نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه شیالت˛ واحد قائمشهر˛ دانشگاه آزاد اسالمی˛ قائمشهر، ایران.

2 استادیار،گروه شیالت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائم شهر، ایران

چکیده

استفاده از سولفات مس بعنوان جلبک‌کش در مزارع پرورش ماهیان می‌تواند موجب مسمومیت در ماهیان شده و بر رشد و سلامتی آن‌ها تاثیر منفی داشته باشد. به دلیل تاثیر مقدار کلسیم آب بر سمیت سولفات مس ، در این تحقیق تأثیر پیش تیمار هفت روزه کربنات کلسیم بر کاهش سمیت مس در کپور معمولی (Cyprinus carpio)در دو دمای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نیمی از کپورماهیان به مدت یک هفته در آبی که 200 میلی‌گرم در لیتر کربنات کلسیم به آن افزوده شد پرورش یافتند. سپس تمام ماهی ها به مدت 60 روز در معرض غلظت‌های صفر، 5/1و 3 میلی‌گرم در لیتر سولفات مس در دو دمای 22 و 27 درجه سانتی‌گراد پرورش یافتند. بر اساس نتایج با افزایش میزان مس و درجه حرارت وزن‌گیری و شاخص وضعیت کاهش معنی‌دار و درصد تلفات و ضریب تبدیل غذایی افزایش معنی‌دار یافت (05/0>P). در هر دو گروه از ماهیان با افزایش غلظت سولفات مس و درجه حرارت تعداد گلبول های قرمز و سفید و مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت کاهش و مقادیر MCV و MCH افزایش یافت. اما در مورد MCHC روند مشخصی مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل مثبت هر سه پارامتر پیش تیمار با کربنات کلسیم، درجه حرارت و غلظت سولفات مس تنها در مورد تلفات و گلبول‌های سفید معنی‌دار نشد (05/0< p). بنابراین افزایش سولفات مس به‌ویژه در دمای 27 درجه سانتی‌گراد می‌تواند بر بازده رشد و تغذیه و بازماندگی ماهیان تاثیر گذار باشد و پیش تیمار با کربنات کلسیم می‌تواند در رقابت با مس تا حد قابل ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of calcium carbonate pretreatment at different temperatures on reducing the toxicity of copper sulfate in common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

نویسندگان [English]

  • Akram Qasemzadeh 1
  • Masoumeh Bahrekazemi 2

1 Maestría, Departamento de Pesca, Subdivisión de Ghaemshahr, Universidad Islámica de Azad, Ghaemshahr, Irán..

2 Profesor asistente, Departamento de Salud, Rama de Ghaemshahr, Universidad Islámica de Azad, Ghaemshahr, Irá

چکیده [English]

