نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش پیش رو به منظور بررسی نیاز رویشگاهی گلابی وحشی (Pyrus spp.) انجام شد. برای بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گلابی وحشی در جنگل‌های زاگرس با توجه به سه دامنه مختلف ارتفاعی، جهات جغرافیایی، فرم‌های زمین، و با در نظر گرفتن تراکم گونه مورد مطالعه (حضور درخت مورد نظر به صورت گروهی در یک پلات)‌ و پراکنش ناهمگن و پراکنده آن در مناطقی از سطح استان کرمانشاه، برداشت‌های عرصه‌ای به صورت انتخابی انجام شد. نتایج نشان داد که فرم دامنه با جهت غربی شرایط رویشی مناسبتری را برای گونه گلابی وحشی فراهم می‌آورد. همچنین، نتایج حاصل از آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) مربوط به خاک این رویشگاه‌ها، تاثیر مثبت عناصر شیمیایی EC، C و pH و تاثیر منفی Caco3 را در حضور گونه گلابی وحشی نشان داد. ضمن آنکه عناصر فیزیکی سیلت و رس در لایه سطحی خاک در حضور این گونه تاثیر مثبت داشتند. نتیجه آنکه دامنه‌های با جهت جغرافیایی غربی که دارای خاک‌های حاصلخیز و فاقد آهک هستند بهترین شرایط رویشگاهی را برای رویش و گسترش گلابی وحشی فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution pattern of Wild pear (Pyrus spp.) in the forests of Kermanshah province of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Zohrevandi 1
  • Khosro Sagheb Talebi 2

1 Asistente de investigación, Departamento de Investigación de Recursos Naturales, Centro de Investigación de Recursos Naturales y Agrícolas de Kermanshah, Organización de Investigación, Educación

2 Profesor Asociado de Investigación, Instituto de Investigación de Bosques y Pastizales, Organización de Investigación, Educación y Extensión Agrícola, Teherán, Irá

چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of Environmental factors for the propagation of wild pears (Pyrus spp.), after gathering some basic data, distribution limits of this specie in Kermanshah province was identified. Later on, the distribution areas were classified into three altitudinal ranges including (>1500, 1500-2000, < 2000m a.s.l.), four geographical directions including (North, South, West and East) and also different land forms including (Valley, Slope, Slope edge and Flat). To gather requisite information, some 1000m2 plots were established in each mentioned situation at least with three replications. Considering the density of the studied species (the presence of the desired tree in a group in a plot). Results showed that Slope form with west aspect At a range of 1500m to 2000 m a.s.l. prepared the best position for distribution of Pyrus spp.. Also Principle Component Analysis(PCA) of soil in Pyrus spp. provenance, positive effect of chemical elements such as: EC ,C,pH and negative effect of Caco3 on growth parameters of Pyrus spp. were indicated Mean while physic elements such as: Silt and Clay preferred positive effect on growth parameters at surface layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Principle Component Analysis (PCA)
  • Site demand
  • Pyrus L
  • Zagros forests
پارما، ر.، شتایی جویباری، ش. (1389). اثر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر تاج‌پوشش و تنوع گونه‌های چوبی در جنگل‌های زاگرس. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. (4) 18 : 555 – 539.
جزیره‌ای، م.، ابراهیمی رستاقی، م. (1382). جنگل‌شناسی زاگرس. چاپ اول، دانشگاه تهران، 560 صفحه.
حمزه‌پور، م.، ثاقب‌طالبی، خ.، بردبار، س.، جوکار، ل.، پاک‌پرور، م.، عباسی، ع. (1389). عوامل محیطی موثر بر گسترش گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در منطقه‌ی سپیدان استان فارس. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. (4) 18 : 516 –499.
خاتم‌ساز، م. (1371). فلور ایران تیره گل‌سرخ (Rosaceae). شماره 6، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، 352 صفحه.
خان‌حسنی، م.، ثاقب‌طالبی، خ.، خداکرمی، ی.، صفری، ه. (1395). تأثیر ویژگی‌های خاک و عوامل فیزیوگرافی بر صفات رویشی آلبالو وحشی (Cerasus microcarpa).  فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (2) 24 : 235 –227.
خانلری، د. (1385). جنگل‌‌شناسی و جنگلداری ایران (هیرکانی، زاگرس و ارسباران). نشر علوم کشاورزی کاربردی، تهران، 360 صفحه.
خداکرمی، ی.، خان‌حسنی، م.، ثاقب‌طالبی، خ.، زهره‌وندی، ع.، پور رضا، م.، مشایخی، ش. (1390). بررسی برخی عوامل اکولوژیک موثر بر پراکنش گونه افرای کیکم (Acer monspesulanum) در جنگل‌های استان کرمانشاه. نشریه اکوسیستم‌های طبیعی ایران، (4) 1: 73 – 67.
زهره‌وندی، ع.، ثاقب‌طالبی، خ.، پور رضا، م.، خان‌حسنی، م.، خداکرمی، ی. (1390). بررسی نیاز رویشگاهی گونه بلوط ایرانی در جنگل‌های استان کرمانشاه. نشریه اکوسیستم‌های طبیعی ایران، (2) 2: 62 - 53.
زهره‌وندی، ع.، ثاقب‌طالبی، خ.، خداکرمی، ی. (1397). عوامل توپوگرافی موثر بر انتشار گلابی وحشی (Pyrus glabra). نشریه طبیعت ایران، (5) 3 : 60 – 56.
طالبی، س.، ثاقب‌طالبی، خ.، جهانبازی گوجانی، ح. (1385). بررسی نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های استان چهار محال بختیاری. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (1) 14: 79 – 67.
فتاحی، م. (1376). بررسی جنگل‌های بلوط زاگرس. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، 63 صفحه.
قیطوری، م. (1382). تیپ‌های مرتعی استان کرمانشاه. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، 152 صفحه.
مهدی‌فر، د.، ثاقب‌طالبی، خ. (1385). مشخصات کمی و کیفی خصوصیات رویشگاهی مازو (Quercus infectoria) در منطقه شینه استان لرستان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (3) 14: 206 – 193.
 
 
Bell, R. L., Quamme, H. A., Layne, R. E. C. and Skirvin, R. M. (1996). Pears. In: J. Janick & J. N. Moore (Ed.), Fruit Breeding, Volume I: Tree and Tropical Fruits, pp. 441–514. John Wiley & Sons, Inc.- Browicz, K., 1982. Chorology of Trees and Shrubs in South–West Asia and Adjacent Regions. Polish Scientific Publishers, Warszawa, Volume one: 33- 39.
Fowler, C. and Mooney, P. (1990). Shattering Food, Politics, and the Loss of Genetic Diversity. The University of Arizona Press, Tucson.
Howard, J.A. and C.W. Mitchell. (1985). Phytogeomorphology, New York, John Wiley and Sons, 225 p.
Lund, H.G., Dallmeier, F and Alonso, A. (2004). Biodiversity in forest. Elsevier Ltd.: 33-51.
Monte-Corvo, L., Goulao, L. and Oliveira, C. (2001). ISSR analysis of cultivars of pear and suitability of molecular markers for clone discrimination. Journal of the American Society for Horticultural Science,126, 517-522.
Tribe, D. (1994). Feeding and Greening the World: The Role of Agricultural Research. CAB International, Wallingford, UK.
Wunsch, A. and Hormaza, J. I. (2007). Characterization of variability and genetic similarity of European pear using microsatellite loci developed in apple. Scientia Horticulturae, 113, 37–43.