نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشجو

3 علوم پزشکی ساری

چکیده

گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.) یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که در سراسر دنیا در طب سنتی به کار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی این گیاه صورت گرفت. برای این منظور گیاه فرفیون از 3 منطقه با ارتفاع متفاوت (1861، 949 و 236 متر) و با 3 تکرار جمع آوری گردید. سپس عصاره با استفاده از متانول اسیدی تهیه و میزان فنول آن بر اساس منحنی استاندارد گالیک اسید و فلاونوئید بر اساس منحنی کوئرستین بدست آمد. هم چنین فعالیت آنتی اکسیدانی به 3 روش بدام اندازی DPPH، نیتریک اکساید و قدرت احیاکنندگی بررسی شد. این مطالعه به وضوح نشان داده است که فعالیت زیستی عصاره به میزان فنول و فلاونوئید آن بستگی دارد. نتایج حاصله از این مطالعه نشان می دهد که گیاه فرفیون منطقه ی چالو، بهترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در آزمون نیتریک اکساید و در بالاترین غلظت (800 میکروگرم بر میلی لیتر) نسبت به دو منطقه ی دیگر دارا می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که توانایی عصاره های گیاه فرفیون در سه منطقه ی مورد بررسی در مهار رادیکال های آزاد نیتریک اکساید وابسته به غلظت است و با افزایش غلظت فعالیت ضد رادیکالی آن ها افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه ی فرفیون، دارای محتوای فنول و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی نسبتآ بالایی است که می توان از آن به عنوان یک گونه ی گیاهی دارویی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ecological and ٍEdaphic Factors on Effective Matters of Euphorbia helioscopia L.

نویسندگان [English]

  • Naser Jafari 1
  • seyedeh mobarake hosseini kolaie 2
  • Mohammadali Ebrahimzadeh 3

1 Department of biology, university of mazandaran

2 student

3 Pharmaceutical Chemistry, Sari University of Medical Sciences

چکیده [English]

Euphorbia helioscopia L. is one of the important medicinal plants used in traditional medicine all over the world. This study was conducted to investigate the effect of ecological and edaphic factors on the active ingredients of this plant. For this purpose, the Euphorbia plant was collected from 3 different altitudes (1861, 949 and 236 m) with 3 replications. The extract was then prepared using acidic methanol and its phenol content was calculated according to the standard curve of gallic acid and flavonoid based on the quercetin curve. Its antioxidant activity was also investigated in 3 methods of DPPH, nitric oxide and reducing power. This study has clearly shown that the biological activity of the extract depends on the amount of phenol and its flavonoids. The results of this study show that Euphorbia plant in Challufe region has the best antioxidant activity in the nitric oxide test and at the highest concentration (800 μg/ml) compared to the other two regions. Our results also showed that the ability of the extracts of Euphorbia in the three studied areas to inhibit nitric oxide free radicals was concentration dependent and increased with increasing concentration of their anti-radical activity. The results of this study showed that the species of Euphorbia had a high total phenol and flavonoid content and antioxidant activity. Which can be used as a medicinal plant species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active ingredients
  • DPPH
  • Ecological factors
  • Euphorbia helioscopia
  • Reducing power