نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید ستاری

2 دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

آب عنصر حیاتی برای بقا و حفظ کیفیت و منابع آن برای هر کشوری حائز اهمیت است. به ‌منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانو فیلتر بر آب آبیاری بر برخی صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی شامل روز تا جوانهزنی، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانهزنی، ارتفاع گیاه، طول ریشه‌چه، وزن تر و خشک، رنگیزههای فتوسنتزی و میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن در برگ‌ها، آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو سطح میدان مغناطیسی، چهار سطح نانو فیلتر و سه سطح گردش آب صورت گرفت. به ‌طور کلی نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی اثر مطلوبی بر صفات مورد بررسی داشت و نانو فیلتر اثر کمتری از خود نشان داد. در اثر متقابل عوامل نیز میدان مغناطیسی مؤثرتر واقع گردید. در نهایت بر اساس نتایج به‌ دست ‌آمده از پژوهش، دستگاه مغناطیس کننده ساخته شد که این دستگاه نیاز به مصرف کودهای شیمیایی را تا حد زیادی کاهش میدهد و از اثرات سوء زیست محیطی آنان میکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and manufacture of electromagnetic device utilizing Nano filtration in order to increase production and reduce environmental pollution in agricultural irrigation water

نویسندگان [English]

  • Shahin Sharafaldin Shirazi 1
  • Mansour Nejati Jahromi 1
  • Mehdi Simiari 2

1 Shahid Sattari University

2 Imam Ali Univestiy

چکیده [English]

Water, the vital element for survival and its quality and resources are substantial for every country. This study was based to investigate the effect of the magnetic field and Nano filtration on some growing characteristics of tomato such as days to germination, germination percentage, germination rate, height, root length, biomass, dry matter, chlorophyll a, b, total, carotenoids, and the absorption rate of NPK, Fe by the leaves, based on a factorial experiment in a randomized complete block design with three replicates was conducted. In this respect, two levels of magnetic field, four levels of Nano filtration and three levels of water circulation were included. Overall, the results indicated that the magnetic field had a positive influence, while the impacts of Nano filter were considerably less. Likewise, it is vital to note that the effect of the magnetic field was significantly higher in interrelationship samples. As a consequence, on the basis of the results, a magnetic water treating device has been manufactured. Overall, with the aim of the device, the required amount of chemical fertilizers would plunge by which their detrimental impacts upon environment could be reduced markedly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Growing traits
  • Magnetic field
  • Environmental and Biological pollution
  • Nano filteration