نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زیست شناسی واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد ،دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، تهران، ایران

3 دانشیار ، گروه زیست شناسی واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار ،گروه زیست شناسی واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‌ای و پلاستیک‌ها از مهمترین معضلات زیست‌ محیطی هستند. هدف، بررسی باکتری Ralstonia eutrophaبه ‌عنوان میزبان آنزیم کربنیکآنهیدراز برای تولید پلیهیدروکسیبوتیرات (PHB) است. توالی ژن آنزیم کربنیک‌آنهیدراز (CA) در وکتور بیانی کلون‌سازی و به R. eutropha  منتقل شد. تولید PHB در باکتری‌ها با روش‌های FT-IR و GC-MS بررسی شد.میزان PHB در باکتری نوترکیب درحضور  CO2نسبت‌به باکتری نوترکیب در غیاب CO2، 49/31 درصد و نسبت‌به باکتری غیرنوترکیب درحضور و عدم حضور  CO2 به‌ترتیب 44/18 و 44/34 درصد افزایش داشت. تولید PHB در باکتری نوترکیب در محیط محدود درحضور CO2 نسبتبه باکتری نوترکیب در غیاب CO2، 57/26 درصد و نسبت‌به باکتری غیرنوترکیب درحضور و عدم‌ حضور CO2به‌ترتیب 30/18 و 63/30 درصد افزایش داشت.نتایج سنجش PHB نشان‌دهنده مؤثر بودن بیان CA در افزایش PHB در R. eutropha بود. همچنین باکتری حاصل می‌تواند درحضور CO2 در یک محیط ساده، علاوه بر ترسیب‌کربن،PHB تولید ‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carbon sequestration by recombinant carbonic anhydrase in Ralstonia eutropha

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Mohsenpour 1
  • Nour Amirmozafari 2
  • Zahra Noormohammadi 3
  • Shiva Irani 4

1 PhD student.Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor,Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Science and Health Services, Tehran, Iran

3 Associate professor.Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate professor.Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Emission of greenhouse gases and plastic wastes are one of the most important environmental problems in the world. The purpose of this study was to use the bacterium Ralstonia eutropha as the host for recombinant carbonic anhydrase enzyme which is used for carbon sequestration and poly hydroxyl butyrate (PHB) production. The carbonic anhydrase gene (CA) was inserted in the expression vector and transformed into Ralstonia eutropha. Then PHB production was assayed by FT-IR and GC-MS methods in recombinant and non-recombinant bacteria in different concentrations of LB medium in the presence and absence of CO2. Production of PHB in LB medium increased 31.49 percent in recombinant bacteria in the presence of CO2.  These increases were 18.44 and 34.44 percent compared to non-recombinant bacteria in presence and absence of CO2, respectively. In 0.5 LB medium, the recombinant bacterium produced 26.57 percent PHB in presence of CO2 more than in its absence.  Non-recombinant bacterium in this medium produced 18.30 and 30.63 percent PHB less than the recombinant cell in the presence and absence of CO2, respectively. The quantity of PHB production using GC-MS revealed that CA gene expression was effective for increasing PHB production in recombinant R. eutropha. In the presence of CO2 and by using a simple medium. The recombinant bacterium is able to produce PHB. This bacterium can also be effective in carbon sequestration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Carbonic anhydrase"
  • "Carbon sequestration"
  • "Ralstonia eutropha"