The use of copper sulfate as an algaecide in fish farms can cause poisoning in fish and harm their growth and health. Due to the effect of water calcium amount on copper sulfate toxicity, in this study, the effect of seven-day calcium carbonate pretreatment on reducing copper toxicity in common carp (Cyprinus carpio) was investigated at two different temperatures. Initially, half of the carp were raised in water which 200 mg / L of calcium carbonate was added to for one week. Then, all fish were reared at concentrations of 0, 1.5 and 3 mg /L of copper sulfate at 22 and 27 °C for 60 days. Based on the results, weight gain and condition factor decreased and the percentage of mortality and feed conversion ratio increased significantly, with increasing the amounts of copper and temperature (p < 0.05). In both groups of fish, the numbers of red and white blood cells, and the amounts of hemoglobin and hematocrit decreased with increasing copper sulfate concentration and temperature, and MCV and MCH increased. But in the case of MCHC, no clear trend was observed. Also, the positive interaction of all three parameters of pretreatment with calcium carbonate, temperature, and copper sulfate concentration was not significant only in the case of white blood cells and mortality (P>0.05). Therefore, increased copper sulfate can affect the growth efficiency, nutrition, and survival of fish, especially at 27 ° C, and pretreatment with calcium carbonate can significantly reduce the negative effect of copper sulfate in competition with copper...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium Carbonate
  • Copper Sulfate
  • Common carp. Hematology
احمدی، ح.، سادات نعیمی، ا.، نظر حقیقی، ف.، غفوری، ح. (1395) اثرات نیمه مزمن نانو ذره اکسید مس بر برخی پارامترهای خونی و بافت آبشش بچه­ماهی کپور معمولی. نشریه توسعه آبزی­پروری، 10(4): 1-14.
     جمال زاده، ح.ر.، کیوان، ا.، جمیلی، ش.، عریان، ش.، سعیدی، ع.ا. (1381) بررسی برخی فاکتور­های خونی آزاد ماهی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، 11(1): 25-34.
     خبازی، م.، هرسیج، م.، هدایتی، ع.ا.، گرامی، م.ح.، جعفری، ح. (1394) تأثیر غلظت تحت کشنده فلز مس بر پارامترهای خون­شناسی در قزل آلای رنگین کمان. مجله بوم شناسی آبزیان، 4(4): 1-7.
      فرهادی، م.ت.، بحرکاظمی، م.، یوسفیان، م. (1393) تأثیر کلسیم به­عنوان عامل محافظت کننده در برابر سمیت مس محیط در بچه ماهی کپور معمولی. فن آوریهای ­های نوین در توسعه آبزی­پروری، 8(1): 7-18.
     یادگار، ن.، جواهری بابلی، م.، ستاری، ب.، سلاطی، ا.پ. (1390) تأثیر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خون شناسی در ماهی بنی. مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 3(2): 109-116.
Abdel-Hameid, N.H. (2009) A protective effect of calcium carbonate against arsenic toxicity of the Nile catfish, Clarias gariepinus. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 9 (2): 191-200.
Abdel-Tawwab, M. and Mousa, M.A.A. (2005) Effect of calcium pre-exposure in acute copper toxicity to juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Zagazig Veterinary Journal, 33 (1):80-87.
Abdel-Tawwab, M., Mamdouh, A.A., Mohamad, H. and Saleh, F.M. (2007) The use of calcium pre-exposure as a protective agent against environmental copper toxicity for juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture, 264 (1-4):236- 246.
Ahmad, S.M., Shah, F.A., Bhat, F.A., Bhat, J.I.A. and Balkhi, M.H. (2011) Thermal adaptability and disease association in common carp Cyprinus carpio communis acclimated to different (four) temperatures. Journal of Thermal Biology, 36 (8):492–497.
Bat, L., Akbulut, M., Oulha, M., Gundogdu, A. and Satilmis, H.H. (2000) Effect of Temperature on the Toxicity of Zinc, Copper and lead to the fresh water Amphipod Gammarus pulex pulex. Turkish Journal of Zoology, 24 (2000): 409-415.
Blaxhall, P.C. and Daisley, K.W. (1973) Routine hematological methods for use with fish blood. Journal of Fish Biology, 5 (6): 771-782.
Boyd, C.E. (1990) Water quality in ponds for Aquaculture. Birmingham Publishing. Birmingham. 482 Pp. Alabama. USA.
Carvalho, C.S. and Fernandes, M.N. (2006) Effect of temperature on copper toxicity and hematological responses in the neotropical fish Prochilodus scrofa at low and high pH. Aquaculture, 251 (1): 109-117.
Carvalho, C.S., Araujo, H.S.S. and Fernandes, M.N. (2004) Hepatic metallothionein in a teleost (Prochilodus scrofa) exposed to copper at pH 4.5 and pH 8.0. Comparative Biochemistry and Physiology, 137 (2004): 225-235.
 
