نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 آموزش و پرورش لاهیجان

3 دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

چکیده

به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوک‌های تصادفی با سه تکرار از اوایل بهمن سال 1397 تا اواخر فروردین سال 1398 انجام شد. فاکتور اول در این آزمایش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد، طلایی و توسرخ، فاکتور دوم اعمال تیمار سرما در 3 سطح (4، 6- و 16- درجه سانتی‌گراد) و فاکتور سوم در سه مرحله فنولوژیکی ارقام کیوی اعمال شد که شامل مراحل: رکود جوانه‌ها، متورم شدن جوانه‌ها و میوه‌های تلقیح شده بود. صفات ارزیابی شده شامل: عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نشت یونی و پرولین بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان کلسیم، منیزیم، شاخص نشت یونی و پرولین نمونه‌ها در میوه‌های تلقیح شده دارای بیشترین میزان بود و در زمان رکود و متورم شدن جوانه‌ها تفاوت معنی‌داری از نظر آماری با هم نداشتند. بر اساس نتایج حاضر، بیشترین میزان کلسیم و پرولین تحت دمای 6- درجه سانتی‌گراد بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین میزان پرولین و کمترین میزان نشت یونی مربوط به رقم طلایی بود. از آنجایی که افزایش نشت یونی نشانه حساسیت بیشتر به سرما است لذا می‌توان نتیجه گرفت که رقم طلایی مقاومت بیشتری به سرما دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of chilling stress in three commercial kiwifruit cultivars (Hayward, Golden and Red)

نویسندگان [English]

  • Shahram Sedaghathoor 1
  • Seyedeh Khadijeh Abbasnia Zare 2
  • Seyedeh Ameneh Sajjadi 3

1 Department of Horticulture, Rasht branch, Islamic Azad University

2 Education and Training Office of Lahijan

3 Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

To evaluate the chilling tolerance of three commercial kiwifruit cultivars (Hayward, Golden and Red) this study was carried out as a factorial experiment using randomized block design with three replications from January to May, 2019. The first factor was kiwifruit cultivars that included three cultivars of Hayward, Golden and Red; the second factor was 3 levels of chilling [including: b1) 4 ºC, b2) -6 ºC and b2) -16 ºC] and the third factor was three phonological stages of kiwifruit cultivars including: dormancy of buds, swelling of buds and fruit-set stages. The evaluated traits included Na, K, Ca, Mg, electrolyte leakage and proline. The results revealed that Ca, Mg, electrolyte leakage index and proline content of fruit-set stage were the highest and in the dormant buds and the swelling bud stage, the difference were not statistically significant. According to the results, the highest amounts of Ca and proline content were obtained at -6 ° C. The results also showed that the highest proline content and the lowest electrolyte leakage were related to Golden cultivar. Since increasing the electrolyte leakage shows the sensitivity to cold stress, so it can be concluded that Golden cultivar was more resistant to cold than the other examined cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit-set
  • Electrolyte leakage
  • Phenological
  • Proline