نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارز می، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم ز یستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی اسبق دکتری گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم ز یستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22051/jab.2021.33048.1379

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از کودهای زیستی به صورت جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی کودهای شیمیایی سبب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می‌شوند. جایگزین نمودن کود بیولوژیک به‌جای کود شیمیایی می‌تواند مزایای اقتصادی مناسبی را برای کشاورزان به همراه داشته باشد، که ازجمله آن‌ها، کاهش آلودگی خاک، افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد گیاه را می‌توان نام برد. هدف از این پژوهش بررسی کودهای بیولوژیک ازتوباکتر، شیمیایی اوره، تلفیق کود بیولوژیک و شیمیایی با نسبت‌های 50/50 و 70/30 و قارچ تریکودرما در گیاه سیاهدانه است که آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه، وزن خشک ساقه، تعداد کپسول، وزن هزار دانه، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فیتواسترول در همه تیمارها افزایش یافته است. کود زیستی باعث افزایش پروتئین و فعالیت آنزیم کاتالاز برگ، کلروفیل b و فیتواسترول‌ها شده و تیمار کود تلفیقی باعث افزایش کلروفیل a، کلروفیل کل، پروتئین برگ و دانه شده است. تیمار تریکودرما باعث افزایش پروتئین برگ شده است. به طور کلی با بکارگیری کودهای زیستی و تلفیقی و فراهم کردن مواد مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد گیاه شده و استفاده از کودهای زیستی در غالب تغذیه تلفیقی در کاهش مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و آلودگی‌های ناشی از آن مؤثر وکارایی بهتری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به نتایج موجود تیمارهای کود تلفیقی و قارچ تریکودرما بیشترین تأثیر را در پارامترهای اندازه‌گیری شده داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of nitrogen fertilizer and urea fertilizer on some physiological, phytochemical and antioxidant capacity of Nigella sativa L.

نویسندگان [English]

  • Faezeh Hadinezhad 1
  • azam salimi 2
  • maryam chavoushi 3

1 Former Master Student of the Department of Plant Sciences, Faculty of Life Sciences, Kharaz University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Former PhD Student, Department of Plant Sciences, Faculty of Life Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the use biofertilizers as an alternative to some chemical fertilizers have been considered. On the other hand, chemical fertilizers increase the yield of agricultural products. Also, replacing part of chemical fertilizer with biological fertilizer can bring good economic benefits for farmers, including reducing soil pollution, increasing soil fertility, and improving plant growth. The purpose of this study is to investigate the Azotobacter, chemical, urea, combinations of biological and chemical fertilizer (50/50 and 30/70 ) and, Trichoderma fungi were arranged in the black seeds, so this experiment were randomized complete block design and three replications for each test in the field. all treatments of fertilizers increased shoot and root length, root fresh weight, root dry weight, shoot dry weight, capsule number, seed number in capsule, 1000 seed weight, capsule number, antioxidant activity, and phytosterol. Bio-fertilize increased leaf protein content, leaf catalase enzyme activity, chl b content, and phytosterol combinations of biological and chemical fertilizer increased chl a content, Total chlorophyll, leaf and seed protein content. Trichoderma increased seed protein content. Bio-fertilize and combinations of biological and chemical fertilizer provide plant nutrition and increased growth. Biofertilizers in form of a combination of biological and chemical fertilizer reduced the excessive consumption of chemical fertilizers and the resulting pollution caused by it and will lead to better performance. According to the available results, combined fertilizer treatments and Trichoderma fungi had the greatest effect on the measured parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • Trichoderma
  • Nigella sativa L
  • Biofertilizer