نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور همدان

2 دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پزشکی، گروه طب ایرانی.

چکیده

کنجد Sesamum indicum L. متعلق به خانواده پدالیاسه Pedaliaceae است که از جمله گیاهان زراعی با ارزش محسوب می‌شود. کنجد یک گیاه دانه روغنی بوده که مطالعه شرایط نگهداری آن ضروری است. مواد ضدانجماد معمولاً نقطه انجماد محلول‌ها را کاهش داده و از ایجاد کریستال‌های یخ در محلول‌های درون و بیرون سلول جلوگیری می‌کنند. در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه‌ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت‌کننده PVS2 و PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت‌کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار و نوع محلول جهت سه صفت درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه در سطح احتمال یک درصد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cryopreservation plant seeds of sesame (Sesamum indicum L.) by Vitrification

نویسنده [English]

  • Mohsen Mansouri 2

2 Aja University of Medical Sciences, medicine faculty, departement of persian medicine.

چکیده [English]

Sesame (Sesamum indicum L.) belongs to the family (Pedaliaceae), and the crop is valuable. Sesame is an oilseed plant, and the study of its storage conditions is essential. Cryoprotectants are usually lower the freezing point of the solution and is blocked the creation of ice crystals in inside and outside solution of the cell. In this research was performed, cryopreservation to method vitrification with two types of solution protecting PVS2 and PVS3 in 7 times (20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140 minutes). This experiment factorial was studied in the form of with completely randomized design (CRD) with two factors protective solution (two level) and time levels (seven level) and three replications. The results of analysis of variance for treatment time and soluble type in three traits, percentage germination, root and shoot length was significant at the level of 1% (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Cryoprotectants
  • Vitrification