نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد فلاورجان

2 استاد و عضو هیئت علمی فلاورجان

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

4 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

5 دانشگاه فلاورجان

چکیده

استفاده از میکروارگانیسم ها در زمینه ی تولید مواد با ارزش از نظر اقتصادی و کاربردی، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله این مواد با ارزش، روغن تک یاخته و پلی الکل ها با قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف صنعتی می باشند. روغن تک یاخته در زمینه تولید سوخت زیستی و پلی الکل ها نظیر زایلیتول، در صنایع غذایی و دارویی بسیار ارزشمند هستند. در این پژوهش تولید بالای روغن میکروبی در مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا بررسی شد و آنالیز روغن تولید شده با تکنیک FTIR Spectroscopy انجام شد. علاوه بر آن تولید زایلیتول توسط این مخمر در محیط دارای زایلوز و آنالیز زایلیتول به دست آمده با استفاده از تکنیک رنگ سنجی صورت گرفت. بهینه سازی شرایط تولید روغن میکروبی و زایلیتول با استفاده از روش تاگوچی انجام داده شد و نتایج با ارزشی فراهم آمد. این سویه در شرایط اپتیمم شامل g/L 100 گلوکز، 72 ساعت انکوباسیون، 5= pH، دمای ºC25 و 180= rpm به میزان بالای تولید لیپید معادل g/L 10/21 رسید. علاوه بر آن در محیط دارای 140 گرم بر لیتر زایلوز، میزان بالای تولید زایلیتول معادل g/L 54/99 به دست آمد. از یافته های حاصل از این پژوهش می توان دریافت که مخمرهای بومی دارای پتانسیل بالای تولید مواد با ارزش بوده و با فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب، می توان مخمر را به سمت تولید محصول مورد نظر هدایت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of SCO and xylitol production in the oleaginous yeast Rhodotorula mucilaginosa

نویسندگان [English]

  • Marjan Enshaeieh 1
  • Mahboobeh Madani 2

چکیده [English]

The application of microorganisms in the production of economically valuable products has attracted a great attention in recent years. These valuable materials such as single cell oil and poly-alcohols have potential for application in various industrial fields. Single cell oil in biodiesel production and poly-alcohols such as xylitol in the food and pharmaceutical industries, are valuable. In this study high production of SCO was evaluated and analyzing of SCO was done by FTIR spectroscopy. In addition, xylitol production by the yeast, in the media containing xylose was done and xylitol was analyzed by using colorimetric method. Optimization of microbial oil and xylitol production was done by Taguchi method and valuable results were obtained. This strain was reached to SCO production and dry biomass of 10.21 g/L in optimum condition including 100 g/L glucose, 72 h incubation time, pH = 5, temperature of 25 ºC and rpm=180. In addition, in the medium with 140 g/L of xylose, xylitol production was 54.99 g/L. The results of this study can show that there are native yeasts with high potential of producing valuable materials which can be directed to produce the desired products by providing appropriate medium condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Cell Oil
  • Xylitol
  • Rhodotorola musillaginosa