نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیو تکنولوژی دریا ، گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق برخی ترکیبات بیوشیمیایی تاکسون‌هایی از جلبک‌های قهوه‌ای، متعلق به 5 جنس مختلف بندر لنگه، در استان هرمزگان شامل Sargassum vulgare (C. Agardh, 1820)، Padina australis (Hauck,1887)، Cystoseira myrica (C. Agardh, 1820) ، (Colpomenia sinousa (Derbes & Solier, 1851 و Iyengaria sp. (Borgesen) در فصول زمستان (بهمن 97) و تابستان (تیر 97) بررسی شد و جلبکها در زمان جزر جمع آوری شدند. استخراج پروتئین به روش لوری، چربی به روش Freeman ، کربوهیدرات توسط روش فنل اسیدسولفوریک و آلژینات به روش Istini صورت گرفت. بیشترین درصد پروتئین با 7/2 درصد از جلبک Cystoseira myrica در بهمن، چربی با 75 درصد از جلبک Padina australis در بهمن ، کربوهیدرات با 4/3 درصد از جلبک Sargassum vulgare در بهمن و آلژینات با 30 درصد از جلبک Sargassum در تیر بدست آمد. اختلاف میانگین این ترکیبات بین ماههای بهمن و تیر معنی دار بود (P<0.05). طبق نتایج به دست آمده با درنظر گرفتن میزان بالای چربی در جلبکها ی این پژوهش می توان از آنها برای افزایش چربی شیر دام استفاده نمود. همچنین آلژینات بدست آمده در این تحقیق دربین جلبکهای قهوه‌ای مطالعه شده، از مقدار مناسبی برخوردار است و می‌توان آن را برای استفاده در صنایع مختلف استخراج نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the amount of some chemical compounds of the dominant species of brown algae in Lengeh port،Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Hadis Jafari 1
  • Farnaz Rafiee 2
  • Aria Ashja Ardalan 3

1 MSC Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor,Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor,Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, some biochemical compounds taxa of brown algae, belonging to 5 different genera in Lengeh port, Hormozgan province, including Sargassum vulgare (C. Agardh, 1820), Padina australis (Hauck, 1887), Cystoseira myrica (C. Agardh, 1820) Colpomenia sinousa (Derbes & Solier, 1851) and Iyengaria sp. (Borgesen) were studied in winter (February 2019) and summer (July 2018) and algae were collected at low tide. Extraction of protein was performed by Lowry method, lipid by Freeman method, carbohydrate by phenol sulfuric acid method and alginate by Istini method. The highest percentage of protein from algae Cystoseira myrica 2.7 % in February, lipid with 75 % of the algae Padina australis in February, by 3.4%, carbohydrates from algae Sargassum vulgare in February and alginate with 30% was achieved in July. The mean difference of these compounds between February and July was significant (P <0.05). According to the obtained results, considering the high amount of lipid in the algae of this study, they can be used to increase the fat content of animal milk. Also, the alginate obtained in this study has a suitable amount among the brown algae studied and it can be extracted for useing in various industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Brown Algae
  • Protein؛ Lipid
  • Carbohydrate
  • Phycocloid
آبکنار، ع.م.، پیغمبری، س.ی.، سجادی، م.م. و عبیدی، م.ر.، 1387. مقایسه میزان اسیدآلژنیک استحصال‌شده از جلبک‌های قهوه‌ای Cystoseria indica ، Sargassum illicifolium و Nizimuddinina zanadrini در سواحل چابهار. شماره80، پاییز. صص 49-54.
ابهری، س.ر.، 1372. گیاهان ماکروسکوپی بین جزرومدی خلیج گواتر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. انتشارات دانشگاه تهران. 125 ص.
پارسازاده، م.؛ خدادای، م.؛ تدینی، م.، 1397. استخراج پروتئین از جلبک قهوه‌ای و بررسی خصوصیات عملکردی آن. علوم و صنایع غذایی شماره 82، دوره 15، آذر 1397 . 
پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری. http://www.itpnews.com/home/show. خرداد 1398.
حافظیه، م.، 1393. ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum lentifollium خلیج چابهار (دریای عمان)- قبل و بعد از مانسون. مجله علمی شیلات ایران، سال بیست وسوم/شماره1/بهار1393.
ربیعی، ع.، 1369. تأثیر عوامل مختلف بر درصد چربی شیر. کشاورزی و دام. دوره3-شماره2، صص60-55.
ریاحی، ح.، 1387. جلبک‌شناسی. دانشگاه الزهرا- تهران، 272ص.
