نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند.دانشجو

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تهران ایران

3 گروه بیوشیمی، دانشگاه الزهرا(س)،تهران،ایران

4 گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال می باشد. 28 نفر دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی(سنین02/2±36/22سال؛ وزن17/7±80/59 کیلوگرم؛ قد60/6±40/162 سانتی متر) داوطلبانه انتخاب و تصادفی به 5 گروه: 1) تمرین هوازی2) تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین3) تمرین هوازی به همراه مصرف دارونما4) دارچین5) کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت 6 هفته و با شدت) 80-65( Vo2max انجام شد. در ابتدا و انتهای مطالعه نمونه های خونی جمع آوری گردید. دادهها در نرمافزار آماری SPSS20 وارد و از آزمون کروسکال والیس، ویلکاکسون در سطح معناداری ( 05/0> p) مورد بررسی قرار گرفت. نیم رخ لیپیدی ، قند خون وBMI در گروه تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین تفاوت معنی داری نداشت(05/0> p). نتایج این مطالعه نشان می دهد انجام فعالیت ورزشی با شدت) 80-65 ( Vo2max بیش از 6 هفته با مصرف دارچین احتمالا می تواند موجب بهبود نیم رخ لیپیدی، قندخون و شاخص توده بدنی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training and Cinnamon Zeylanicum taking on some risk factors of cardiovascular women

نویسندگان [English]

  • hamide nakhayi 1
  • parvaneh NAZARALI 2
  • parichehr hanachi 3
  • mehdi hedayati 4

1 birjand univercity

2 Department of exercise physiology, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of biochemistry, Alzahra University, Tehran, Iran

4 Department of biochemistry, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of aerobic training and cinnamon consumption on some cardiovascular risk factors in active women. 28 female students of physical education (ages 02/2 ± 36/22 years, weight 17/7 ± 80/59 kg, height 60/6 ± 40/162 cm) are recruited and randomized into 5 groups: 1) exercise 2) aerobic exercise combined with cinnamon 3) aerobic training with placebo 4) cinnamon 5) were assigned. Intensity aerobic exercise was for 6 weeks with 80-65% of maximum heart rate. Blood samples were collected at the beginning and end of the study. Data were analyzed using SPSS20 software and Kruskal Wallis test, Wilcoxon test was used at significant level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • exercise
  • cardiovascular diseases
  • Lipid profiles