Chen, Q.L., Luo, Z., Zheng, L., Li, X.D., Liu, X.Y., Zhao, H. and Gong, Y. (2012) Protective effects of calcium on copper toxicity in Pelteobagrus fulvidraco: Copper accumulation, enzymatic activities, histology. Ecotoxicology and Environmental Safety, 76 (2):126-134.
Davies, P.H., Gorman, W.C., Carlson, C.A. and Brinkman, S.F. (1993) Effect of hardness on bioavailability and toxicity of cadmium to rainbow trout. Chemical Speciation and Bioavailability, 5(2): 67-77.
Dutta, T.K. and Kaviraj, A. (1996) Effects of lime acclimation on the susceptibility of two fresh water teleosts and one oligochaet worm to metabolic pollutant cadmium. Folia Biologica (Krakow), 44 (3-4): 143-148.
Ellis, A.E. (1981) Stress and the modulation of defense mechanisms in fish. Academic Press. 367 Pp. London. England.
Gill, T.S. and Epple, A. (1992) Impact of cadmium on the mummichog, Fundulus heteroclitus and the role of calcium in suppressing heavy metal toxicity. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C: Comparative Pharmacology, 101 (3): 519-523.
Goel, K.A., Mishra, B.P., Gupta, K. and Wadhwa, S. (1985) A comparative hematological study on a few fresh water teleost. Indian Journal of Fisheries, 31 (3): 108-112.
James, R. and Sampath, K. (1995) Sublethal effects of mixtures of copper and ammonia on selected biochemical and physiological parameters in the catfish Heteropeneustes fossilis. Bulletin of Environment Contamination and Toxicology, 55 (2): 187-194.
Khan, M.A., Ahmed, S.A., Catalin, B., Khodadoust, A., Ajayi, O. and Vaughn, M. (2006) Effect of temperature on heavy metal toxicity to juvenile crayfish, Orconectes immunis (Hagen). Environmental toxicology, 21 (5): 513-520.
Mazon, A.F., Monteiro, E.A.S., Pinteiro, G.H. and Fernandes, M.N. (2002) Hematological and physiological changes induced by short-term exposure to copper in the freshwater fish (Prochilodus scrofa). Brazilian Journal of biology, 62 (4): 621-631.
Mckenzie, SH. B. and Williams, L. (2014) Clinical Laboratory, Hematology. 3rd Edition. Pearson Clinical Laboratory Science. Pp: 253-256. USA.
Mehta, K. (2017) Impact of temperature on contaminants toxicity in fish fauna: a review. Indian Journal of Science and Technology, 10 (18): 1-6.
Munker, R., Hillwe, E., Glass, J. and Paquette, R. (2007) Modern Hematology: Biology and Clinical Management, Second Edition, Humana Press Inc. 513 p.
Nikbakhsh, J. and Bahrekazemi, M. (2017) Effect of Diets Containing Different Levels of Prebiotic Mito on the Growth Factors, Survival, Body Composition, and Hematological Parameters in Common Carp Cyprinus Carpio Fry. Journal of Marine Biology and Aquaculture, 3 (1):1-6.
NRC (National Research Council). (1993) Nutrient Requirements of Fish. Committee on Animal Nutrition. Board on Agriculture. National Research Council. National Academy Press. 128 Pp. Washington DC, USA.
 Pagenkopf, G.K. (1983) Gill surface interaction model for trace metal toxicity to fishes: role of complexation, pH and water hardness. Environmental Science and Technology, 17 (6): 342-347.
Perschbacher, P.W. and Wurts, W.A. (1999) Effect of calcium and magnesium hardness on acute copper toxicity to juvenile channel catfish, Ictalurus Punctatus. Aquaculture, 172 (3-4): 275-280.
Playle, R.C., Dixon, D. and Burnison, K. (1993) Copper and cadmium binding to fish gills: modification by dissolved organic carbon and synthetic ligand. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 50 (12): 2667-2677.
Pourkhabbaz, A., Ebrahimpour Kasmani, M., Kiyani, V. and Hosynzadeh, M.H. (2011) Effects of water hardness and Cu and Zn on LC50 in Gambusia holbrooki. Chemical Speciation and Bioavailability, 23 (4): 224-228.
Rehulka, J. (2003) Hematological analysis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by viral hemorrhagic septicaemia (VHS). Diseases of Aquatic Organisms, 56 (3): 185-193.
Singhadach, P., Jiraungkoorsku, W., Tansatit, T., Kosa, P. and Ariyasrijit, C. (2009) Calcium pre-exposure reducing histopathological alteration in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) after lead exposure. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 4 (5): 228-237.
Song, Y.F., Luo, Z., Chen, Q.L., Liu, X., Liu, C.X. and Zheng, J.L. (2013) Protective effects of calcium pre-exposure against waterborne cadmium toxicity in Synechogobius hasta. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 65 (1):105–121.
Takasusuki, J., Araujo, M.R.R. and Frenandes, M.N. (2004) Effect of water pH on copper toxicity in the neotropical fish, Prochilodus scrofa (Prochildondidae). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72 (5): 1075-1082.
Val, A.L., Silva, M.N.P. and Val, V.M.  (2004) Physiological stress in fish-adjustments and organic disorders: health of aquatic organisms. Editora Varela. 758 Pp. Sao Paulo.
Wicklund, A. and Runn, P. (1988) Calcium effects on cadmium uptake, redistribution, and elimination in minnows, Phoxinus phoxinus, acclimated to different calcium concentrations. Aquatic Toxicology, 13 (2): 109-121.
 Witeska, M. (2003) The effects of environmental factors on metal toxicity to fish (Review). Fresenius Environmental Bulletin, 12 (8):824-829.