سهرابی پور، ج.، نژادستاری، ط.، اسدی، م.، و قهرمان، ا.،1382. تحقیقی پیرامون شناسایی و میزان تولید جلبک‌های قهوه‌ای و تأثیر عوامل اکولوژیک مختلف برروی این رویش‌ها در سواحل بندر لنگه. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 59، تابستان. صص44 تا 58.
شوقی، ح.،1374. شناسایی جلبک‌های سواحل استان سیستان و بلوچستان. مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور (چابهار). 80 ص.
صفاییان، ش.؛ گیویان راد، م.ه.؛ فرزادمنش، ش.، 1390. تغییرات شیمیایی عناصر و املاح معدنی جلبک قهوه‌ای Padina  boergesenii  در ساحل قشم. مجله پژوهشی علوم و فنون دریایی، شماره3، دوره6، پاییز1390. صص 61 -69 .
علویان، ز.، 1381. بررسی فراوانی و پراکنش جلبک‌های ماکروسکوپی سواحل کیش در ارتباط با آلودگی‌های زیست محیطی. مجله علمی پژوهشی شیلات. شماره3. سال یازدهم. صص80-63.
علوی، ا. 1376. استخراج اسیدآلژینیک از جلبک‌های قهوه‌ای دریای جنوب و تفکیک آلژینات‌ها بر پایه وزن مولکولی، دانشگاه تهران. 216 ص.
قرنجیک، ب.م. و روحانی قادیکلایی، ک.، 1388. اطلس جلبک‌های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، مدیریت اطلاعات علمی. 202ص.
قرنجیک، ب.م.، نظری، ب.، سعیدپور، ب. و ولی نسب، ت.، 1395. تعیین پراکنش و برآورد توده زنده جلبک‌های دریایی به ساحل آورده شده در آب‌های ساحلی دریای عمان. مجله علمی شیلات ایران، سال بیست و پنجم، شماره3، پاییز.
کبیری فرد، ع.، دشتی‌زاده، م.، کمالی، ا.ا.، حاج، ح.، 1398. مقایسه ارزش غذایی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در سواحل استان بوشهر با جلبک دریایی سیستوسریا الیویکا در سواحل استان سیستان و بلوچستان برای تغذیه نشخوارکنندگان. فصلنامه پژوهشی محیط زیست جانوری، سال یازدهم، شماره3، پاییز.
محمودزاده، ه.، کرم‌زاده، م.ج.، 1394. اصول تعذیه دام. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های ایران. تهران. 78ص.
ولی‌کمال، ع.ر.،1390. تأثیر سطوح مختلف جلبک دریایی Sargassum ilacifolium بر روی عملکردی و فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره‌های پرواری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
Borgesen, F. (1939) Marine algae from the Iranian Gulf especially from the innermost part near Bushehr and Khark. No.1, pp: 47-141.
Carrillo, S., Lopez, E., Casas, M.M., Avila, E., Castillo, R.M., Carranco, M.E., Calvo, C., and Perez-Gil, F. (2008) “Potential use of seaweed in the laying hen ration to improve the quality of n-3 fatty acid enriched eggs”, Journal of Applied Phycology, No.20, pp: 721-728.
Casas, M., Hernandez, H., Marin, A., Agulia, R., and Carrillo, S. (2003) “Use of sargassum spp algae as supplement for goats and cattle”, XIII congress latinoamericano de Nutrition, 9-13 Noviember, Acapulco Guerrero, Mexico.
Dawes, C.J. (1998) Marine Botany. 2nd edition, A Wiley interscience publications, John Wiley and Sons, Inc., New York, USA, p. 480.
Endlicher, S.L. and Diesing, C.M. (1845) Enumeration algarum, quas ad oram insulae karek, Sinus persici legit Theodoras kotschy. Bot. Zeitung. No.3, pp: 268-279.
Fathy, A.A. (2007) Evaluation of Nutritional Composition of Some Attached And Drifted Marine Algae From Alexandria, Egypt. Egyptian Journal of Phycol. No.8, pp: 131-141.
Fattah, A.H. & Hussein, M.M. (1969) Composition of some brown algae as influenced by seasonal variation. Phytochemistry. Vol.9(4), pp: 721-724.
Gillespie, R.D. & Critchley. A.T. (1999) Phenology of Sargassum spp. (Sargaceae, Phaeophyta) from Reunion Rocks, Kwazul, Natal, South Africa. Hydrobiologia. Pp: 201-210.
Goecke, F., Escobar, M., and Collantes, G. (2012) “Chemical composition of Padina fernandeziana (Phaeophyceae, Dictyotales) from Juan Fernandez Archipelago, Chile”, Rev Latinoum Biotecnol Amb Algal, Vol.3 (2), pp: 95-104.
