular genetics as well as psychological studies and profound experiences (spirituality and faith). According to Hamer, vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) - aka God gene- plays a quintessential role in spiritual and faith experiences. The present paper seeks to measure and evaluate the theory of God gene. In doing so, it first argues that the information contained in genes and gene polymorphisms cannot possibly provide a complete explanation of the processes of spirituality and faithism and do not unveil human faith and logical revelation of human belief. Thus, answering this question more accurately warrants more extensive research. Second, such physicalism is confined to the physical aspects of human beings, and the metaphysical and spiritual aspects of human existence fall largely outside of this realm. Third, there are competing theories set forth against Hamer's theory, proving that basic beliefs and faiths are not genetically rooted nor inherited whatsoever. However, the role of matter (genes and their products) in the functioning of the mind in the occurrence of semantic and faith actions can not be denied and gave it a zero degree role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dean Hamer "
  • VMAT2 gene"
  • "
  • faithism "
افسری، ل.، طاهری، س.، صلواتی، ع. (1399). تبیین مراتب و عوالم هستی از منظر علّامه طباطبایی با تکیه بر آرای فلسفی, قرآنی و عرفانی ایشان. مجله عرفان اسلامی(ادیان و عرفان): 16: 63 : 151-139.
آلاله، م. (1396). بررسی پلی مورفیسم ژن VMAT2 در افراد جامعۀ ایران به منظور بررسی فرضیۀ ژن خدا. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد.126ص.
آل محمد، س. ع.، رحمانی، م. (1378). مبانی ژنتیک مولکولی. انتشارات فاطمی، 180ص.
سرل، ج. آر. (1387). فلسفه ذهن (ترجمه: امیر یزدی). نشر نوید،188 ص.
سرل، ج. آر. (1388). ذهن، مغز و علم (ترجمه: امیر دیوانی). انتشارات بوستان، 204ص.
غزالی،ا.م. (۱۳۹۰). المنقذ من الضّلال (ترجمه: سید ناصر طباطبائی). انتشارات مولی، 160ص.
کیانخواه، ل. (۱۳۸۶). بررسی تعارض قانون علّیّت و اصل عدم قطعیّت. نشریه حکمت سینوی: 11: 37 -۳۶.
Alston, W.P. (1993).  Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience. Duke University Press,Pp. 230-232 & 283.
Baldwin, E. D. (2000). Plantinga and warranted Christian belief: A probabilistic defeater based on multiple theistic extensions of the extended A/C model. California State University, Long Beach.
Bishop, J. (2007). Believing by Faith: An Essay in the Epistemiology and Ethics of Religious Belief, Oxford, Clarendon press.
Carroll, T. D. (2008). The traditions of fideism. Religious Studies, 44(1), 1-22.
Clegg, J. S. (1979). Faith. American Philosophical Quarterly, 16(3), 225-232.
Hakeem, O., Lawal and David E. Krantz. (2013). SLC18: Vesicular neurotransmitter transporters for monoamines and acetylcholine. Molecular Aspects of Medicine,  34: 2–3: 360-372.
Hamer, D. (2004). The God gene. How Faith is Hardwired into Our Genes. New York: Pp.248.  Doubleday (ISBN-0-385-50058-0).
 Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (2009). Berne & Levy Physiology, Updated Edition E-Book. Elsevier Health Sciences.
Newberg, A., Pourdehnad, M. (2003). Cerebral blood flow during meditative prayer: preliminary findings and methodological issues. Perceptual and  Motor Skills, 97: 2: 625-630.
Newberg A., Wintering, N. (2010). Waldmanb Meditation Effects on Cognitive Function and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss: A Preliminary Study. Journal of Alzheimer’s Disease, 20: 517–526.
Osborn, E. (2003). Tertullian, first theologian of the West. Cambridge University Press.
Previc, F.H. (2006). The role of extrapersonal brain systems in religious activity. Consciousness and Cognition, 15: 500-39.
Rilstone J., Alkhater RA, Minassian BA. (2013). Brain dopamine-serotonin vesicular transport disease and its treatment. New England Journal of Medicine., 368(6):543-50. doi: 10.1056/NEJMoa1207281.
Schjoedt, U. (2009). The religious brain: A general introduction to the experimental neuroscience of religion. Method & Theory in the Study of Religion, 21(3), 310-339.
Silveira, L. A. (2008). Experimenting with spirituality: analyzing The God Gene in a nonmajors laboratory course. CBE—Life Sciences Education, 7(1), 132-145.