Gojon, H.H., Siqueiros, D.A., and Hernandez, H. (1998) “In situ ruminal digestibility and degradability of Macrocytis pyrifera and Sargassum spp in bovine Livestock”, Giencias Marinas, Vol.24, pp: 463-481.
Gokulakrishnan, S., Raja1, K., Sattanathan, G. & Subramanian, J. (2015) Proximate composition of Bio Potential Seaweeds from Mandapam, South East Coast of India. International Letters of Natural Sciences. SciPress Ltd., Switzerland. Vol. 45, pp: 49-55.
Goecke, F., Eschobar, M. and Collantes, G. (2012) Chemical composition of Padina fernandeziana (Phaeophyceae, Dictyotales) from Juan Fernandez Archipelago, Chile. Rev Latinoun Biotecnol Amb Algal, Vol.3(2), pp: 95-104.
Gosch, Byorn J., Marie Hagnusson, Nicholas A Paul and Rocky De Nys. (2012) Total lipid and fatty acid composition of seaweeds for the selection of species for oil-based biofocil and bioproducts. Vol.4, pp: 919-930.
Hong, D.D., Hein, H.M. and Son, P.N. (2007) Seaweeds from Vietnam used for functional food, medicine and biofertilizer. Journal of Applied Phycology, Vol.19, pp: 817-826.
Hong, D.D., Hein, H.M., and Son, P.N. (2007) “Seaweeds from Vietnam used for functional food, medicine and biofertilizer”, Journal of Applied Phycology, No.19, pp: 817-826.
Istini, S., Ohno, M. & Kusunose, H. (1994) Methods of Analysis for Agar, Carrageenan and Alginate in Seaweed. Bull, Mar. Sci. Fish., Kochi Univ. No. 14, pp. 49-55.
Kelly, B.J., Brown, M.T. (2000) Variations in the alginate content and composition of Durvillaea antarctica and D. willana from southern New Zealand. J. Appl. Phycol. No. 129, pp: 317-324.
Khairy, M.; El-Shafay, Sh.M. 2013. Seasonal variations in the biochemical composition of some common seaweed species from the coast of Abu Qir Bay, Alexandria, Egypt, Hanan. OCEANOLOGIA, Vol.55 (2),  pp: 435–452.
Kochert, G. (1978) Carbohydrate determination by phenol-sulfuric acid method. In: Handbook of physiological and biochemical methods (eds. Hellebust, J.A. and Craige, J.S.) Cambridge University Press, London. Pp: 95-97.
Kumar, S. (2013) A comprehensive analysis of alginate content and biochemical composition of leftover pulp from brown seaweed Sargassum wightii. Ph.D. Thesis, 2013, University of Delh.
Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. & Randall, R.J. (1951) Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. biol. Chem., No.193, pp: 265-275.
Marin, A., Casas-Valdez, M., Carrialo, S., Hernandez, H., Monroy, A., Sangines, L., and Perez-Gil, F. (2009) “The marine algae Sargassum spp. (Sargassaeae) as feed for sheep in tropical and subtropical regions”, International Journal of Tropical Biology, No.37, pp: 1274-1281.
Marinho-Soriano, E., Fonseca, P.C., Carneiro, M.A.A., and Moreira, W.S.C. (2006) “Seasonal variation in the chemical composition of two tropical seaweeds”, Bioresource Technology, No.97, pp: 2402-2406.
Mohammadi, M.; Tajik, H.; Hajeb, P., 2013.  Nutritional composition of seaweeds from the Northern Persian Gulf. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 12(1), pp: 232- 240.
Saraswathi, S.J., Babu, B., Renggasamy, R. (2003) Seasonal- Studies on the alginate and its biochemical compositional: Sargassum polycystum. Phycol. Res. No.51, pp: 240-243.
Siraj, O. (1988) Composition of alginates from brown seaweeds, Sargassum and Padina spp. Pertanica. Vol.11(1), pp: 79-85.
Sohrabipour, J. and Rabii, R. (1999) A list of marine algae of seashores of Persian Gulf and Oman Sea in the Hormozgan province. Iran. Journal. Bot. Vol.8(1), pp: 132-162.
Sze, Ph., 1986. A biology of the algae. Wm. C. Brown. America. 251P.
UNDP (1990) Traning Manual on Gracilaria Culture and seaweed processing in China. FAO./By the Regional Seafarming Development and Demonstration Project (RAS/90/002).90P.
Zubia, M., Payri, C.E., Deslandes, E., and Guezennec, J. (2003) “Chemical composition of attached and drift specimens of Sargassum mangarevense and Turbinaria ornata (phaeophyta: Fucales) from Tahiti, French Polynesia”, Botanica Marina, No.46, pp: 562-571.